صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارنامه افغانستان در مبارزه با فساد اداري

-

نام دولت هاي افغانستان با فساد اداري در سالهاي اخير گره محکمي خورده است تا جايي که افغانستان هر ساله يکي از صدر نشينان جدول فساد اداري در کشورهاي جهان است. دولت جديد افغانستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. فساد اداري در افغانستان به سالهاي دورتر از حال بر مي گردد. اما اين دولت از معدود دولت هايي بوده که بيشترين شعار را عليه فساد اداري داده است و تعهدات زيادي براي مبارزه با فساد هم در سطح داخلي و هم در سطح خارجي داشته است.
دولت افغانستان در روزهاي اول آغاز به کارش با چند حرکت نمايشي سعي کرد تا اذهان عمومي را قانع بسازد که دولت در زمينه مبارزه با فساد بسيار جدي است. کار بررسي پرونده اختلاس در کابل بانک که يکي از تلخ ترين تجربه هاي اقتصادي افغانستان بوده است، در اين دوره با جديت شروع شد، اما هرگز با همان جديت ادامه نيافت بلکه در نهايت به نحوي به بيراهه کشانيده شد.
بحث هاي کلاني بود که دولت افغانستان متعهد به انجام آن شده بود، ولي در بسياري از مواقع حتا اقدام به آن نکرد. مباحثي چون عدالت اجتنماعي، مبارزه با فساد اقتصادي، توزيع عادلانه قدرت، ثروت و امکانات براي همه مردم افغانستان، از جمله مواردي بوده اند که دولت افغانستان نتوانسته است، حتا استراتيژي مشخصي براي آن بسازد.
اجلاس لندن در هفته آينده، براي جهان و در اين ميان براي افغانستان مهم است. اين اجلاس جهاني اما براي افغانستان که از جمله فاسدترين کشورهاي جهان است،اهميت ويژه اي دارد. دولت افغانستان در داخل با مشکلات عديده اي روبرو است. اين مشکلات از اصل نحوه تشکيل دولت افغانستان که با يک توافق سياسي به وجود آمده است گرفته، تا اقدامات دولت که هيچ توفيقي در مبارزه با فساد اداري، کشت و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، تروريزم، حقوق زنان و.. مربوط مي شود.
کارنامه اي که دولت افغانستان در اين اجلاس به معرفي خواهد گرفت، بيانگر کار و تلاش و عملکرد اين دولت در زمينه مبارزه با فساد اداري است. اما اين کارنامه از ديد مردم افغانستان که دولت امتحان خود را در اين جا داده است، بيشتر ناموفق ارزيابي شده است. عدم توفيق دولت در مبارزه با فساد اداري تا حدي گسترده است که ديگر امکان سرپوش گذاشتن بر آن وجود ندارد. نارضايتي هاي روز افزون از دولت باعث دوري مردم از دولت شده است.
رئيس جمهوري در صورتي که نتواند با دست پر به لندن برود و نتواند از کارکرد خود دفاع کند، ميزان اعتبار خود در نزد کشورهاي ديگر را کاهش خواهد داد. کمک هايي که دولت افغانستان دريافت مي کند، مشروط به شرايطي از جمله مبارزه با فساد اداري است. در حالي که دولت افغانستان نتوانسته با فساد اداري کارنامه قابل قبولي ارايه دارد. دولت ممکن است بهانه هاي بزرگي براي اين عدم توفيق آماده کرده باشد، ولي مطمينا براي کشورهاي جهان که اوضاع افغانستان را از نزديک مطالعه مي کنند، شايد دلايل قابل قبولي نباشد.
جامعه جهاني به نحوي، خود را موظف به کمک به دولت افغانستان مي داند. اما ارايه دلايل براي اينکه فساد اداري در افغانستان رو به کاهش است و دولت تلاش ويژه اي براي مبارزه با آن دارد، جامعه جهاني را تشويق خواهد کرد تا با ديد بهتري به دولت افغانستان بنگرند و به اين نتيجه برسند که کمک هاي شان در اين کشور به جهت بهبودي اوضاع به مصرف مي رسد.

دیدگاه شما