صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هند، یار و همراه افغانستان برای رسیدن به موفقیت

-

هند استقلال خود را در 15 اگست سال 1947 به دست آورد. هند و افغانستان در اين مدت و در طول تاريخ روابط محکم و پرباري داشته است. هند در افغانستان حضور فعالي دارد. هند در عرصه کمک به بازسازي افغانستان در جمع بزرگترين کشورها کمک کننده به افغانستان است.
افغانستان اكنون در مرحله بازسازي قرار دارد. مراحل بازسازي، از ايجاد ثبات و تامين امنيت آغاز مي گردد و بدنبال خود رونق اقتصادي، ثبات سياسي و احياي ساختار اداري و آموزشي و... را مي طلبد. در اين مسئله جاي ترديد وجود ندارد كه افغانستان به تنهايي و با دست خالي قادر به گذار از اين مرحله نمي باشد. بنابر اين همكاري همه جانبه و بخصوص مساعدت هاي مالي كشورهاي دوست و جامعه جهاني از شروط اساسي موفقيت در احياي افغانستان مي باشد. كشور هند، از زمره دولت هايي است كه در طي چند سال اخير، با افتتاح تعدادي از بزرگترين پروژه هاي ملي در افغانستان از جمله افتتاح ساختمان شوراي ملي و بند بزرگ سلما در هرات و اعطاي صدها ميليون دالر كمك به افغانستان، نقش و جايگاه عمده خود را در بازسازي افغانستان نشان داده و مورد اعتماد واقع شده است .
بنابر اين با توجه به پيوستگي متقابل ثبات و بازسازي، افغانستان با سعي و تلاش اگر قادر شود كه در زمينه جلب و جذب سرمايه گذاري، تاجران و سرمايه گذاران هند موفق گردد، گام مهمي در راستاي بازسازي كشور برداشته شده است. اين نكته از آنجا داراي اهميت مي باشد كه هند در مجموع داراي عملكرد مثبت در افغانستان مي باشد. لذا تاكيد بر روابط دوستانه با هند و توسعه آن، در واقعيت يعني تلاش در جهت جلب و جذب كمك ها و امدادهاي كشورهاي دوست در عرصه بازسازي كشور.
هم چنين كشور هند علاوه بر كمك هاي بلاعوض هم پاي ديگر كشورها، از لحاظ تجارب عالي در امر توسعه اقتصادي و اجتماعي و نيز تحقق دموكراسي الگوي خوبي مي تواند باشد، هند يكي از كشورهاي عمده و موفق جهان در عرصه توسعه اجتماعي و اقتصادي ياد مي شود. بدون شك دست يافتن به اين موفقيت جهاني ثمره طرح ها، سياست ها، و شيوه هاي موثر دولت و حكومت هند است. با توجه به هم خواني و اشتراكات فراوان افغانستان و هند، آن سياست ها و روشها و طرحها مي تواند به گونه اي الگوي توسعه اجتماعي و اقتصادي براي افغانستان نيز قرار گيرد.
در عرصه سياسي نيز هند، بزرگترين دموكراسي جهان خوانده مي شود. نظام سياسي در آن كشور از چنان مطلوبيتي برخوردار است كه همه آن تركيب ها و تنوع ها و تكثرهاي جامعه هند در ساختار و سياست آن كشور بازتاب يافته است. بنابر اين اين نوع دموكراسي، در جامعه متنوع و متكثر افغانستان نيز مي تواند قابل الگوبرداري باشد.
آنچه بديهي به نظر مي رسد اينست كه روابط دول و ملل يك امر متقابل و بر اساس نيازها و ضرورت هاي دو جانبه مي باشد. در اين ميان در عرصه روابط هند و افغانستان، منافعي براي كشور هند نيز نهفته است. اهميت عمده افغانستان براي هند از جمله در اين مورد نهفته است كه يك هم سويي واقعي و به دور از تعارفات ميان افغانستان و هند وجود دارد. اين هم سويي را مي توان نيازمندي به صلح و ثبات، توسعه روابط سياسي و اقتصادي در منطقه، تنش زدايي و مقابله با پديده شوم تروريزم و افراطي گري، حركت به سوي تحقق پيمان هاي منطقه اي و ...  ذكر نمود.
اهميت ديگر افغانستان براي هند از لحاظ اقتصادي است. با توجه به رشد روز افزون اقتصاد هند آن كشور نيازمند بازارهاي مصرف مي باشد. با در نظر داشت اين نكته كه كالاهاي توليد شده هندي تا اندازه يي از لحاظ كيفيت و قيمت نسبت به كالاهاي وارداتي از كشورهاي دوردست مقرون به صرفه و قابل توجيه مي باشد ، تحكيم و توسعه روابط دو كشور مي تواند بازار مطلوب هند را در افغانستان فراهم آورد.
موضوع ديگر در روابط هند و افغانستان، دست يابي هند به انرژي عظيم آسياي ميانه مي باشد. هند براي توسعه اقتصاد و صنعت خود نيازمند به انرژي زيادي است، كه انرژي نهفته در آسياي ميانه مي تواند براي هند مقرون به صرفه و قابل اعتماد باشد. تاكيد بر تحكيم روابط دو كشور و توسعه آن مي تواند به اين نيازمندي هند پاسخ دهد. تامين انرژي هند از آسياي ميانه درآمد خوبي براي افغانستان شمرده مي شود.

دیدگاه شما