صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت گسترش همکاری های منطقه‌ای

-

افغانستان بيش از يک و نيم دهه است که با همکاري جامعه جهاني با تروريزم و افراطگرايي مبارزه مي کند، اما گروه هاي تروريستي هنوز در افغانستان خشونت مي آفرينند و از مردم افغانستان قرباني مي گيرد. اين امر نشان مي دهد که نياز است تا فصل جديدي از همکاري ها در رابطه با مبارزه با تروريزم و افراطگرايي آغاز گردد؛ فصلي که جامعه جهاني، افغانستان و کشورهاي منطقه را در کنار هم قرار دهد.
در سالهاي گذشته تلاش هاي افغانستان براي ايجاد همکاري هاي منطقه اي در رابطه با مبارزه با تروريزم از موثريت قابل توجهي برخوردار نبوده است و اجماع نظر راجع به مسئله تروريزم و افراطگرايي در منطقه بوجود نيامده است. فقدان اجماع نظر در منطقه راجع به مسئله تروريزم باعث شده است که گروه هاي تروريستي تضعيف نگردد و هنوز هم از قدرت خلق تهديد براي افغانستان و کشورهاي منطقه برخوردار باشند. با توجه به اين مسئله، اکنون بيش از هميشه ضرورت گسترش همکاري منطقه اي بر محور مبارزه تروريزم، احساس مي شود.
جامعهي جهاني در پانزده سال گذشته براي مبارزه با تروريزم در افغانستان پول هاي هنگفت مصرف کرده است و تلفات زيادي داده  است، اما هنوز جنگ در افغانستان به پايان نرسيده است و گفتگوهاي صلح با مخالفين مسلح دولت هم دست آورد چنداني نداشته است. بنا براين، نياز است که جامعه جهاني و حکومت افغانستان در امر مبارزه با تروريزم در کشور، بيش از پيش به نقش کشورهاي منطقه در امر مبارزه با تروريزم توجه کنند.
سفر رئيس جمهور غني به امارات متحده عربي مي تواند در راستاي گسترش همکاري هاي منقطه اي با اهميت باشد. اين سفر بعد از کشته شدن پنج ديپلمات و زخمي شدن سفير امارات در انفجاري چند هفته قبل در شهر قندهار، صورت مي گيرد و گفته شده است که رئيس جمهور با مقامات امارات راجع به گسترش روابط دو جانبه و مسايل امنيتي، گفتگو خواهد کرد. بعد ازاين رويداد مقامات امارات بايد درک کرده باشند که نياز است تا در امر مبارزه با تروريزم در افغانستان تلاش هاي مشترک صورت گيرد و همکاري ها در اين رابطه افزايش يابد.
بدون ترديد تروريزم تهديد مشترک براي همهي کشورهاي منطقه است و امنيت و ثبات اين کشورها را با خطر مواجه مي سازد. ثبات و امنيت اين کشورها در آينده، در گيرو مبارزه مشترک با تروريزم است؛ اما هنوز توافق ديدگاه بر محور مبارزه با تروريزم در منطقه بوجود نيامده  است و اين مسئله يکي از جدي ترين چالش ها در طول سالهاي گذشته بوده است. هرگاه همه ي کشورهاي منطقه تروريزم را به عنوان يک تهديد مشترک بشناسند، راه براي همکاري هاي مشترک در امر مبارزه با تروريزم نيز باز خواهد شد.
افغانستان به دليل درگير بودن با مسئله تروريزم و هراس افگني، بيش از همهي کشورهاي منطقه نياز به همکاري در رابطه با مبارزه با ترويزم دارد. امنيت افغانستان در پانزده سال گذشته توسط گروه هاي تروريستي تهديد شده است و هنوز هم آنها مانع آوردن صلح و ثبات در کشور مي شوند. بنا بر اين، حکومت افغانستان در سياست خارجي خود بايد توجه ويژه به همکاري هاي منطقه اي در امر مبارزه با تروريزم بکند و تلاش ورزد که تروريزم را به عنوان يک تهديد مشترک در منطقه تعريف بکند و بشناساند.
براي اينکه حکومت افغانستان بتواند همکاري هاي کشورهاي منطقه در امر مبارزه با تروريزم را به دست بياورد، نياز است تا اعتماد سازي بوجود بيايد و توازن در روابط سياسي افغانستان با اين کشورها در نظر گرفته شود. نبود اعتماد ميان کشورها و عدم رعايت توازن در سياست خارجي افغانستان، يکي از موانع اصلي عدم همکاري بعضي کشورهاي منطقه در مبارزه با تروريزم بوده است.
حکومت افغانستان همچنان که براي تامين نيازمندي هاي اقتصادي خود تلاش دارد تا همکاري کشورهاي منطقه را بدست آورد و پروژه هاي مشترک اقتصادي را راه اندازي بکند، نياز دارد تا همکاري هاي خود را با کشورهاي منطقه در بخش امنيتي نيز گسترش بدهد و همکاري و اعتماد آنها را در امر مبارزه با تروريزم به دست بياورد.

دیدگاه شما