صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جان غیر نظامیان باید حفظ شود

-

جنگ براي غير نظاميان همواره فاجعه بار بوده است. غير نظاميان در همه جنگ ها بيشترين آسيب ها را مي بينند. و در ميان غير نظاميان نيز اطفال و زنان بيشتر از ديگران صدمه مي بينند. ماهيت جنگ در افغانستان به گونه اي است که در قدم اول، غير نظاميان در معرض خطر جنگ هستند. طالبان سالهاست که از حربه عمليات هاي انتحاري، ترور و ماين گذاري کنار جاده اي به عنوان ابزارهاي جنگي در افغانستان استفاده مي کنند. اين ابزارها تقريبا به عنوان راه هاي جنگي مرسوم طالبان تبديل شده اند. کمتر روزي را شاهد هستيم که طالبان به يکي از اين ابزارها متوسل نشوند. هر روز در جايي از اين کشور، طالبان يا در عمليات هاي انتحاري شماري را مي کشند و يا در ماين هاي کنار جاده اي و يا نيز فردي يا افرادي را ترور مي کنند.
روش هاي فوق براي جنگ عليه دولت و اردو بسيار غير دقيق هستند. در يک عمليات انتحاري به هيچ صورت دقتي در کار نيست. يک عمليات انتحاري در قدم اول، هدف کشتن را دنبال مي کند بدون اينکه کنترولي بر اين که هدف چه کسي است و چگونه به قتل مي رسد، داشته باشد. يک ماين کنار جاده اي نيز در قدم اول به هدف کشتن يک انسان کار گذاشته مي شود و دقت در هدف براي آن کاملا پايين است، اولين کسي که پاي بر ماين گذاشت قرباني است.
جنگ در افغانستان در سالهاي گذشته روند صعودي داشته است. قتل غير نظاميان نيز خود دليلي بر اين است که جنگ در افغانستان شديدتر شده است. از طرف ديگر جغرافياي نيز گسترش پيدا کرده است. جنگي که زماني تقريبا در جنوب منحصر بود حالا شمال و بسياري از ولايات ديگر را در بر مي گيرد. بدين جهت هر چه جغرافياي جنگ گسترده شود، ميزان تلفات انساني نيز بالاترمي رود.
نيروهاي افغان نيز بعد از خروج نيروهاي خارجي از کشور، تقريبا بار سنگين جنگ را به تنهايي به دوش مي کشند. اين بار براي نيروهاي افغان که در خط مقدم جنگ عليه تروريزم قرار دارند، بار سنگيني است. نبود امکانات، پايين بودن ظرفيت هاي آموزشي و تخصصي، و... همه در کنار هم سنگيني بار جنگ عليه تروريزم را براي نيروهاي افغان بيشتر کرده است.
هدف اصلي دولت در اين ميان، بايد جلوگيري از قتل غير نظاميان باشد. هر چند پيدا کردن مسببين قتل غير نظاميان نيز يکي از اهداف شمرده مي شود. اما در قدم اول بايد جلو کشته شدن غير نظاميان به هر وسيله اي گرفته شود. راه هايي که تا کنون در قبال قتل غير نظاميان روي دست گرفته شده اند، معمولا چندان پاسخگو نبوده اند. دولت بايد به فکر راه حل هاي موثرتري براي جلوگيري از قتل غير نظاميان باشد. به عنوان نمونه فرهنگ معافيت در دادگاه هاي افغانستان يکي از عواملي است که براي مجرمين حس مصئونيت را القا مي کند و به همين دليل نيز بسياري از مجرمين با خيال راحت دست به جنايت مي زنند و مطمين هستند که به سادگي مي توانند فرار کنند. در صورتي که فرهنگ معافيت در سيستم قضايي افغانستان کاهش يابد و مجرمين باور کنند که در صورت ارتکاب جرم به هر صورتي عدالت در مورد آنها اجرا مي شود، مطمينا از ميزان جنايات کاسته خواهد شد.  
دولت  افغانستان بايد در قبال حفظ جان افراد غير نظامي استراتيژي مشخصي را روي دست بگيرد. اين استراتيژي مسلما به سياست کلي دولت افغانستان در قبال جنگ بر مي گردد. امنيت شهروندان افغانستان بدون در نظر داشت کليت جنگ و صلح در افغانستان قابل تعريف نيست. امنيت شهروندان تنها زماني تعريف خواهد شد که سياست افغانستان در قابل جنگ و صلح مشخص شود.

دیدگاه شما