صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت گسترش و معیاری سازی خدمات صحی

-

ارائه خدمات صحي در افغانستان در يک و نيم دهه گذشته رشد چشمگير و بي سابقه داشته است و با سالهاي قبل از سقوط گروه طالبان غير قابل مقايسه است، اما هنوز عرصهي صحت در کشور با چالش ها و مشکلات فراوان مواجه است. وارد کردن دواهاي بي کفيت و عدم کنترول آن، کمبود مراکز صحي در برخي ولايت ها و ولسوالي ها و غيرمعياري بودن خدمات صحي از مشکلات عمده در بخش صحت است.

بخش صحت افغانستان همانند بخش آموزش، با سرمايه گزاري هاي خصوصي تقويت شده و گسترش يافته است. اکنون دهها شفاخانه خصوصي در کشور فعاليت دارد و همچنان دهها شرکت خصوصي از خارج از کشور، دوا وارد مي کنند. اما حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته بود بر دواهاي وارداتي و ارائه خدمات صحي معياري توسط شفاخانه هاي شخصي، نظارت جدي داشته باشد و آنها را کنترول کند.

اقدام اخير وزارت صحت عامه کشور و ممنوع کردن واردات دواي 90 شرکت خارجي به دليل پايين بودن کيفيت و قرار دادن نام 19 شرکت خارجي ديگر در ليست سياه براي بررسي بيشتر محصولات صحي آنها، يک امر ضروري بود و براي معياري سازي بخش صحت با اهميت است. انتظار مي رود که اين وزارت با جديت اين تصميم را عملي سازد و بتواند در راستاي عملي سازي آن از سد مافياي دوا و شبکه هاي فساد بگذرد.

شهروندان کشور همواره از معياري نبودن خدمات شفاخانه هاي دولتي و خصوصي و همچنان پايين بودن کيفيت دوا و ساير محصولات صحي وارداتي، شکايت کرده اند، اما تا کنون مسئولان بخش صحت به اين امر توجه نکرده بودند و برنامهي جدي براي کنترول کيفيت دوا و نظارت از شفاخانه هاي کشور، نداشتند. دواي بي کيفيت و تاريخ گذشته، عملا حيات شهروندان کشور را با خطر مواجه مي سازد و مسئوليت وزارت صحت عامه است که با نظارت جدي بر خدمات صحي و ميعياري سازي آن، اين خطر را رفع کند.

با وجود همهي پيشرفت ها در بخش صحي، هنوز ارائه خدمات صحي در کشور نسبت به ساير کشورهاي جهان در سطح پايين قرار داد و مطابق معيارهاي بين المللي نيست. حکومت افغانستان بايد با کمک نهادهاي همکار بين المللي در راستاي افزايش ارائه خدمات صحي به شهروندان و معياري سازي آن، توجه کند.

از سوي ديگر، بخش صحي کشور نيز توسعهي متوازن نداشته است و ولايت ها و ولسوالي هاي دور افتاده از عدم دسترسي به خدمات اوليهي صحي رنج مي برند. در بسياري از ولايت ها و ولسوالي ها، شفاخانه ها و کلينک هاي مجهز و داکتران متخصص وجود ندارد و مردم را با مشکلات زيادي مواجه کرده است. مردم در ولسوالي ها و روستاهاي دور افتاده براي تدواي مريض هاي شان مجبور هستند که مسيرهاي طولاني را بپيمايند و به کابل و ساير شهرهاي ديگر مراجعه کنند. اين کار مصارف زيادي را بر آنها تحميل مي کند که با توجه به وضعيت دشوار اقتصادي، مشکلات آنها را افزايش مي دهد.

دسترسي به خدمات صحي از حقوق اوليهي تمام شهروندان کشور است. حکومت افغانستان مسئوليت دارد که زمينه ارائه خدمات صحي معياري را براي شهروندان در تمام نقاط کشور فراهم کند. کوتاهي و بي عدالتي در اين زمينه به معناي محروم کردن بخشي از مردم افغانستان از حقوق شان خواهد بود و حق صحت را از آنها خواهد گرفت.

حکومت افغانستان در کنار اينکه بايد بصورت جدي تلاش کند تا خدمات صحي را مطابق معياري هاي جهاني سازد و کنترول و نظارت شديد بر واردات محصولات صحي و ارائه خدمات صحي توسط شفاخانه هاي دولتي و خصوصي داشته باشد، بايد به توسعه و گسترش خدمات صحي در ولايت ها و ولسوالي هاي دور افتاده نيز توجه کند.
توسعهي خدمات صحي و ساختن شفاخانه هاي مجهز و استخدام داکتران مختصص براي مناطق دور افتاده، از ضرورت هاي بخش صحت کشور است. توجه در اين زمينه مي تواند مشکلات بسياري از مردم مناطق دور افتادهي کشور را حل کند و جان بسياري از مريض ها را نجات دهد.

دیدگاه شما