صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولویت های حکومت در سال ۱۳۹۶

-

سال 1395 خورشيدي براي افغانستان سال دشوار و پر فراز و نشيب بود. چالشهاي امنيتي، سياسي و اقتصادي دشواري هاي زيادي را در برابر مردم و حکومت افغانستان ايجاد کرد. گروههاي تروريستي علاوه بر انجام حملات خونين انتحاري در بخش هاي مختلف کشور، بصورت هدفمند تلاش کردند تا تفرقه مذهبي و قومي را در افغانستان بوجود بياورند؛ اما مردم افغانستان با آگاهي از نيت شوم گروههاي تروريستي، متحد ماندند و تلاشهاي براي افزايش همبستگي مردم افغانستان افزايش يافت.

اما سال جديد خورشيدي براي حکومت و مردم افغانستان يک سال سرنوشت ساز است. حکومت وحدت ملي وعده داده است بسياري از برنامههاي مهم و حياتي خود را در اين سال عملي خواهد کرد. در سال گذشته حکومت وحدت ملي بخاطر عمل نکردن به وعدههايش با انتقادات شديد از سوي شهروندان و گروههاي سياسي مواجه شد. عمل کردن به اين وعدهها مي تواند تغييرات مهمي را در تداوم روند سياسي افغانستان بوجود بيارود و همچنان عمل نکردن به آن مي تواند چالشهاي زيادي را در برابر حکومت افغانستان، خلق کند.

مهمترين برنامه هاي که حکومت وحدت ملي وعده عملي سازي آن را در سال جديد خورشيدي داده است و اجرايي شدن آنها را از اولويت هاي کاري خود دانسته است، توزيع تذکره هاي الکترونيکي و برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي است.  رهبران حکومت اعلان کرده است که آنها متعهد به برگزاي انتخابات پارلماني هستند و تلاش مي کنند که با استفاده از تکنالوژي هاي پيشرفته در سيستم انتخاباتي کشور، شفافيت را در انتخابات بوجود بياورند تا تنشهاي انتخابات سال 2014 تکرار نشود.

برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي ها، تداوم نظام سياسي و دموکراتيک کشور را در پي خواهد داشت و به استحکام ثبات سياسي در کشور کمک خواهد کرد. همچنان برگزاري انتخابات پارلماني، باعث مي شود که تمام ارکانهاي نظام سياسي کشور قانوني شود و زمينه  براي تعديل بعضي از مواد قانون اساسي که در توافق نامهي تشکيل حکومت وحدت ملي گنجانده شده است، فراهم گردد. توزيع تذکره هاي الکترونيک براي شهروندان يکي از وعده هاي اصلي رهبران حکومت وحدت ملي بود که تاکنون عملي نگرديده است. حکومت در اين اواخر اعلان کرده است که آمادگي هاي لازم براي توزيع تذکرههاي الکترونيکي گرفته شده است و توزيع اين تذکره ها از اولويت هاي کاري حکومت خواهد بود.

توزيع تذکره الکترونيکي براي مشخص شدن ميزان دقيق نفوس کشور و همچنان براي آوردن شفافيت در انتخابات و جلوگيري از تقلب، ضروري است. بدون توزيع تذکره الکترونيک، مديريت پروسه ي انتخابات کشور و جلوگيري از تقلب گسترده دشوار خواهد بود و راههاي تقلب در انتخابات، همچنان باز خواهد ماند. همچنان توزيع تذکره الکترونيک مي تواند حکومت را در راستاي حکومت داري الکترونيک کمک کند و بدين ترتيب زمينه ي فساد اداري محدود گردد و در مصرف منابع مالي دولت شفافيت بوجود بيايد.

همچنان، ثبات امنيتي يکي از چالش هاي حکومت افغانستان در سال جديد خواهد بود. گروه هاي تروريستي تهديد جدي در برابر ثبات امنيتي کشور است. مبارزه با ترويسم در افغانستان نياز به همکاري جامعه جهاني و کشورهاي منطقه دارد، در صورتيکه حکومت افغانستان بتواند همکاران بين المللي اش را متقاعد بسازد که مبارزه مشترک با تروريسم را در افغانستان بصورت جدي دنبال کنند، امنيت در کشور رو بهبود خواهد گذاشت، اما در صورتي که همکاريهاي مشترک در راستاي مبارزه با تروريسم شکل نگيرد، سرنوشت جنگ در کشور همچنان نامعلوم خواهد بود و ثبات امنيتي و سياسي بوجود نخواهد آمد.

علاوه بر اين، اشتغالزايي و کاهش فقر اقتصادي از ديگر چالشهاي حکومت در سال 1396 خواهد بود. اکنون بسياري از جوانان تحصيل کرده و اقشار مختلف مردم از بيکاري رنج مي برند. بيکاري باعث شده است که وضعيت اقتصادي مردم رو به وخامت بگذارد و بسياري از خانواده براي تامين مخارج شان با مشکل مواجه شوند.

مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت وحدت ملي در سال جديد خورشيدي به وعدههاي که به آنها داده اند عمل کنند و برنامههاي را که براي سرنوشت و آيندهي کشور از اهميت بالاي برخوردار هستند، اجرايي سازد. بسياري از برنامههاي سياسي و اقتصادي که حکومت وحدت ملي روي دست دارد، در صورت اجرايي شدن، مي تواند تغييرات اساسي در زندگي و سرنوشت مردم افغانستان بوجود بياورد.

دیدگاه شما