صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه با تروریسم جدی تر می شود

-

روز پنجشنبه گذشته پنتاگون، وزارت دفاع ايالات متحده خبرنامه اي منتشر کرد که بر اساس آن نيروهاي حمايت قاطع بمب يازده تني را بر مواضع داعش در منطقه مومند ولسوالي اچين ولايت ننگرهار پرتاب کرده است. اين بمب به عنوان بزرگ ترين بمب غير اتمي و مادر بمب ها توصيف شده است.

در پي اين رخداد مهم واکنش هايي نيز صورت گرفته است. شديدترين واکنش از سوي حامد کرزي رييس جمهور پيشين افغانستان صورت گرفت که به شدت از اين حمله انتقاد کرد. هم چنين در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعي نيز واکنش هاي متفاوتي صورت گرفت. اما عمده واکنش ها در باره اين اقدام عليه گروه داعش در افغانستان، مثبت بوده است. مردم افغانستان اکنون پس از يک دوره بي تفاوتي نيروهاي خارجي در برابر تروريست ها که در حکومت آقاي کرزي صورت گرفت، از چنين اقداماتي خوش حال هستند.

آن چه در اين مورد مهم است، مواضع دولت افغانستان در برابر جديت همکاران بين المللي در برابر تروريست ها است. اکنون دولت افغانستان به صورت روشن تاييد کرده است که پرتاب مادر بمب ها بر مواضع داعش با هماهنگي دولت صورت گرفته است. به نظر مي رسد دولت افغانستان نيز از چنين رويدادي راضي است و اراده جدي براي مبارزه با تروريسم دارد. در طي يک سال گذشته اين جديت به گونه هاي مختلف از سوي رهبري حکومت ارايه شده است ولي هماهنگي و رضايت دولت به استعمال بزرگ ترين بمب غير اتمي در خاک افغانستان، عليه نيروهاي داعش، به درستي عزم دولت افغانستان را در مقابله با تروريست ها نشان مي دهد.

متاسفانه در سال هاي گذشته فرصت هاي بسياري در مبارزه با تروريسم به بهانه پروسه صلح از دست رفت و حکومت قبلي افغانستان که آقاي کرزي هنوز خوب آن روزها را مي بيند، با مخالفت با حملات هوايي نيروهاي بين المللي بر مواضع تروريست ها و هم چنين با مماشات در برابر آن ها، چانس هاي بسياري را از مردم افغانستان گرفت.

واقعيت اين است که مبارزه با تروريسم يک امر حتمي و بدون بازگشت است. زيرا تروريسم و افراط گرايي جز با تبديل کردن افغانستان به سرزمين سوخته به چيزي ديگر بسنده نمي کند. هم عملکرد گذشته تروريست ها و هم درونمايه هاي ايدئولوژيکي و اهداف آنان، بر چنين امري دلالت روشن دارد. دشمني تروريست ها با ارزش هاي انساني که اکنون مردم افغانستان خواهان آن ها هستند و دشمني حاميان تروريست ها با مردم افغانستان، آشکار و روشن است. بنابراين کوتاه آمدن در برابر تروريست ها و تساهل در مقابل حملات وحشيانه آن ها تنها يک بلاهت سياسي است که ممکن است دامنگير سردمداران يک کشور شود. امري که در گذشته اتفاق افتاد و تا کنون بر چنين بلاهتي افتخار مي گردد. اکنون که دولت افغانستان در هماهنگي کامل با حاميان بين المللي خود تصميم جدي براي مقابله با تروريسم گرفته است، جا دارد که مردم افغانستان به صورت يک پارچه و منسجم از چنين تصميمي حمايت کنند. خوش بختانه هر بار که دولت افغانستان در مبارزه با دشمنان مردم جدي تر شده است، موجي از خوش بيني ها را در ميان مردم برانگيخته است. اکنون پس از موضع گيري هاي دولت افغانستان در برابر برخي کشورهاي همسايه که تا کنون از طالبان حمايت کرده اند و هم چنين هماهنگي دولت افغانستان با همکاران بين المللي اش و نيز شدت يافتن حملات عليه مواضع تروريست ها، خوش بيني ها بيش از هر زمان ديگر تقويت شده است.

رخداد اچين به گونه اي اتفاق افتاده است که هرگونه بهانه تبليغاتي و مظلوم نمايي از تروريست ها گرفته شده است. زيرا ساکنان اصلي منطقه قبل از حملات منطقه را ترک کرده بوده اند و از اين مواضع تنها به عنوان مرکز سوق و اداره تروريست ها استفاده مي شده است. در اين حمله سيستم تونل ها به کلي نابود شده و تمام تروريست هاي حاضر در اين منطقه از بين رفته اند. علاوه بر آن، پرتاب اين بمب قدرتمند بر سر داعشيان، پيام واضحي هم براي تروريست ها در بر دارد و هم براي حاميان آن ها. اما پيام مهم آن براي مردم افغانستان اين است که مبارزه با تروريسم جدي تر مي شود.

دیدگاه شما