صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چند نکته اساسی در مورد رئیس جمهوری فقید ازبکستان

-

روز گذشته، جنازه اسلام کريموف رئيس جمهور فقيد ازبکستان با حضور صدها تن از شخصيت هاي سياسي، مذهبي، فرهنگي و اجتماعي ازبکستان و جهان در شهر سمرقند زادگاه او به خاک سپرده شد. افغانستان در عالي ترين سطح، با حضور رئيس جمهوري در مراسم تدفين اسلام کريموف اشتراک نموده و نشان داد که به رهبري، کارکرد ها و شخصيت او احترم ويژه اي قايل است.
کريموف از جمله شخصيت هايي است که دوستان و دشمنان زيادي دارد. در عين حال او شخصيتي است که دوستان و دشمنان او در چند مورد از ابعاد شخصيتي و کارکردهاي او وحدت نظر دارند:
اول: او در سال 1990 به رياست جمهوري ازبکستان رسيد و در سال 1991 استقلال ازبکستان را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون او در چند انتخابات ديگر رياست جمهوري ازبکستان برنده شده و رئيس جمهور ازبکستان بوده است. در کشوري مثل ازبکستان که تنوع قومي و زباني و ... همانند ديگر جمهوري هاي آسياي مرکزي و افغانستان، زمينه هاي بروز اختلاف و شکاف هاي گوناگون را در خود جاي داده است، او با قدرت و جديت توانسته جامعه ازبکستان را متحد و يک پارچه نگهدارد.
دوم: ازبکستان از جمله کشورهايي است که پتانسيل افراط گرايي مذهبي در آن فعال بوده و حرکت هاي تندروانه در آن نيز سابقه داشته است. بخش هايي از گروه هاي تندرو و تروريست فراري از چنين گروه هايي حتي در مناطقي از افغانستان فعال بوده و دست به اقدامات تروريستي نيز مي زنند. اسلام کريموف با اقدامات عاجل و کوبنده جلو هرگونه گسترش حرکات تندروانه مذهبي و گروه هاي تندرو که در صدد انجام فعاليت هاي تروريستي و ضد ملي در ازبکستان بودند را گرفته و از فعال شدن شکاف هاي مذهبي در جامعه ازبکستان جلوگيري کرد.
سوم: او پس از سال 1991 رياست جمهوري بر ازبکستان، براي هيچ يک از اعضاي خانواده اش جايگاهي غير قانوني قايل نشد و حتي بر خلاف انتظار و تصور عده اي، از نزديک ترين اعضاي خانواده اش براي کرسي رياست جمهوري و بعد از خودش نه نامي برد و نه حمايت کرد. اين امر نشان داد که او فقط به ازبکستان مي انديشيد و مي تواند الگوي باشد براي بسياري از رهبران و شخصيت هاي سياسي که منافع ملي را بر منافع شخصي مقدم دارند و داعيه وطن دوستي را در عمل پياده کنند.
چهارم: ازبکستان يکي از کشورهاي بزرگ و مهم همسايه افغانستان است. ازبکستان در زمان رياست جمهوري اسلام کريموف براي افغانستان فراتر از يک کشور همسايه بوده است. ازبکستان تحت رياست اسلام کريموف در شرايطي  سختي که جنگ اي داخلي بر بخشهاي وسيعي از افغانستان سلطه يافته بودند، با کمک هاي وسيع و گوناگون و با حمايت هاي همه جانبه از مردم افغانستان حمايت کرد. ازبکستان پس از استقرار نظام دموکراسي در افغانستان نيز در صف کشورهاي دوست و کمک کننده  به افغانستان قرار داشته و دارد. افغانستان هميشه از سياست اي دوستانه و از کمک هاي موثر دولت ازبکستان مستفيد شده است.
پنجم: ازبکستان در گذشته تاريخي در مسير راه ابريشم قرار داشته و شهرهاي مهم آن چون سمرقند و بخارا و .... نام هاي درخشاني در تاريخ و تمدن منطقه - که افغانستان نيز جزئي از آن است- دارند.
راه ابريشم در دو جهت (اقتصادي و فرهنگي) براي مردم منطقه حايز اهميت بوده و هست. ازبکستان تحت رياست جمهوري اسلام کريم اف، هم از نظر روابط اقتصادي- که مي تواند احياگر راه ابريشم باشد- و هم از نگاه روابط فرهنگي، روابط مستحکمي با افغانستان داشته است. به باور کارشناسان بيش از هفتاد درصد مواد سوختي مورد نياز افغانستان از ازبکستان تامين مي شود. در عين حال با افتتاح پل دوستي که بر فراز درياي  آمو ساخته شده، و دو کشور افغانستان و پاکستان ره به هم وصل کرده است، فصل نويني در روابط اقتصادي دو کشور و افغانستان به کشورهاي آسياي ميانه باز شده است.
در پايان بايد گفت که راهي را که اسلام کريموف به عنوان رئيس جمهوري ازبکستان در قبال افغانستان پيموده است، آشکار و روشن است. صلح، دوستي، احترام مقتابل، همکاري هاي وسيع فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تلاش براي پيروزي بر مشکلاتي که در راه است. مردم افغانستان آرزو دارند که اين راه پس از او نيز با قاطعيت ادامه يابد.

دیدگاه شما