صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تعریف روشن از دوست و دشمن

-

رييس جمهور غني در محفل افتتاحيه سال جديد تقنيني مجلس شوراي ملي يک بار ديگر بر دشمني تروريست ها با دولت و مردم افغانستان تاکيد و گفت که امروز تعريف ما از دوست و دشمن روشن است. رييس جمهور امروز تا حدودي اين تعريف را آشکارا بيان کرد و گفت که علاوه بر داعش و گروه هاي تروريستي خارجي مستقر در افغانستان، آن عده از طالباني که به صورت وحشيانه دست به قتل مردم افغانستان مي زنند و کمر به تخريب کشور بسته اند، دشمن ملت افغانستان هستند.
اين سخنان رييس جمهور در آغاز سال جديد تقنيني از چند جهت داراي اهميت است:

يک. در گذشته ها ابهام جدي در تعريف دوست و دشمن وجود داشت و اين ابهام نه از سردرگمي بلکه گمان جدي وجود داشت که از روي قصد و عمد صورت مي گيرد. رييس جمهور سابق افغانستان، طالبان را بارها برادر خطاب کرد و هرگز حاضر نشد ميان طالبان تفکيک قايل شود. اين رويه نه تنها در پاليسي ها و استراتژي هاي دولت تاثيرات منفي گذاشته بود بلکه در روحيه مردم افغانستان و هم چنين نيروهاي امنيتي کشور تاثيرات منفي داشت. براي مردم سوالات بسيار پيش مي آمد ولي پاسخ هاي روشن وجود نداشت. بخشي از تداوم حيات تروريسم در افغانستان در سايه چنين سردرگمي امکان پذير شد. اکنون که حکومت افغانستان چنين تعريف روشني از تروريسم ارايه مي دهد، بسياري از پاليسي ها و استراتژي ها نيز بايد تغيير کند.

دو. تعريف روشن از دوست و دشمن تنها مربوط به مردم و دولت افغانستان نيست. بلکه بخشي از قضيه به طالبان و گروه هاي تروريستي نيز ارتباط پيدا مي کند. طالبان در آستانه سال جديد خورشيدي و در روزهاي اخير حمله بر دو حوزه پليس در کابل و حمله تروريستي بر يک وکيل پارلمان در شهر قندهار را به عهده گرفته اند. هم چنين تحرکات نظامي در بخش هايي از کشور به خصوص ولايت قندوز و هلمند نيز داشته اند که نشان دهنده تداوم استراتژي جنگ از سوي طالبان است. در پرتو اين تعريف رييس جمهور از دشمن، کساني که در هر نقطه کشور دست به ترور و وحشت مي زنند دشمن مردم و دولت افغانستان هستند، بايد آماده يک جنگ تمام عيار از سوي نيروهاي امنيتي افغانستان باشند و ديگر به صلح به عنوان يک پروسه ملي دل نبندند.

سه. طرف ديگر تعريف دولت افغانستان از دوست و دشمن، کشورهايي هستند که هنوز اصرار بر حمايت از طالبان دارند. علاوه بر کشورهاي دورتر، برخي از کشورهاي همسايه سال ها است که از طالبان حمايت کرده اند و هم چنان اصرار بر ادامه اين روند دارند. در حالي که طالبان به عنوان يک گروه افراطي که مرتکب انواع جنايت شده است، ديگر هرگز نمي تواند، مورد اعتماد مردم افغانستان، جامعه جهاني و کساني که باور به حقوق بشر و دموکراسي دارند، قرار گيرد. هيچ کسي اميد براي به صحنه آمدن دو باره طالبان در عرصه سياسي افغانستان ندارد. بنابراين اصرار کشورهاي دور و نزديک بر حمايت از طالبان تنها مي تواند به اين مفهوم باشد که اين کشورها منافع خود را در آشوب و جنگ در افغانستان جستجو مي کنند و در اين راستا از هر وسيله اي استفاده مي کنند. از اين نگاه اين کشورها به عنوان حاميان اصلي دشمنان مردم و دولت افغانستان، عملا دشمن محسوب مي شوند.

چهار. با چنين برداشتي از دوست و دشمن از سوي رهبري دولت افغانستان، هرچند اميدواري هايي در داخل افغانستان و در ميان مردم افزايش يافته است. ولي در عرصه جنگ و طرف هاي درگير در جنگ از جمله طالبان و حاميان آن ها اين تعريف باعث خط مشي هاي جديد خواهد شد. واقعيت اين است که مماشات دولت افغانستان در گذشته در برابر تروريسم و حاميان آن ها نوعي بي خيالي حاميان آن ها را سبب گرديده بود. اما اکنون حاميان طالبان و هم چنين خود طالبان بايد تکليف خود را در روابط سياسي با افغانستان روشن کنند. آن ها اکنون تنها دو گزينه در پيش دارند: يا به نداي صلح خواهي مردم افغانستان تن دهند و دست از حمايت از تروريسم بردارند و يا در مقابل خواست مردم و دولت افغانستان بايستند.

دیدگاه شما