صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناامنی؛ نگرانی جهانی

-

تروريزم و هراس افگني امروزه تنها براي کشورهاي خاورميانه يک تهديد به شمار نمي رود، بلکه جهان از گسترش هراس افگني و قدرت گرفتن گروه هاي تروريستي در هراس است. گروه هاي تروريستي در سالهاي گذشته امنيت تمام کشورهاي جهان را تهديد کرده است؛ از آمريکا و کانادا تا آلمان، فرانسه، بريتانيا و خاورميانه. حمله هاي انتحاري و تروريستي در کشورهاي اروپايي و آمريکا نشان مي دهد که تروريسم يک تهديد جهاني است و اگر براي مبارزه با آن راهکارهاي جدي روي دست گرفته نشود، امکان دارد ساير کشورهاي دنيا نيز به سرنوشت کشورهاي خاورميانه گرفتار شوند.
سخنراني هاي نمايندگان کشورهاي مختلف جهان در کنفرانس امنيتي مونيخ نشان مي دهد که ثبات امنيتي بزرگترين نگراني کشورهاي جهان به شمار مي رود و همه از افزايش ناامني در جهان نگرانند. اين نگراني ها در حالي مطرح مي شود که فعاليت گروه هاي تروريستي در حال افزايش است و همکاري هاي امنيتي بين کشورهاي جهان، افزايش نيافته است.
از سوي ديگر، کنفرانس مونيخ نشان مي دهد که بي اعتمادي سايهي سنگيني بر عملکرد رهبران جهان افگنده است. بي اعتمادي باعث شده است که کشورهاي جهان نتوانند در برابر تهديدهاي تروريستي هماهنگ و همکار شوند و مبارزه مشترک عليه هراس افگني راه اندازي کنند.
اما همانگونه که امروزه کشورهاي جهان به اين واقعيت پي برده اند که تروريزم يک پديده جهاني است، بايد ضرورت همکاري مشترک و هماهنگ در راستاي مبارزه تروريزم را نيز درک کنند. تروريزم امنيت جهان را با تهديد مواجه ساخته است و ضرورت است تلاش جهاني در راستاي قطع منابع اقتصادي گروه هاي تروريستي صورت گيرد و پناهگاه هاي امن آنها در گوشه هاي مختلف جهان، نابود گردد. امنيت در افغانستان نيز بستگي به تلاش هاي جهاني در راستاي مبارزه با تروريزم دارد. جامعه جهاني بيش از يک و نيم دهه است که در افغانستان براي مبارزه با تروريزم حضور دارد، اما تلاش هاي جامعه جهاني هنوز نتوانسته است گروه هاي تروريستي را افغانستان شکست بدهد و امنيت و ثبات را در کشور تامين بسازد. عمده ترين دليل ناکامي جامعه جهاني در راستاي مبارزه با تروريزم در افغانستان، بر مي گردد به عدم هماهنگي و تضاد منافع قدرت هاي بزرگ دنيا.
آيا کنفرانس مونيخ با برجسته ساختن نگراني هاي امنيتي و تهديدات تروريستي، رهبران جهان را وادار خواهد کرد که براي مبارزه با تروريزم و افراطگرايي در افغانستان تلاش هاي همسو و هماهنگ نمايند؟ بدون ترديد پيروزي در امر مبارزه با تروريزم در افغانستان، تاثير بسزاي روي مبارزه با تروريزم در خاورميانه خواهد گذاشت و باعث خواهد شد که نگراني هاي جهاني نسبت به تهديدات تروريستي کاهش يابد.
رئيس جمهور غني نيز در اين کنفرانس تاکيد کرده است که تروريزم نه تنها امنيت افغانستان بلکه امنيت کل جهان را تهديد مي کند و افغانستان در خط نخست مبارزه با تروريزم و هراس افگني قرار دارد. حکومت افغانستان مدت ها است که تلاش دارد توجه کشورهاي جهان را به مبارزه جدي با تروريزم در افغانستان جلب کند و همواره بر اين نکته تاکيد کرده است که پناهگاه هاي تروريستان بايد نابود گردد و حمايت از گروه هاي تروريستي بايد پايان يابد.
همچنان رئيس جمهور غني در حاشيه کنفرانس امنيتي مونيخ با نمايندگان کشورهاي مختلف ديدار کرده است و عمده ترين بحث ها روي نگراني هاي امنيتي و تهديدهاي تروريستي بوده است. مهم ترين ديدار رئيس جمهور غني با مايک پنس معاون دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا بوده است. معاون آقاي ترامپ گفته است که آمريکا به حمايت از دولت و مردم افغانستان ادامه مي دهد و نيروهاي بيشتر براي مشوره دهي به نيروهاي امنيتي افغانستان خواهد فرستاد. پيش از اين روشن نبودن سياست حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان نگراني هاي جدي را در باره آينده ي همکاري افغانستان و آمريکا بوجود آورده بود.
نگراني هاي مطرح شده در کنفرانس مونيخ نشان مي دهد که امنيت به يک دغدغه و نگراني جهاني تبديل شده است و تهديدهاي جدي متوجه امنيت جهاني است. مبارزه با هراس افگني در خاورميانه و کشورهاي در حال جنگ، مي تواند منجر به کاهش نگراني هاي امنيتي در جهان گردد؛ اما همه چيز بستگي به بوجود آمدن اعتماد بين کشورها و همکاري هاي مشترک دارد.

دیدگاه شما