صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

از شهروندان خوب تا شهریاران بد

-

مردم افغانستان همواره از روند صلح و دموکراسي در افغانستان حمايت کرده و آن را به نفع امنيت و ثبات دايمي در افغانستان تشخيص داده اند. از اينرو شهروندان افغانستان همواره نسبت به حوادث، رويدادها و پديده هاي سياسي- اجتماعي کشور حساس بوده و با علاقه مندي تحولات سياسي – اجتماعي را دنبال مي کنند.
به همين دليل شهروندان کشور در پانزده سال گذشته هميشه از روند هاي سياسي ملي حمايت کرده و در تمامي پروسه هاي ملي و از جمله انتخابات نقش و حضور فعال و قابل قدر داشته اند.
متأسفانه بر خلاف انتظار، روند دموکراتيزه سازي کشور آنچنان که بايد از سوي دولتمداران ما اهميت داده نشده است. حکومت همچنان که در بسياري از بخش هاي توسعوي به لحاظ نظري و عملي از مردم عقب افتاده است، در ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و ارزش هاي دموکراتيک نيز همگام با مردم حرکت نکرده است.
فساد گسترده، نقض صريح و آشکار قانون و سؤاستفاده از مقام و موقعيت دولتي، از يک سو اعتماد ميان مردم و حکومت را کاهش داده است؛ از سوي ديگر به تحکيم و تطبيق ارزش هاي دموکراسي در کشورآسيب وارد کرده است.
برگزاري انتخابات نا عادلانه و پر از تقلب، دست اندازي هاي نابجا در کارکرد نهادهاي مستقل و از جمله کميسيون مستقل انتخابات، حکومت را نه تنها حامي روند دموکراسي افغانستان جلوه نداده که در بسياري موارد کارکرد حکومت آشکارا بر خلاف دموکراسي بوده و از سنت هاي ناپسند قومي و هنجارهاي ويرانگر نظام هاي استبدادي، پيروي کرده است.
انتخابات اخير رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي يکي از بدنام ترين انتخابات ها در سطح دنيا شناخته شد. در بدنامي اين انتخابات بيشتر مقامات بلند پايه دولتي و کميشنران و کارمندان عالي رتبه کميسيون هاي انتخاباتي، نقش ايفا کردند. يعني بازهم اين دولتمردان بودند که به قانون و ارزش هاي دموکراسي احترام نگذاشتند و از هر ابزاري براي تقلب و برنده شدن کانديداي شان استفاده کردند. به طور مثال از نحوه تشکيل حکومت وحدت ملي که بگذريم، ادامه کار مجلس نمايندگان به صورت غير قانوني و تأخير در برگزاري انتخابات پارلماني نقض صريح قانون اساسي بوده و مشروعيت قانوني اين نهاد قانوني را زير سؤال مي برد.
در بسياري از کشورها اين مردم هستند که در برابر نظام دموکراسي و فرهنگ مردم سالاري مقاومت نشان مي دهند؛ اما دولت ها نهايت تلاش شان را به کار مي برند تا مردم را به مزاياي اين نظام سياسي آشنا سازند. ولي در کشور ما مسأله کاملا برعکس شده است. مردم از نظام دموکراتيک حمايت مي کنند و در اين راه بسياري از نارسايي ها و کم کاري هاي حکومت را ناديده مي گيرند و نهادهاي حکومتي را در اين راستا مورد حمايت و پشتيباني قرار مي دهند.
مردم افغانستان به شدت تشنه امنيت، ثبات و توسعه همه جانبه در کشور مي باشند. اگر اين مردم از حضور جامعه جهاني در کشور استقبال کردند و اگر حکومت هاي گذشته و حال را با همه کاستي هايش پذيرفتند و اگر در برابر تروريسم فداکارانه از نيروهاي امنيتي پشتيباني مي کنند، دليلش اين است که نظام سياسي کنوني استحکام پيدا کرده و از آسيب ها و تهديدهاي بالفعل و بالقوه در امان بماند. متأسفانه حکومت اين  تقاضاها، خواست ها و فداکاري هاي شهروندان را ناديده مي انگارند و سعي مي کنند روند هاي ملي را به سمت منافع شخصي، گروهي و سمتي سوق دهند.
اختلافات سران حکومت وحدت ملي در باره موضوعات مهم ملي، آسيب هاي جدي را به روند قانونگرايي و نهادينه سازي ارزش هاي دموکراسي وارد کرده و مردم را نسبت به کارکرد حکومت و تطبيق قانون و ترويج فرهنگ دموکراسي در کشور مأيوس و نا اميد کرده است.
از ديد شهروندان بسياري از مقامات دولتي پيش از آن که در فکر انجام مسؤليت هاي ملي خود در ادارات دولتي باشند، در انديشه زد و بندهاي سياسي و همگام و همراه شدن با باندهاي مافيايي اقتصادي مي باشند.
اشاعه فرهنگ ثروت اندوزي و زور سالاري و گونه هاي مختلف فساد اداري، اغلب مقامات را به دستبرد بي باکانه به اموال عمومي تشويق و ترغيب مي کند.

دیدگاه شما