صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زمستان، فصل پرکار برای نهادهای امنیتی

-

فصل زمستان آرامش نسبي را در کشور حکمفرما کرده است. همه ساله مردم افغانستان با آمدن فصل سرما از لحاظ امنيتي کمي احساس آرامش مي کنند. در اين فصل جنگ ها کاهش مي يابد، نيروهاي امنيتي و مخالفان مسلح که طرف هاي اصلي جنگ هستند، با درگيري ها و عمليات هاي کمتري روبرو مي باشند.
از طرف ديگر اين فصل شايد پرکارترين و مهمترين فصل براي مسؤلان امنيتي و رهبران و فرماندهان مخالفان دولت باشد، زيرا استراتژي و تاکتيک هاي جنگ براي سال آينده در زمستان امسال تعيين مي شود. تدابير و آمادگي ها براي تهاجم و دفاع و مقابله با انواع توطيه ها و دسيسه هاي دشمن در اين فصل گرفته مي شود. بنابراين چنانچه فصل زمستان، فصل استراحت براي سربازان و نيروهاي امنيتي به حساب مي آيد، براي مسؤلان امنيتي روزهاي حساس، پر مشغله و تعيين کننده مي باشد. مؤفقيت ها و ناکامي هاي سال آينده نيروهاي امنيتي در جبهات جنگ تا حدودي زيادي به تصاميم، سياست ها و برنامه هاي مربوط مي شود که امروز از سوي مسؤلان امنيتي کشور بادقت و حساسيت اتخاذ مي گردد. در سال هاي گذشته سياست هاي امنيتي از ابهام و سطحي انگاري رنج مي بردند، تاکتيک هاي جنگي به صورت روزمره، مقطعي و سليقه اي گرفته مي شد و به همين دليل اين تاکتيک ها و سياست ها در اغلب موارد با ناکامي مواجه مي شدند.
در دو سال گذشته اگرچه سياست هاي امنيتي از شفافيت بيشتري برخوردار گرديده و عمق و همه جانبه انگاري بهتري در آنها به مشاهده مي رسد، با آنهم ضعف هاي زيادي در اين سياست ها وجود دارد که نيازمند بازنگري مي باشد. مردم افغانستان در دو سال گذشته جنگ هاي سختي را پشت سر گذاشته است. اين جنگ ها مؤفقيت ها و شکست هاي زيادي را به همراه داشته است. بازنگري تحولات امنيتي سال هاي گذشته اين امکان را فراهم مي سازد تا مسؤلان امنيتي کشور نسبت به کاستي ها و نقطه هاي ضعف خود پي برده و اصلاحات و تغييرات لازم را در راهبردهاي آينده به وجود آورد.
امسال در برخي موارد پرسش هاي بسياري ذهن شهروندان کشور را مشغول مي کرد و اين پرسش ها چون از سوي مسؤلان امنيتي با شفافيت پاسخ گفته نمي شدند، لذا منشأ بدگماني ها و شايعه سازي هاي زيادي در ميان اعضاي جامعه مي گرديد. حفظ اعتماد مردم نسبت به سياست ها و کارکردهاي حکومت و بخصوص مسؤلان امنيتي، امري ضروري براي تقويت و استحکام پايه هاي نظام مي باشد. به هر اندازه که اين اعتماد آسيب ببيند، به همان اندازه حکومت پشتوانه خود را از دست مي دهد.
در شرايط فعلي همسويي، همکاري و اعتماد شهروندان و حکومت نسبت به همديگر براي مقابله با انواع تهديدهاي داخلي و خارجي خيلي مهم مي باشد. اين همسويي و همکاري هر قدر تقويت شود، قدرت حکومت در مقابله با تهديدات امنيتي افزايش مي يابد. از اينرو مردم انتظار دارند که مسؤلان امنيتي اولا؛ سياست هاي مشخص، روشن و همه جانبه اي را در رابطه با تهديدات امنيتي اتخاذ کنند، ثانيا؛ اين سياست ها و رويکردها شفاف بوده و سبب بي اعتمادي و بدگماني مردم نسبت به سياست هاي کلي و استراتژيک کشور نگردد.
متأسفانه تابستان امسال و جنگ هاي رويارو، فراگير و شديد گروه هاي شورشي اين مسأله را برملا نمود که نيروهاي امنيتي در مواجهه با دشمنان مردم افغانستان، از ضعف ها و کاستي هاي زيادي برخوردار بودند. اين نشان مي دهد که مسؤلان و نهادهاي امنيتي کشور در زمستان سال گذشته نتوانسته بودند، استراتژي ها و راهبردهاي جنگي شورشيان را درست پيش بيني کنند و در ارتباط با آن تدابير جامع و لازم اتخاذ نمايند. اين جنگ ها ثابت ساخت که نيروهاي امنيتي در مقابله با گروه هاي شورشي از ابتکار عمل مناسبي برخوردار نيستند، در حالي اسلحه و امکانات بيشتري نسبت به نيروهاي دشمن در اختيار دارند. کاستي هاي موجود در انگيزه، ابتکار و تاکتيک هاي تهاجم و دفاع نيروهاي امنيتي، اين مسأله را آشکار مي سازد که نهادهاي امنيتي در زمستان سال گذشته تدابير مؤثر و کارامدي را براي حفظ وضعيت موجود، در نظر نگرفته بودند.

دیدگاه شما