صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعترافات تکان دهنده

-

ما به صورت روزمره شاهد اعترافات تکان دهنده اي هستيم، از رئيس جمهوري گرفته تا روسا و آمرين ادارات دولتي دست به اعترافاتي مي زنند که در نوع خودش تکان دهنده و سخت زجر آور است. رئيس جمهوري ديروز گفت؛ هنگامي که يک پوليس در ميدان جنگ جانش را از دست مي‌دهد، اقارب او بايد يک سال زحمت بکشد تا اسناد او را تکميل کند و امتيازاتش را به دست آورد. او گفته است: يک قرارداد سال‌هاي گذشته وزارت داخله نبوده که مطابق اصول قرارداد باشد. او افزوده است: امروز بايد اعتراف کنيم که قرارداد ما يک‌جانبه است. ما از قواي امنيتي و دفاعي خود سربازي، شجاعت، دليري و شهادت مي‌خواهيم، اما در بدل ما کار خود را انجام نداده‌ايم.

در يک تحقيق ديگر در مورد نشست هاي ولسي جرگه که چند روز پيش به نشر رسيد، آمده است: ولسي جرگه هشتاد و پنج جلسه عمومي برگزار کرده است که از اين مجموعه پنجاه و يک جلسه فاقد نصاب بوده است يعني شصت درصد جلسات عمومي ولسي جرگه داراي نصاب نبوده، حضور نماينده گان در جلسات عمومي به طور متوسط چهل و سه درصد بوده است.

در گزارشي در مورد معادن افغانستان نيز که چند روز پيش به نشر رسيد آمده است که اکثر قرارداد هاي معادن، با اساس روابط سياسي، زور و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان در حکومت افغانستان صورت گرفته و افراد زورمند در سطوح مختلف از پروسه قانوني سوء استفاده کرده و عوايد بسيار کم به حکومت افغانستان داده شده است.

در مورد وضعيت معارف نيز گزارش ها حاکي از تخلفات و مکاتب و معلمان خيالي بوده است. سکتور صحت و ديگر بخش ها نيز وضعيت بهتري ندارند.

اين اعترافات تکان دهنده در حالي صورت مي گيرد که افغانستان، سخت ترين روزهاي خود را سپري مي کند، گروه هاي تروريستي در کمين نشسته و منتظر فرصتي هستند تا جان و مال مردم را بگيرند و حکومت را ساقط کنند، دولتمردان در گير و دار تقسيم قدرت و چوکي هستند و شماري نيز بيرون از حلقه قدرت دولتي در تلاش براي ورود به حلقه قدرت و ثروت مي باشند.

جالب اين است که منتقدان دولت و نهادها و وزارت خانه ها، زماني جزئي از بنيان گذاران همين ادارات بوده اند. رئيس جمهوري که از وزارت داخله انتقاد مي کند، به خوبي مي داند که وزارت دفاع نيز تحت اداره يک سرپرست براي بيش از يک سال قرار دارد و طبيعتا نمي تواند وضعيت بهتري داشته باشد، شماري ديگري از ادارات دولتي در مرکز و ولايات تحت سرپرست اداره مي شوند، و وضع در آنها نيز نگران کننده است.

اعترافاتي اين گونه که از زبان رئيس جمهوري و يا به تکرار از زبان رئيس اجرائيه شنيده مي شود، تامل برانگيز است و بسياري اوقات انسان را وا مي دارد تا به دنبال انگيزه هاي اين گونه اعترافات بگردد. فسادهاي بزرگ، ناکارآمدي ادارات، تعصب و تبعيض، ريشه در بسياري از اموري دارد که بايد با قاطعيت با آنها مبارزه شود و در راس اين مبارزه بايد روساي قدرت هاي سه گانه باشد. بخشي از اين فسادها که به انتصاب اشخاص و افراد برمي گردد، را بايد در عزل و نصب ها ديد. عزل و نصب هايي که بر مبناي شايستگي و لياقت و عدالت نباشد، مطمينا اداراتي سالم و بدور از فساد را در پي نخواهد داشت.

مبارزه با فساد نيازمند اقدام عملي است و هر گونه سخنراني داغ و همراه با انتقاد و گلايه و طعنه که مبتني بر عمل نباشد، هيچگاه راه به جايي نخواهد برد. اعترافات تکان دهنده از زبان مسئولان درجه اول مملکت، ديگر نه حس ترحمي بر مي انگيزد و نه حس همدردي، بلکه اين موضوع را به خاطر مي آورد، که مسبب اين وضعيت چه کساني هستند و چرا چنين وضعيتي ادامه مي يابد، و عملا کاري براي بهبود آن نمي شود؟  

دیدگاه شما