صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مشخص شدن تعداد نیروهای امنیتی کشور

-

مسئله ي موجوديت سربازان خيالي در نيروهاي امنيتي کشور يکبار ديگر مطرح شده است. وزارت داخله اعلام کرده است که استفاده از اصطلاح « سربازان خيالي» به نيروهاي امنيتي کشور آسيب رسانده است و گفته است براي رفع اين نگراني 20 تيم را به ولايت هاي کشور فرستاده است که اين مسئله را روشن سازند.
در ماه آگست سال 2016 جان ساپکو سربازرس ويژهي آمريکا براي افغانستان ادعا کرد که نيمي از نيروهاي امنيتي در ولايت هلمند وجود فزيکي ندارد و در واقع«سربازان خيالي» هستند و معاش آنها بصورت ماهوار پرداخت مي گردد و به جيب فساد پيشگان مي رود. حالا وزارت داخله مي گويد که مروج شدن اين اصطلاح به جايگاه اجتماعي نيروهاي امنيتي افغانستان صدمه زده است.
موجوديت سربازان خيالي، نه تنها به وجهه ي اجتماعي نيروهاي امنيتي افغانستان آسيب مي رساند و باعث مي شود که اعتماد و باور مردم به نهادهاي امنيتي کاهش يابد، بلکه بر عملکرد نهادها و نيروهاي امنيتي کشور نيز تاثير زيانباري برجاي مي گذارد. شمار نيروهاي امنيتي در يک کشور در حال جنگ اهميت ويژه دارد و ارائه عددهاي کاذب در اين باره مي تواند براي مسئولين نهادها و کسانيکه راهبردهاي جنگ را طراحي مي کنند، گمراه کننده باشد و بر تصميم هاي آنها تاثير منفي بگذارد و در نتيجه پيروزي در جنگ را براي نيروهاي امنيتي کشور دشوار سازد.
وضعيت امنيتي کشور بي ثبات است و هر روز با چالش هاي جدي مواجه مي شود، براي آوردن ثبات امنيتي در کشور بايد عملکرد نيروهاي امنيتي بهبود يابد و آنها در ميدان نبرد هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي قدرتمند و با روحيه ظاهر شوند. موجوديت سربازان خيالي در صفوف اين نيروها باعث مي شود که روحيه و قدرت ظهور آنها در ميدان نبرد کاهش يابد و نتيجهي جنگ نيز آنچه که انتظار دولت و مردم افغانستان است، نباشد.
موجوديت سربازان خيالي نوعي از فساد سيستماتيک در نهادهاي امنيتي کشور به شمار مي رود که بايد بصورت جدي بررسي گردد و نتايج آن با مردم افغانستان شريک ساخته شود. اين موضوع همچنان که به جايگاه اجتماعي نيروها و نهادهاي امنيتي آسيب رسانده است، باعث گسترش فساد در نهادهاي امنيتي نيز شده است.
فساد همچنان که ساير بخش هاي دولت افغانستان را فلج کرده است، نهادهاي امنيتي کشور را نيز با چالش مواجه ساخته است. بخش بزرگي از بودجه‌‌ي دولت افغانستان به نهادهاي امنيتي اختصاص داده شده است اما فساد و موجوديت سربازان خيالي باعث مي شود که اين بودجه حيف و ميل گردد و براي تجهيز و تقويت نيروهاي امنيتي کشور و بهبود عملکرد آنها استفاده نشود.
مشخص کردن تعداد واقعي نيروهاي امنيتي کشور و بروز رساني آمار آنها از ضرورت هاي جدي براي جلوگيري از فساد در نهادهاي امنيتي کشور است. حکومت افغانستان بايد بداند که چه تعداد نيروي براي جنگيدن با دشمن در اختيار دارد، روزانه چه تعداد نيروي در جبهه جنگ کشته مي شود، به جذب چه تعداد نيروي جديد ضرورت است و براي تقويت اين نيروهاي و بهبود عملکرد شان در ميدان نبرد به چه مقدار پول، تجهيزات و امکانات نياز است.
تا کنون نهادهاي امنيتي آمارهاي دقيق و بروز در رابطه به تعداد نيروهاي امنيتي کشور بيرون نداده است. با توجه به اينکه جنگ در کشور جريان دارد و هر روزه تعدادي از نيروهاي امنيتي در ميدان جنگ جان مي دهند و تعدادي نيزوظيفهي شان را ترک مي کنند، تعداد نيروهاي امنيتي کشور مرتب در حال تغيير است، اما آمارها تاکنون بروز نشده است و مدت ها است که ادعا مي شود تعداد نيروهاي امنيتي کشور به 320 هزار نفر مي رسد.
مشخص کردن و بروز رساني تعداد دقيق نيروهاي امنيتي کشور يک نياز است. نهادهاي امنيتي بايد ديتابيس و بانک اطلاعات براي نيروهاي امنيتي کشور ايجاد کنند و بصورت مرتب اطلاعات مربوط به نيروهاي امنيتي را بروز رساني کنند تا از سوي از فساد و حيف و ميل شدن بودجه ي نهادهاي امنيتي جلوگيري شود و از سوي ديگر جايگاه اجتماعي نهادهاي امنيتي تقويت شود.

دیدگاه شما