صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واقعیت های پولیس ملی

-

نيروهاي پوليس افغانستان در وضعيت ويژه اي به سر مي برند. پوليس ملي با کمک جامعه جهاني شکل گرفته است. با تمام تلاش هايي که براي مسلکي شدن و خودکفا شدن پوليس ملي افغانستان کشيده شده، اما اين نيرو در مراحل ابتدايي خود با مشکلات اساسي روبرو شده است. عمده ترين مشکلاتي که پوليس ملي افغانستان با آن روبرو شده است را مي توان بدين صورت خلاصه کرد:
- پوليس ملي افغانستان از ابتداي تشکل خود مجبور به مبارزه با طالبان شد. بخش عمده اي از سربازان پوليس در ولايات ناامن قرار  دارند و بار سنگين مبارزه با طالبان و گروه هاي مختلف مسلح غير مسئول را بر دوش مي کشند. جنگ فرصتي به پوليس افغانستان نداده است که به آموزش و تربيت و تعليم بهتر دست يابند. فشار سنگين جنگ و ناامني ها بر دوش پوليس افغانستان، سبب شده تا آنها هميشه در حالت جنگ به سر برند.
- با خروج نيروهاي خارجي، مسوليت تامين امنيت را بر عهده نيروهاي نظامي افغانستان قرار گرفت. خروج نيروهاي خارجي از سوي ديگر به معناي کمتر شدن توجه و ميزان کمک ها به نيروهاي امنيتي افغانستان نيز بوده است. در سالهاي گذشته، مسئله حملات خودي که از سوي نفوذي هاي دشمن در صفوف نيروهاي امنيتي عليه مربيان و معلمان خارجي صورت گرفت و باعث بروز مشکلات زيادي در آموزش نيروهاي پوليس شد، نيز در وضعيت کنوني پوليس بي اثر نبوده است.
- افراد پوليس ملي از درون همين جامعه هستند، بنابر اين در کشوري که آمار افراد باسواد به پنجاه درصد نمي رسد، انتظار اينکه تمامي سربازان پوليس باسواد باشند، زياده خواهي است. لذا شمار قابل توجهي از اين نيروها بي سواد هستند و يا سواد بسيار پاييني دارند.
- افغانستان تقريبا نيم قرن جنگ را تجربه کرده است. شکاف هاي قومي، سمتي، زباني، مذهبي و... در اين کشور براي سالهاي سال در اوج خود قرار داشته است. اين وضعيت سبب شده تا شاهد نفوذ اين مشکلات در نيروهاي پوليس نيز باشيم.
- فساد اداري و خويش خوري که ادارات افغانستان را ملوث کرده، در ادارات پوليس نيز رسوخ داشته است. همان گونه که شماري از افراد ميان و رده بالاي بسياري از ادارات افغانستان بدون روابط با گروه ها و افراد و جناح هاي سياسي نيستند، برخي از افراد پوليس نيز وابستگي هايي از اين قبيل دارند که مطمينا در انجام کار و وظيفه شان بدون تاثير نيست.
پيامدهايي که اين وضعيت داشته براي پوليس و مردم افغانستان سنگين بوده است. اولين پيامد اين وضعيت مربوط به استقرار حاکميت و ثبات در کشور است. بدون داشتن پوليس خوب، فداکار و زحمت کش، استقرار حاکميت، قانون پذيري و رسيدن به ثبات امکان ندارد. ضعف هر بخش و يا قسمتي از حکومت سبب مي شود تا دشمنان کشور از آن عليه مردم و دولت افغانستان استفاده کنند. به عنوان نمونه مي توان به ضعف سيستم قضايي افغانستان اشاره کرده که بازار محکمه هاي طالبان را در شماري از ولسوالي ها پررونق کرده است. علاوه بر اينها، يکي از دردناک ترين پيامدهاي ضعف هايي که در پوليس ملي وجود دارد، بالا رفتن آمار تلفات انساني در اين نيروها است. مرگ هر يک از سربازان و فرزندان کشور، يک ضايعه براي کشور است و اثرات منفي اجتماعي، سياسي و ... در پي  دارد.
اصلاح ساختاري پوليس امر ضروري و بزرگي است که نيازمند توجه اساسي است. اولين گام غير سياسي سازي نيروي پوليس ملي است. اين يک اصل پذيرفته شده در اکثر کشورهاي جهان است که نيروهاي نظامي بايد فارغ از دغدغه هاي سياسي باشند و برخورد با آنها نيز برخورد مسلکي و شايسته باشد. دومين اصل، پذيرفتن اشتباهاتي است که اکثر دولتمردان کشور در ايجاد آن نقش داشته  دارند. پوليس ملي در شکل جديد خود، فراز و نشيب هاي زيادي را تجربه کرده است و تصميم هاي شتاب زده متعددي را به خود ديده است، از جمع آوري سلاح گرفته تا تشکيل نيروهاي اربکي، تنها چيزي را که ثابت مي کند، عدم ثبات راي و برنامه دولتمردان و برنامه ريزان کشور است.

دیدگاه شما