صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت تجهیز و اصلاحات ساختاری در پولیس و اردوی ملی

-

در گزارش هيئت حقيقت ياب کندز آمده است که هيچگونه دسيسة سازمان يافته در کار نبوده، بلکه دلايل عمدة آن ضعف رهبرى، خلا و پيچيدگي ساختارها و استفادة نادرست از امکانات بوده است. در فرداي نشر گزارش و کنفرانس خبري هيئت حقيقت ياب رئيس جمهور غني دستور اصلاحات در چارچوب پوليس محلي ولايت کندز را صادر نموده است.

پوليس ملي بعد از فروپاشي امارت طالبان دوباره ايجاد شد. در سال 2003 آلمان و چاپان آموزش و تجهيز پوليس ملي را به عهده گرفت اما قادر به انجام تعهد خود در قبال حکومت افغانستان و جامعه جهاني نشدند. پوليس ملي آن طور که بايد آموزش و تجهيز مي شد، نشد. بعد ها، آمريکا در کنار مسئوليت آموزش و تجهيز اردوي ملي مسئوليت آموزش پوليس ملي را نيز به عهده گرفت. با اين حال، آموزش پوليس ملي به آن صورت که بايد، آموزش داده نشد.

حکومت در زمان حامد کرزي و اکنون قادر به مجهز سازي اردوي ملي و پوليس ملي نبوده است. حکومت وحدت ملي تا هنوز مشخص نکرده است که چگونه نيازمندي هاي اردوي ملي را تأمين مي کند. براساس قراردادي که با آمريکا امضا نموده است، پيشرفتي صورت نگرفته است مبني بر مجهز سازي اردو و پوليس ملي. حکومت براي تجهيز اردو و پوليس ملي سياست را در پيش گرفته است که موجب قرباني شدن بيشتر اردو و پوليس ملي مي شود. به عنوان مثال؛ حکومت وحدت ملي براي تجهيز و برآوردن نيازمندي هاي اردوي ملي و پوليس ملي به کشور هاي نزديک شده است که موجب نگراني برخي کشور هاي همسايه شده است. نزديکي با هند و خريدن هليکوپتر و يا دريافت آن از جانب هند و يا ايجاد ارتباط با روسيه به منظور گسترش روابط نظامي از جمله مواردي است که تنش ها را ميان افغانستان و پاکستان و افغانستان و ايالات متحده آمريکا بيشتر کرده است. به هر ميزان که روابط افغانستان و هند ماهيت نظامي به خود گيرد، به همان ميزان فراز و نشيب در روابط افغانستان و پاکستان بيشتر مي شود و در نتيجه سربازان کشور بيشتر قرباني مي گردد.

واقعيت اين است که ما اردو و پوليس ملي با کمبود جدي تجهيزات جنگي مواجه است. وقتي اردو و پوليس ملي ما حمايت هوايي نشود، جنگ دشوار خواهد بود. واقعيت اين است که ما با کمبود تجهيزات به صورت جدي مواجه مي باشيم. اردو و پوليس ملي ما بايد مجهز به تجهيزات جنگي هوايي باشد تا در آينده نيازمند به کمک و حمايت نيرو هاي هوايي نيرو هاي مستقر در افغانستان نباشد. بنابراين، رئيس جمهور به جاي آوردن اصلاحات موردي و در يک ولايت بهتر آن است که به تجهيز و آموزش بهتر اردو و پوليس ملي و بهبود کارآيي اين نهاد ها از طريق تغيير ساختار ها کاري بکند.

در گزارش هيئت حقيقت ياب آمده است که ارتباط ميان رده هاي مختلف پوليس ملي و اردوي ملي در سطح پايين قرار داشته و در مواردي هيچ ارتباط وجود نداشته است. ارتباط منوط به روابط دوستي ميان رده هاي مختلف پوليس بوده است. اين نشان چيست؟ اين نشان فقدان و يا ضعيف بودن سيستم در پوليس ملي و اردوي ملي است. سيستم به گونه اي نيست که بتواند کارگزاران را واردار به انجام مسئوليت و پاسخگويي نمايد. ارتباط در رده هاي مختلف را حفظ و به صورت عقلاني تعريف نمايد. به همين خاطر، ارتباط منوط به روابط شخصي و دوستي مي شود. سيستم و ساختار نبايد فرصت دهد تا پوليس و اردوي ملي تحت فشار و نفوذ افراد و گروه هاي مختلف قرار گيرد.

ضعف در ارتباط و هماهنگي ميان سه نهاد امنيتي کشور، تا کنون بعد از هر شکست برملا شده است و ولي توجه نخبگان سياسي را جلب نکرده است. در فرداي هر شکست امنيت ملي ادعا مي کند که ما به پوليس و اردوي ملي کشور چندين روز و چند هفته قبل خبر کرده بوديم که شورشيان در حال سازماندهي حملات است. اين به معني چيست؟ اين بدين معني است که هماهنگي عقلاني و منطقي وجود ندارد که پوليس ملي و اردوي ملي بر گزارش هاي امنيت ملي اعتماد و باور نمايد.

حکومت وحدت ملي بايد اصلاحات گسترده در پوليس ملي و اردوي ملي به وجود آورد. اين اصلاحات بايد در سيستم و ساختار ها و روابط و هماهنگي ميان نهاد هاي سه گانه باشد. اصلاحات موردي باعث برطرف کردن تهديد در تمام مناطق نمي شود. در کنار اين مسئله، توجه به تجهيز نمودن اردو و پوليس ملي نيز صورت گيرد.  

دیدگاه شما