صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دشواری ها و ناگزیری کمیسیون های انتخاباتی

-

پس از تشکيل نهادهاي انتخاباتي هنوز سرنوشت انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي در هاله ابهام قرار دارد. کميسيون هاي انتخاباتي تا هنوز آمادگي هاي لازم را براي برگزاري انتخابات آينده نگرفته اند.

در انتخابات گذشته اعتماد کميسيون هاي انتخاباتي خدشه دار گرديد و به اين دليل باور مردم نسبت به شفافيت انتخابات و بيطرفانه عمل کردن اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي کاهش يافت. پس از انجام اصلاحات در کميسيون هاي انتخاباتي اين اميدواري بيشتر شد که اين کميسيون ها بتوانند وظايف شان را در چوکات قوانين موجود به پيش ببرند؛ ولي اکنون ديده مي شود که اين اميدواري ها با واقعيت هاي موجود فاصله داشته است.

نکته مهم اين است که انتخابات آينده بايد شفاف و عادلانه برگزار شود و به همين دليل اراده جمعي بر اين استوار گرديده که انتخابات به دليل اهميت آن در نهادينه سازي ارزش هاي دموکراسي و پرهيز از پيامدهاي زيانبار آن در مناسبات سياسي و اجتماعي، نبايد مانند گذشته با تقلب، تخلف و جنجال همراه باشد. انتظار مردم افغانستان و جامعه جهاني مشترکا از حکومت افغانستان و کميسيون هاي انتخاباتي اين است که در راستاي برگزاري انتخابات عادلانه از همه امکانات خود بهره بگيرند تا اين بار بتوانند اعتماد از دست رفته شان را اعاده نمايند.

با اين همه موانع زيادي سر راه کميسيون هاي انتخاباتي وجود دارد که بايد براي شفافيت انتخابات از آنها عبور کنند. تکميل تشکيلات اداري کميسيون ها، تعيين حوزه هاي انتخاباتي و توزيع کارت هاي جديد رأي دهي از مسايلي اند که براي برگزاري انتخابات آينده از اهميت لازم و اجتناب ناپذير برخوردار مي باشند. بدون شک انجام اين کارها زمان گير و پر دردسر بوده و اقدامات فوري در اين زمينه را ايجاب مي کنند.

ولي کميسيون هاي انتخاباتي تا هنوز حتا تشکيلات اداري شان را تکميل نکرده اند تا راه براي انجام کارهاي بعدي کميسيون ها فراهم گرداند. ديروز در جلسه مشورتي کميسيون شکايات انتخاباتي با نهادهاي انتخاباتي بيش از آنچه روي راهکارها و پيشرفت هاي کار کميسيون ها صحبت شود، از موانع موجود در مسير انتخابات سخن گفته شد. موانعي که هرچه عاجل تر بر طرف نگردد، برگزاري انتخابات را در سال آينده ناممکن خواهند کرد.

متأسفانه در افغانستان هميشه و بدون در نظر داشت موانع و چالش هاي موجود، نهادها و سازمان هاي مرتبط تشکيل مي گردد، اما اين نهادها پس از تشکيل و در جريان کار با مشکلاتي برخورد مي کنند که حل آن مشکلات با توان و امکانات موجود و در زمان تعيين شده، امکان پذير نمي باشد. در حالي که تا چند ماه قبل از آمادگي هاي لازم براي برگزاري انتخابات خبر داده مي شد، اما اکنون از چالش هايي سخن گفته مي شود که به صورت تلويحي برگزاري انتخابات را در سال آينده غير محتمل جلوه مي دهد. در حالي که اين وظيفه اصلي کميسيون هاي انتخاباتي است که کارهاي شان را به موقع و مطابق با جدول وظايف هريک از کميسيون ها انجام دهند.

اهميت زمان در برگزاري انتخابات امر روشن و بديهي است. در انتخابات همه چيز مطابق جدول زماني بايد به پيش برود. حال اگر بسنجيم که کار تعيين حوزه هاي انتخاباتي و چاپ و توزيع کارت هاي رأي دهي جديد چه مدت زمان را در بر مي گيرد، تقريبا به اين نتيجه تأسفبار مي رسيم که انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي در زمان باقيمانده برگزار نخواهد شد، زيرا اين مشکلات به حدي است که مي تواند برگزاري انتخابات را بازهم به تعويق بيندازند.

زمان کار قانوني پارلمان در تابستان سال 1394 به اتمام رسيد و بر اساس فرمان رييس جمهور يک سال ديگر تمديد گرديد. اين مدت نيز در اول سرطان سال آينده تمام مي شود. مطابق قانون اساسي انتخابات بايد در ماههاي ثور و جوزا برگزار گردد که اين امر ناممکن مي باشد. به تأخير انداختن انتخابات باتوجه به وضعيت جوي در افغانستان تا ماه ميزان قابل قبول مي باشد. پس کميسيون هاي انتخاباتي تنها شش ماه براي انجام کارهاي فوق فرصت دارند که زمان زيادي نمي باشد و برگزاري انتخابات با کارت هاي قبلي باردگر انتخابات را با جنجال هاي پيش بيني ناشده مواجه خواهد کرد.

دیدگاه شما