صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلح و برادری در محور ارزش های مشترک ملی

-

پيوستن حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار به پروسه صلح يک گام ارزنده و مفيد در راستاي صلح و تقويت روحيه همپذيري و همدلي در ميان مردم افغانستان است. مردم افغانستان نزديک به چهل سال است که در آتش جنگ و نفاق داخلي مي سوزد و اين جنگ ها تلفات و خسارت هاي زيادي را بر مردم تحميل کرده است.
اينک بيشتر از يک و نيم دهه است که مردم افغانستان مشترکا تلاش مي کنند، تا فضاي صلح، امنيت و برادري در کشور حکمفرما شود و مسير توسعه، پيشرفت و آباداني کشور در پرتو وحدت و مشارکت اقوام و گروه هاي سياسي، هموار گردد.
مردم افغانستان به اين درک رسيده اند که افغانستان در سايه نظامهاي استبدادي و تک قطبي به امنيت و ثبات دست نخواهد يافت. عمر نظام هاي انحصارگرا، مشارکت ناپذير و تک محور در افغانستان به پايان رسيده است. از اينرو زمان آن است که همه گروه ها و شخصيت هاي سياسي کشور، برخي از اصول و معيارها را در ديدگاه ها و عملکردهاي سياسي خود رعايت کنند.
1- اسلام دين رسمي و مورد قبول اکثريت مردم افغانستان است و در قانون اساسي بر رعايت ارزش هاي اسلامي تأکيد شده است، همه شهروندان کشور قرائت معتدل و معقول از اسلام را پذيرفته و پايبندي خود را به آموزه هاي آن به اثبات رسانده اند.
2- افغانستان کشوري است که از اقوام مختلف تشکيل شده است. اصل برابري اقوام در چوکات قانون اساسي و حقوق شهروندي بايد درهمه عرصه ها و زمينه ها در نظر گرفته شود؛ زيرا تمام نابساماني ها و نا همپذيري هاي اجتماعي از برخوردهاي تبعيض آميز نظام هاي ظالمانه گذشته در برابر اقوام مختلف کشور نشأت گرفته است.
تکثر گرايي و مشارکت اقوام در ساختارهاي دولتي از اصول خدشه ناپذير در راستاي تحقق عدالت و تأمين برابري ميان شهروندان کشور به شمار مي آيد. تأمين عدالت و برابري بدون مشارکت عادلانه اقوام در فرايندهاي سياسي، نا ممکن مي باشد.
3- انتخابات يک اصل مهم در نظام دموکراسي به شمار مي آيد. انتخابات فرايند گردش مسالمت آميز قدرت را تسهيل مي کند و مشارکت شهروندان را در پروسه هاي ملي فراهم مي سازد. انتخابات به نظام سياسي مشروعيت بخشيده و حمايت همگاني را از سياست ها و برنامه هاي دولت به دنبال مي آورد. برگزاري انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف سبب مي شود که رقابت ها در چوکات مبارزات سياسي شکل بگيرد و تبارز خشونت، بيرحمي و استفاده از زور به هر شکل آن از جامعه منتفي گردد. پايبندي به اصل انتخابات و احترام به آراء مردم از يک طرف به حکومت مشروعيت مي بخشد و از سوي ديگر راه تعامل مثبت و سازنده مردم را با سياست هاي حکومت هموار مي کند.
4- آزادي بيان يکي از دستاوردهاي ارزشمند نظام جديد سياسي به شمار مي آيد. آزادي بيان و رسانه ها فرايند اطلاع رساني را آسان مي کند و سبب افزايش آگاهي مردم از کارکردها و نابساماني هاي حکومت مي گردد. آزادي بيان و رسانه ها فرهنگ و ارزش هاي ملي را تقويت مي کند و کارايي نهادهاي دولتي را بالا مي برد و سبب کاهش فساد در دستگاههاي دولتي مي گردد.
5- حقوق زنان در افغانستان همواره ناديده گرفته شده است. در قانون اساسي فعلي، حقوق زنان در چارچوب دين اسلام به رسميت شناخته شده است. مشارکت زنان در ادارات دولتي و فرايندهاي تصميم گيري يک امر اساسي در توسعه و پيشرفت کشور به حساب مي آيد. حقوق زنان در همه بخش هاي زندگي بايد از سوي شهروندان کشور مورد پذيرش قرار گرفته و بر رعايت آنها ملتزم گردند.
اگرچه همه ارزش هاي فوق در قانون اساسي گنجانيده شده است، اما تأکيد روي اين اصول به اين دليل صورت مي گيرد که مردم افغانستان در پاي آنها سال ها مبارزه کرده و صدها هزار نفر قرباني داده و براي تحکيم و نهادينه سازي ارزش هاي فوق همچنان تلاش مي کنند. بنابراين حاضر نيستند که اين اصول به بهانه هاي گوناگون ناديده گرفته شود.

دیدگاه شما