صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه باتروریسم و حامیان تروریسم

-

پس از گروه طالبان، مبارزه با داعش در افغانستان از اهميت ويژه برخوردار گرديده است. داعش يک و نيم سال است که در اين کشور نفوذ کرده و نام و پرچم آن در برخي مناطق بر افراشته شده است. برخي ولسوالي هاي ننگرهار پايگاه اصلي داعش به حساب مي آيد و اين گروه از همين ولسوالي ها فعاليت ها و برنامه هاي خود را در سراسر کشور سازمان مي دهد. تاهنوز تعداد زيادي از افراد ملکي توسط داعش کشته شده اند. يکي از ويژگي هاي داعش اين است که براي ايجاد ترس و هراس در دل مردم از هر ابزاري استفاده مي کند و در اين زمينه هيچ خط قرمزي را رعايت نمي کند. داعش گرچند مبارزه شان را اسلامي مي دانند و براي اجراي احکام و دستورات دين مبارزه مي کند؛ اما عمل شان کمترين شباهتي به اسلام ندارد. داعش نشأت يافته از خواسته هاي سياسي و استراتژيک بعضي از کشورها در منطقه مي باشد. داعش پروژه اي است که براي اهداف سياسي خاص در منطقه فعاليت مي کند و از اينرو باورها و کارکردهايش هيچ ارتباطي به اسلام و قرايت هاي اسلامي ندارد.
از طرف ديگر داعش به معناي واقعي کلمه در افغانستان وجود ندارد. نيروهايي که امروزه تحت عنوان داعش فعاليت مي کنند، يا افراد وابسته به گروه طالبان پاکستاني هستند يا از نيروهاي جنبش اسلامي ازبکستان مي باشند و يا هم نيروهايي که از گروه طالبان افغاني جدا شده و در زير پرچم داعش به جنگ و خشونت ادامه مي دهند. تفکر داعشي هواداران زيادي در افغانستان ندارد. به همين خاطر قلمرو نفوذ داعش در يک و نيم سال گذشته محدود مانده است. داعش علاوه بر نداشتن حاميان مردمي بيشتر مورد حملات نيروهاي دولتي قرار مي گيرند. حکومت افغانستان اگرچه همواره تأکيد مي کند که تروريسم خوب و بد ندارد و کساني که مردم را بکشند و در برابر حکومت بجنگند، دشمن اند؛ اما حکومت در برخورد با گروه هاي تروريستي برخورد دوگانه داشته است. طالبان تا دوسال پيش جزو گروههاي تروريستي به حساب نمي آمد. از آنها به برادران ناراضي و مخالفان سياسي و... نام برده مي شد و به جاي جنگ، دروازه هاي صلح بر روي آنها گشوده مي شد. اما برخورد حکومت با داعش تا حدودي جدي بوده و  عزم و اراده براي نابودي اين گروه وجود داشته است. در همين اواخر رييس جمهور در سفرش به ننگرهار دستور قتل و پاکسازي گروه داعش از مناطق شرقي کشور را صادر کرد، درحالي که هيچگاه در برابر طالبان چنين صراحتي نداشته است. طي يکسال گذشته در اثر خشونت ها و حمله هاي پيگير طالبان و فشار افکار عمومي، حکومت در ظاهر جديت بيشتري در برابر طالبان نشان داده و با طالبان به عنوان يک گروه تروريستي برخورد کرده است؛ ولي با آن هم اين برخوردها مقطعي و تاکتيکي بوده و پس از مدتي دوباره ترميم شده است. جامعه جهاني نيز تمرکز شان بيشتر روي گروه داعش در افغانستان است تا طالبان.
روسيه و کشورهاي آسياي ميانه همواره از گروه داعش به عنوان يک تهديد عليه کشورهاي آسياي مرکزي و روسيه ياد کرده و بر مبارزه مشترک با داعش تأکيد کرده اند. حتا گزارشاتي در رسانه ها به نشر رسيد که گويا روسيه براي شکست داعش در افغانستان مي خواهد به طالبان اسلحه بدهد.
چين از گروه داعش احساس خطر مي کند و از نفوذ اين گروه در سرحدات مشترک ميان افغانستان و چين همواره ابراز نگراني کرده است. آمريکا که پيش از ظهور داعش، طالبان را مخالفان داخلي حکومت خوانده بود و جنگ در افغانستان را يک پديده داخلي پنداشته بود و بر خروج سريع نيروهايش از افغانستان پا مي فشرد، امروزه با قاطعيت تمام از مبارزه با داعش سخن مي گويد و اضافه کردن نيروهاي آمريکايي در اين کشور را نويد مي دهد. از اينرو به نظر نمي رسد که داعش در افغانستان جاي پا پيدا کند. پس حکومت بايد فکر خود را روي شکست و نابودي طالبان متمرکز کند. طالباني که هر روز بر مناطق استراتژيک حمله مي کنند و غير نظاميان را به قتل مي رسانند.

دیدگاه شما