صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مدیریت آب و نیاز افغانستان به توسعه و خودکفایی

-

افغانستان داراي يکي از غني ترين منابع آبي در منطقه است، اما تاکنون از اين منبع ارزشمند براي توسعه و بهبود اقتصاد کشور استفاده نشده است. عدم مديريت منابع آبي باعث شده است که تنها از 30 فيصد آب کشور استفاده صورت گيرد و 70 فيصد ديگر جريان آزاد داشته باشد و از مرزها عبور کرده به کشورهاي همسايه سرازير شود.

سخنان رئيس جمهور غني در چهارمين کنفرانس ملي« آب و انکشاف پايدار» نشان مي دهد که دولت افغانستان مديريت منابع آبي را براي توسعه پايدار کشور يک ضرورت مي داند و طرحهاي براي مديريت منابع آبي روي دست دارد. رئيس جمهور غني در اين کنفرانس گفته است که تنظيم و مديريت درست آب، براي از بين بردن فقر، رشد زراعت و صنعت و تامين انرژي و توسعه پايدار افغانستان، نقش اساسي دارد.

روابط سياسي افغانستان با کشورهاي منطقه، همواره بر مسئله مديريت منابع آبي سايه افگنده است و به نظر مي رسد هنوز اين نگراني موجود است. رئيس جمهور غني با اشاره به اين مسئله گفته است که توقع ما از کشورهاي همسايه اين است که از ايجاد بندها و شبکه هاي استفاده از منابع آبي نگران نباشند، بلکه از آن ها پشتيباني کنند. رئيس جمهور تاکيد کرده است تا زماني که آب در بندها و شبکه ها نباشد، تقسيم شده نمي تواند.

منابع آبي افغانستان بايد طبق اصول بين المللي مديريت شود تا از سويي منافع دراز مدت مردم افغانستان در نظر گرفته شود و از سوي ديگر نگراني هاي کشورهاي همسايه بر طرف گردد. ايجاد مانع براي مديريت سالم منابع آبي افغانستان، در واقع، ايجاد مانع براي توسعه و رشد اقتصادي افغانستان است. کشورهاي همسايه با درک اين مسئله، بايد در چارچوب قوانين بين المللي براي مديريت منابع آبي، با حکومت افغانستان همکاري کنند.

سالها جنگ در کشور، باعث شده است که منابع آبي مديريت درست نشود و براي توسعه و رشد اقتصادي کشور از آن استفاده صورت نگيرد. برنامه ريزي براي توسعه پايدار، خودکفايي و رشد اقتصاد کشور، يکي از نيازهاي اساسي افغانستان است. در اين راستا، استفاده از منابع طبيعي، از مهم ترين فاکتورها براي قرار دادن کشور در مسير توسعه پايدار، به شمار مي رود. مديريت منابع آبي و استفاده در ست از آن، همچنان که به دليل خشکسالي ها در تمام جهان اهميت يافته است، براي آيندهي اقتصادي و توسعه افغانستان نيز اهميت فوق العاده دارد.

افغانستان يک کشور زراعتي است، اقتصاد بسياري از خانواده ها متکي به زراعت است. خشکسالي در چند سال اخير و عدم مديريت منابع آبي، باعث شده است محصولات زراعتي کاهش يابد و مردم را در تنگناي اقتصادي قرار دهد. مديريت درست منابع آبي کشور و ساختن بندها و شبکه هاي آبي، باعث مي شود که آب مورد ضرورت براي زراعت در کشور فراهم گردد و سکتور زراعت توسعه يابد، اقتصاد شهروندان بهتر شود و زمينه اشتغال در بخش زراعت و انرژي افزايش يابد.

همچنان افغانستان نياز جدي به تامين برق و انرژي دارد. اکنون بخش بزرگ برق افغانستان وارداتي است و بيشتر ولايت ها و مناطق روستايي برق ندارد و در نتيجه از توسعه بازمانده اند. منابع آبي يکي از بهترين و قوي ترين منابع توليد انرژي در جهان است. استفاده از آب براي توليد انرژي در افغانستان يک ضرورت است. با ايجاد بندهاي آبي، زمينه براي توليد انرژي در بخش هاي مختلف کشور فراهم مي گردد. اکنون بسياري از ولايت هاي افغانستان برق و انرژي مورد نياز را ندارند و مديريت سالم منابع آبي کشور، مي تواند برق مورد نياز آنها را تامين کند.

يکي از مشکلات جدي در افغانستان، توسعه نامتوازن است. بخش هاي دور افتاده و روستايي کشور توسعه نيافته باقي مانده است و از حد اقلي ترين امکانات زندگي مدرن برخوردار نيستند. ايجاد بندهاي آب و استفاده از آب براي توليد انرژي در ولايت ها و روستاها، زمينه را براي ايجاد کارخانه هاي صنعتي در اين مناطق فراهم مي کند و باعث خواهد شد که روند توسعه در کشور بصورت متوازن به پيش برود و فقر اقتصادي کاهش يابد.

دیدگاه شما