صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و چالش های انتخابات آینده

-

انتخابات از مهمترين عناصر و مولفه هاي دموکراسي مي باشد. همه کشور هاي دموکراتيک سعي دارند تا انتخابات رقابتي، همگاني، عادلانه و شفاف باشد. براي اين مهم سازگار هاي مختلف را ذکر نموده است. همين چند ويژگي در انتخابات دموکراتيک، نوع نظام سياسي را از ديگر نظام هاي سياسي متمايز مي نمايند. زيرا؛ امروزه در اکثر نظام هاي سياسي غير دموکراتيک نيز انتخابات برگذار مي گردد. نمونه هاي زيادي از نظام استبدادي وجود دارد که در ان انتخابات برگذار مي شود. اما ويژگي رقابتي بودن انتخابات، انتخابات غير دموکراتيک را از انتخابات دموکراتيک متمايز مي سازد. شفاف بودن انتخابات مسئله اي ديگري است که منجر به شکل گيري نهاد هاي داخلي و بين المللي به منظور نظارت بر انتخابات شده است. شفافيت انتخابات، عنصري است که رقابتي بودن انتخابات را تضمين مي کند. همچنين شفافيت انتخابات بيانگر ارزش رأي تک تک افراد و شهروندان يک کشور را نشان مي دهد. همگاني بودن و عادلانه بودن انتخابات برابري همه شهروندان در تعيين سرنوشت شان را نشان مي دهد.
اين عناصر در مورد انتخابات در تمام قوانين اساسي کشور هاي دموکراتيک گنجانده شده است و براي تحقق آن مکانيسم هاي را پيش بيني نموده است. در قانون اساسي افغانستان نيز، در مواد مختلف از همگاني، عادلانه و شفاف بودن انتخابات ذکر شده است. در موادي مربوط به برگذاري انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شوراهاي ولايتي و ولسوالي سخن از همگاني بودن، عادلانه بودن و شفاف بودن انتخابات و مکانيسم هاي مختلف به منظور تحقق آن سخن گفته شده است. همه اين ها دلالت بر اين دارد که انتخابات مولفه مهم دموکراسي مي باشد.
علاوه بر آن برابري سياسي، آزادي شهروندان، حقوق مدني و سياسي مردم در انتخابات متجلي مي گردد. زيرا در انتخابات هم افراد هم از حق انتخاب شدن و هم از حق انتخاب کردن برخوردار است. اين حق براي همه برابر است. همچنين حق انتخاب کردن نيز ميان همه شهروندان برابر مي باشند.
اصل عمومي بودن انتخابات به اين معني است که همه مردم اگر شرايط شرکت را داشته باشد حق دارد در انتخابات شرکت کند. دولت طبق قانون اساسي موظف است که فرصت شرکت براي همگان را فراهم سازد. همچنين دولت موظف است تمام امکانات و نيازمندي هاي مردم براي شرکت در انتخابات را برآورده سازد. اکنون ضعف نهاد هاي دولتي و اوضاع  رو به وخامت امنيتي و فضاي از هم پاشيده سياسي،  برجسته گرديده است. احتمال دارد، اين مشکل،  تأثير شگرفي بالاي روند انتخابات برجا بگذارد. کومت افغانستان تاکنون موفق به ارتقاي ظرفيت کميسيون مستقل انتخابات و تهيه منابع لازم براي آن نگرديده است.
شورش ها و ناامني هايي که در شرايط فعلي در سراسر کشور سايه افگنده است، توانايي مردم را جهت اعمال حقوق سياسي شان متأثر ساخته مي تواند. همچنين، اين مهم مي تواند نظارت از پروسه را دشوار بسازد و بدين طريق زمينه براي  تقلب باز هم افزايش يابد. ناتواني پوليس و فاقد تعهد و تخصص و مهارت هم مي تواند تأمين امينت براي پروسه انتخابات را با چالش رو برو بسازند.
نبود امنيت در افغانستان و ناتواني حکومت در تامين شفافيت انتخاباتهاي گذشته و همچنين سرشماري نفوس، از چالشهاي عمدهي انتخابات آينده به شمار ميروند.
در حال حاضر مردم افغانستان از يک ورق ساده که توسط وزارت امور داخله توزيع ميشود، به عنوان شناسنامه استفاده مي‌‌کند.
مردم انتظار دارند که حکومت با توزيع تذکره الکترونيکي از تقلب در انتخابات جلوگيري، هويت اصلي شهروندان خود را تثبيت، آمار جمعيت و نفوس گروههاي قومي خود را مشخص سازد و همچنين در راستاي تامين امنيت از آن کار بگيرد.
در حال حاضر رايدهندگان پيش از برگزاري انتخابات ثبت نام ميشوند و کارت رايدهي اخذ ميکنند. در زمان ثبت نام و تشخيص سن افراد رايدهنده، اسناد دقيقي نيست تا تشخيص شود که فرد متقاضي کارت رايدهي واجد شرايط است يا خير. بدليل نبود اسناد دقيق، برخي از رايدهندگان چندين کارت رايدهي ميگيرند و در روز انتخابات تمام آن را استعمال ميکنند. بخش عمده مشکلات در انتخابات ناشي از مشخص نبودن رقم دقيق رايدهندگان و مشخصات آنان است. بدون توزيع تذکره الکترونيکي شفافيت در انتخابات تامين نخواهد شد.

دیدگاه شما