صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح باید همسو با قانون اساسی و ارزش‌های عمومی باشد

-

نماينده خاص سرمنشي سازمان ملل متحد براي افغانستان به شوراي امنيت اين سازمان گفته است که طالبان بايد بخشي از آيندهي افغانستان باشد. تاداميچي ياماموتو اين سخنان را در نشست ويژه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفته است. او تاکيد کرده است که حکومت افغانستان، کشورهاى همسايه و تمامى جوانب درگير منازعه، بايد اين پيام را داشته باشند که طالبان بايد بخشي از آيندهي افغانستان باشند.

آيندهي سياسي افغانستان و ختم جنگ در کشور از مسايل مهم و اساسي است که حکومت افغانستان و جامعه جهاني با آن روبرو است. بيش از يک و نيم دهه تلاش براي آوردن صلح و ثبات در کشور اکنون با چالش هاي جدي مواجه شده است و گروه هاي تروريستي امنيت و ثبات کشور را بيش از هر زماني تهديد مي کنند. خشونت هاي اخير در کشور باعث شده است که جامعه جهاني يکبار ديگر به سرنوشت جنگ در افغانستان توجه کنند و براي پايان دادن به اين جنگ، در جستجوي راه حل باشند.

اما سئوال اساسي اين است که مسئلهي جنگ در افغانستان بايد از چه مجراهاي دنبال شود؟ آيندهي افغانستان بايد بر چه اساسي پايه گذاري شود؟ ختم جنگ و آوردن ثبات در کشور، از آرزوهاي ديرينهي تمام شهروندان افغانستان است، اما آنچه که براي مردم افغانستان از اهميت ويژهي برخوردار است، قانون اساسي و قوانين جزايي و مدني کشور است. صلح و آيندهي سياسي افغانستان بايد مطابق با قانون اساسي و ساير قوانين کشور پايه گذاري شود. بر اين اساس گروه هاي تروريستي و مسلحي که مي خواهند به پروسهي صلح بپيوندند، در گام نخست بايد قانون اساسي و قوانين مدني و جزايي کشور را بپذيرند و در گام دوم بايد به آزادي هاي مدني، آزادي بيان و رسانه ها و آزادي هاي مذهبي احترام بگذارند.

گروه طالبان تا کنون حاضر به پذيرش قانون اساسي افغانستان نشده اند، آزادي هاي مدني شهروندان را مردود شمرده اند و عليه رسانه ها و گروه هاي مذهبي، اقدامات تروريستي انجام داده اند. علاوه بر اين، آنها هر روزه در گوشه و کنار کشور خشونت مي آفرينند و از مردم افغانستان قرباني مي گيرند.

گروه طالبان تا زمانيکه ديدگاه هاي افراطي شان را تغيير ندهند، دست از خشونت آفريني بر ندارند، حاضر به پذيرش قانون اساسي و ساير قوانين و آزادي هاي مدني شهروندان کشور نشوند، نمي توانند بخشي از آيندهي افغانستان باشند. تنها راه براي پيوستن اين گروه به کاروان آيندهي افغانستان، پذيرش قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان است، هرگونه توافق سياسي براي سرنوشت آيندهي افغانستان بايد در چارچوب قانون اساسي کشور صورت گيرد و کسانيکه مي خواهند بخشي از آيندهي افغانستان باشند، بايد قانون اساسي را بپذيرند.

خواست اصلي مردم افغانستان اين است که مردم سالاري و دموکراسي در کشور تداوم يابد، اما ديدگاهها و اعمال گروه طالبان نشان مي دهد که آنها اين روند را نمي پذيرند و همواره عليه مردم سالاري و دموکراسي در کشور دست به اعمال تروريستي زده اند و تمام توان شان را به خرج داده اند که روند مردم سالاري را تخريب کنند و هنوز هم بر اين ديدگاه شان تاکيد دارند. افراطيت بدنهي اصلي ديدگاه طالبان را تشکيل مي دهد و اين امر با تمام ارزشها و دستآوردهاي يک و نيم دهه گذشته در تضاد بنيادي قرار دارد؛ بنا بر اين، مطرح کردن طالبان به عنوان بخشي از آيندهي افغانستان نمي تواند واقع بينانه باشد؛ زيرا تا کنون هيچ نشانهي از تعديل در ديدگاه افراطي گروه طالبان وجود ندارد و آنها هنوز هم بنا به همان باورهاي افراطي شان جنگ و فعاليت مي کنند.

سازمان ملل متحد مي تواند در سرنوشت صلح و ثبات در افغانستان نقش موثر داشته باشد، اما بايد تلاش هايش را براي آوردن صلح در افغانستان در مطابقت با قوانين کشور انجام دهد و روند صلح را به گونهي مديريت کند که قوانين افغانستان نقض نشود و روند مردم سالاري و دموکراسي نيز آسيب نبيند. يکي از مهمترين مسايل براي ختم جنگ مي تواند اين مسئله باشد که سازمان ملل با استفاده از ابزارهاي قانوني که در اختيار دارد، حاميان گروه هاي تروريستي را تحت فشار قرار دهد تا دست از حمايت آنها بردارند و گروه هاي تروريستي در تنگنا قرار گيرند.

دیدگاه شما