صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و کارکرد نهادهای انتخاباتی

-

کميته گزينش اعضاي کميسيونهاي انتخاباتي کار خود را آغاز کرد. آغاز به کار اين کميته به معناي شروع روند اصلاحات در ساختار کميسيون هاي انتخاباتي است. اين روند مي تواند بخش مهمي از توافقنامه سياسي ميان دو تيم حکومتي را پوشش دهد و زمينه را براي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي مساعد سازد.
انتخابات اخير رياست جمهوري با جنجال هاي از تقلب و تخلف همراه بود. جنجال هايي که در نهايت به بحران سياسي و انتخاباتي انجاميد و تشکيل حکومت را با دشواري هاي غير قابل پيش بيني روبرو کرد.
توافقنامه سياسي ميان دوتيم پيشتاز انتخاباتي آخرين راه حلي بود که به اختلافات انتخاباتي نقطه پايان گذاشت و راه را براي تشيکل حکومت وحدت ملي هموار کرد. با اين که اصلاحات انتخاباتي يک بخش مهم توافقنامه را تشکيل مي دهد، اما با گذشت دو سال از تشکيل حکومت وحدت ملي در اين عرصه کمتر پيشرفتي صورت گرفته است.
برگزاري هر نوع انتخابات در سايه قانون و ساختار قبلي انتخابات، با توجه به اعتراض ها، جنجال ها و انتقادهايي که عليه آن صورت گرفته بود، در عمل ناممکن به نظر مي رسيد. از اينرو لازم بود که حکومت مدت ها پيش از اين، به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي اقدام مي کرد. تأخير در آوردن اصلاحات انتخاباتي سبب شد که انتخابات ولسي جرگه به تعويق بيفتد و انتخابات شوراهاي ولسوالي که به منظور تشکيل لويه جرگه ضروري بود، برگزار نگردد.
بر اساس توافقنامه سياسي، در پايان سال دوم حکومت وحدت ملي، بايد لويه جرگه، به منظور آوردن تعديل در قانون اساسي و تغيير نظام رياستي به پارلماني، برگزار مي شد؛ اما وجود برخي مشکلات در قانون و در ساختار نظام انتخاباتي مانع برگزاري انتخابات گرديد.
انتخابات يک رکن مهم دموکراسي را تشکيل مي دهد، حاکميت مردم توسط انتخابات رقم مي خورد، فرايند گردش نخبگان با انتخابات امکان پذير مي شود، پديده تفکيک قوا، توزيع متناسب قدرت و جلوگيري از رفتارهاي انحصارگرايانه و نا عادلانه، از طريق انتخابات وا قعيت مي يابد. دموکراسي تنها يک شعار نيست که با نام آن بتوان مستبدانه حکومت کرد و يک جانبه فرمان راند؛ دموکراسي يک فرهنگ است که رفتار و عمل انسان را بر معيارهاي مشخص و از پيش تعيين شده، تنظيم مي کند. حکومتي که خود را دموکراتيک مي داند، بايستي به تمام عناصر و مؤلفه هاي دموکراسي احترام بگذارد. انتخابات يک جزؤ مهم دموکراسي را تشکيل مي دهد. بنابراين بي توجهي به انتخابات، ناديده گرفتن ارزش هاي دموکراسي و بي احترامي به آراء و نظريات ميليون ها شهروند محسوب مي گردد.
اهميت انتخابات در کشور افغانستان، که جنگ هاي تمام عيار و خونين داخلي را پشت سر گذاشته و يک تاريخ، حاکميت توتاليتر و استبدادي را تجربه کرده است، به مراتب بيشتر از کشورهاي ديگر است. زيرا در اين کشور به دليل سياست هاي مزورانه حکومت ها، مناسبات اجتماعي بر مبناي دشمني، خصومت و ناهمپذيري استوار گرديده و تفاوت هاي نژادي، زباني، سمتي و مذهبي سبب افتراق و انشقاق اعضاي جامعه از همديگر گرديده است. دموکراسي، مشارکت عادلانه سياسي، انتخابات و فراهم سازي فرصت هاي برابر براي همه شهروندان و... عناصري اند که ساختار جديد اعتماد ملي در افغانستان را تشکيل مي دهد. همه چيز در افغانستان بر مبناي همين اعتماد شکل گرفته و چنانچه ديوار اعتماد ميان مردم و حکومت، دچار آسيب و فروپاشي گردد، چيزي براي همپذيري و يا فرمانبرداري از حکومت باقي نمي ماند.
به اين خاطر تأخير در برگزاري انتخابات ولسي جرگه و تعلل در تطبيق موافقتنامه سياسي، سطح اعتماد مردم را نسبت به حکومت کاهش داد و عملکرد مقامات حکومتي را در انظارعمومي زير سؤال برد.
اجرايي شدن قانون انتخابات و آغاز کار کميته گزينش انتخاباتي يک گام مهم در راستاي شفاف سازي رويکردهاي دولتي و فراهم سازي زمينه هاي انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي است. اميدواريم که اعضاي کميته گزينش در ترکيب ساختار کميسيون هاي انتخاباتي اولا، اصل شايستگي و تعهد را مدنظر قرار دهند. ثانيا؛ اصل مشارکت اقوام و طيف هاي اجتماعي را ناديده نگيرند؛ زيرا گزينش اعضا از کتله ها و طيف هاي مشخص، امکان تقلب و تخلف انتخاباتي را افزايش مي دهد. 

 

دیدگاه شما