صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مناسبات آمریکا و افغانستان در سایه سیاست های جدید آمریکا

-

با پيروزي دونالد ترامپ در آمريکا، با ردگر سياست آينده آمريکا در قبال افغانستان مورد توجه قرار گرفته است. اين توجه به دو دليل صورت مي گيرد: يکي اين که موضوع افغانستان در انتخابات امسال بسيار کمرنگ بود و هيچ يک از کانديدان به مسأله افغانستان تماس نمي گرفتند، در حالي که در انتخابات رياست جمهوري قبلي آمريکا، افغانستان در صدر مباحثات و مشاجرات کانديدان قرار مي گرفت. 
مسأله دوم موضع جنجالي دونالد ترامپ در مسايل سياست خارجي آمريکا بود. ترامپ سياست هاي سخت گيرانه اي در قبال متحدان سنتي آمريکا اتخاذ کرد و تمام اهميت را به سياست داخلي آمريکا متمرکز نمود. ترامپ معتقد بود که آمريکا با سياست هاي خارجي خود همواره به متحدان خود کمک کرده بدون اين که اين کمک ها دستاورد قابل ملاحظه اي براي آن کشور داشته باشد.
سياست هاي خارجي سخت گيرانه آقاي ترامپ اين گمانه را به وجود آورده که ممکن است رييس جمهور جديد آمريکا برخلاف سياست هاي قبلي اين کشور در باره مسايل افغانستان تجديد نظر کرده و در مبارزه با هراس افگني و کمک هاي طولاني مدت آن کشور به افغانستان رويکرد متفاوتي اتخاذ کند.
اين در حالي است که افغانستان به شدت به حمايت ها و کمک هاي آمريکا وابسته است و چنانچه اين کمک ها قطع و يا کاهش پيدا کند، افغانستان هم به لحاظ امنيتي و هم به لحاظ اقتصادي با چالش هاي دشوار روبرو مي شود.
آمريکا در کنفرانس بروکسل تعهدات مالي دراز مدت خود را براي افغانستان اعلام کرد. در کنفرانس ورساي نيز به حمايت از نيروهاي امنيتي افغانستان تأکيد کرد.
بارک اوباما رييس جمهور فعلي ايالات متحده آمريکا به تازگي درخواست بيش از يازده ميليارد دالر کمک اضافي به افغانستان را به کنگره آن کشور تحويل داده است که به احتمال زياد از سوي کنگره تصويب خواهد شد. اين کمک بدون شک تأثير مثبت در تقويت نيروهاي امنيتي و روند مبارزه با هراس افگني خواهد گذاشت.
فرمانده آمريکايي نيروهاي ناتو در افغانستان نيز خواهان افزايش نيروي نظامي آمريکا به افغانستان گرديده و تأکيد کرده که بايد افغانستان بيشتر مورد حمايت نظامي قرار گيرد. اين همه نشان مي دهد که سياست کلي آمريکا در افغانستان بر ضرورت حمايت دوامدار آن کشور از حکومت اين کشور و مبارزه جدي با هراس افگني تأکيد دارد.
حال پرسش اين است که آيا دونالد ترامپ رييس جمهور جديد آمريکا مي تواند با يک چرخش صدو هشتاد درجه اي مسير سياست خارجي آمريکا را در قبال افغانستان تغيير دهد؟ آيا ترامپ از آينده تقويت هراس افگني در افغانستان بيمناک نخواهد بود؟ آيا ترامپ با کاهش کمک هاي آن کشور به افغانستان و خارج کردن نيروهاي نظامي خود، مي خواهد تمام راه رفته را به توقف و ايستايي بکشاند؟
اين پرسش ها و پرسش هاي ديگر ذهنيت عمومي را در افغانستان تا حدودي مخدوش کرده و اين مسأله را برجسته کرده که ترامپ ممکن است راههاي متفاوت تري را براي مبارزه با هراس افگني جستجو نمايد که نتيجه آن به کاهش کمک هاي آمريکا از افغانستان بينجامد.
در حالي که با يک تحليل ديگرعکس اين گمانه زني ها بيشتر محتمل به نظر مي رسد. يعني ممکن است ترامپ به اعزام نيروهاي بيشتر و تعهد کمک هاي بيشتر به افغانستان تصميم بگيرد. موضع ترامپ در برابر تروريسم قاطع تر مي باشد و اين قاطعيت دخالت مستقيم آن کشور را در مبارزه با هراس افگني الزامي تر  مي سازد.
ترامپ ممکن است تصميم بگيرد که به طولاني ترين جنگ آمريکا نقطه پايان بگذارد. خروج نيروهاي آمريکايي و کاهش کمک هاي آن کشور نمي تواند به ختم جنگ منجر گردد و يا از مسؤليت آمريکا در قبال افغانستان بکاهد. تنها راه بيرون رفت آمريکا از معضل افغانستان تأمين امنيت اين کشور و نابودي هراس افگنان در منطقه مي باشد. بنابراين رييس جمهور جديد آمريکا ممکن است با اعزام نيروهاي بيشتر و شدت عمل بيشتر در برابر هراس افگنان و فشار آوردن بر حاميان اين گروه ها سعي کند اين جنگ را تمام کند.

دیدگاه شما