صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پيام هاي روشن روشنايي

-

شهروندان کابل در اعتراض به تغيير مسير لين برق توتا تظاهرات کردند، تظاهراتي که در نوع خود در تاريخ افغانستان کم نظير بود. بلوغ سياسي و فرهنگي که مردم در اين تظاهرات از خود نشان دادند، رفتارهاي حکومت را تحت الشعاع قرار داد. مردان و زناني که تظاهرات شان را با اهداي گل به نيروهاي پوليس آغاز کردند و کيلومترها راه را بدون خشونت پيمودند، در گذشته اين سرزمين کم نظير است. بيشترين تاکيد شعارهايي که در اين تظاهرات داده مي شد، بر اجراي عدالت در پروژه ها و امکانات و فرصت هاي ملي،  مبارزه با تبعيض، مبارزه با بي عدالتي بود.
جنبش روشنايي بيش ده روز است که با جديت بر خواست ابطال فيصله 11 ثور کابينه افغانستان اصرار دارد. اين مدت در نوع خود مدت طولاني است. تجمعات و تظاهرات در شهرها و ولايات مختلف کشور و همچنين در خارج از کشور در اعتراض به اين تصميم برگزار شده اند. هيچ نوع خشونتي در اين مدت رخ نداده است. ميليون ها انسان بر اين خواست خود اصرار کرده اند. کميته تخنيکي درست کرده اند، دلايل علمي و تخنيکي خود را به حکومت توضيح داده اند، هفته ها به حکومت مهلت داده اند، از تمامي راه هاي مسالمت آميز درخواست هايشان را اعلام کرده اند، ولي در تمامي موارد با جواب منفي حکومت روبرو شده اند.
در مقابل حکومت به رفتارهاي متفاوتي عمل کرد. حکومت سعي کرد تا گروه هاي مردمي و قومي را در مقابل يکديگر قرار دهد، احساسات قومي، منطقه اي و سمتي را تهييج کند، اما مردم به هيچ وجه تن به خشونت ندادند. ادبيات سخنگويان و مسئولان شرکت برشنا و وزارت انرژي و آب به هيچ وجه شايسته يک گفتگوي ملي نبود. آنان به راحتي خود را در مقابل مردم قرار دادند در حالي که مي بايست به عنوان يک مسئول بي طرفانه قضاوت و عمل کنند. حتا گارنيزيون کابل، در يک اقدام، بار همه مسئوليت ها را بر دوش سران تظاهرات انداخت و با ادبيات غير ديپلوماتيک آنها را تهديد به دستگيري کرد.
با همه اينها پيام هاي مظاهره شهروندان کابل براي انتقال لين برق توتا از باميان کاملا واضح و شفاف بوده است. اجراي عدالت و توزيع امکانات و سرمايه هاي ملي براي همه مردم افغانستان، و بدور از هر نوع تبعيض، تعصب و بي عدالتي. چنين خواستي از شعارهاي دولت افغانستان بوده که دولت خود را مکلف به اجراي آن نيز مي داند.
شخص رئيس جمهوري در پيامي که بعد از مظاهره داد، گفت که پيام را درک دريافت کرده است و از مردم تشکر کرد. اين رفتار در شان رئيس جمهوري يک کشور دموکراتيک بود و به صورت کاملا مردمي جواب درخواست هاي مردم را داد.
حالا نوبت حکومت است که با دريافت اين پيام چه عکس العملي را در مقابل خواهد داشت. حکومت مي تواند با اصرار بر مواضعش راه هر نوع گفتگو را با مردم ببندد و ميان مردم و حکومت ديوارهاي بي اعتمادي را بالا ببرد. و يا بر عکس، حکومت مي تواند ديوارهاي بي اعتمادي از بين ببرد و به خواست هاي مردم توجه کند و از امکانات موجود براي تقويت روحيه وحدت ملي استفاده ببرد.
روزهاي آينده سرنوشت ساز هستند، حکومت افغانستان در آزمون بزرگي قرار گرفته است. توسعه متوازن، توزيع امکانات و سرمايه هاي ملي براي همه شهروندان کشور، وظيفه حکومت است. اگر حکومت بتواند از اين معضل به صورت درست و مناسب بگذرد و اعتماد مردم را جلب کند.، در حقيقت ادامه کار خود را بيمه کرده است .
دولت بايد ثابت کند که گوش شنوايي براي حرفها و انتقادات و پيشنهادات مردم دارد. دولت مي تواند پاسخ معقولي به خواست هاي مردم  داشته باشد، که به بهترين آنها انتقال برق از باميان است.

دیدگاه شما