صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقش حمایت های بین المللی در تأمین امنیت

-

اگرچه وضعيت امنيتي افغانستان رضايت بخش نيست و در دو سال اخير گروه هاي هراس افگن با پشتوانه هاي قويتر وارد جنگ گرديده است؛ اما سياست هاي جامعه جهاني نشان مي دهد که هنوز اراده بين المللي براي تأمين امنيت و صلح پايدار در افغانستان به قوت خود باقي است و کشورهاي کمک کننده از رويکرد مبارزه با هراس افگني و تلاش هاي صلح طلبانه حکومت افغانستان با جديت حمايت مي کنند.
جنگ افغانستان يک جنگ داخلي به شمار نمي آيد؛ زيرا ابعاد بين المللي اين جنگ به مراتب برجسته تر از بعد داخلي آن است. اول، اين که تروريسم يک پديده اي برخاسته از شرايط بين المللي و يک تهديد جدي براي صلح و امنيت بين المللي به حساب مي آيد. دوم، جنگ در افغانستان حيثيت نيابتي دارد که از سوي برخي کشورهاي همسايه و منطقه کارگرداني مي شود. بنابراين ختم اين جنگ نيز به حمايت ها و تلاش هاي بين المللي بستگي دارد.
در حالي که چندين کشور سعي مي کند تا از راههاي مختلف به نا امني در افغانستان دامن بزنند و آتش جنگ را در اين کشور شعله ور نگهدارند، حکومت افغانستان به تنهايي نمي تواند در برابر موجي از تهديدهاي داخلي و بيروني مقابله کرده و امنيت و ثبات را در کشور برقرار سازد.
در دو سال گذشته نيروهاي امنيتي با همه چالش ها و کمبودي هايي که با آنها مواجه بودند، مقاومت و شجاعت زيادي از خود نشان دادند و بسياري از حملات دشمنان را عقب زدند و از پيشروي آنها در مراکز شهرها و ولسوالي ها جلوگيري کردند، اما با آنهم واقعيت هاي امنيتي در کشور نشان مي دهد که اين نيروها قادر به شکست دادن نيروهاي شورشي نيستند و نمي توانند امنيت کامل را
در افغانستان برقرار سازند.
از اينرو مبارزه با تروريسم و هراس افگني در افغانستان نيازمند عزم و اراده مشترک بين المللي است و همه کشورها بايد از حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با تروريسم حمايت کنند. اين يک واقعيت است که امنيت افغانستان به امنيت منطقه و جهان کمک مي کند و نا امني در اين کشور منشأ نا امني در کل منطقه و جهان مي شود. به اين دليل فراموشي افغانستان و رها کردن آن به حال خودش مي تواند عواقب و پيامدهاي خطرناکي را براي ثبات امنيت منطقه و جهان داشته باشد.
آمريکا و کشورهاي عضو پيمان ناتو با درک اين ضرورت، سياست هاي شان را بر محور حمايت از افغانستان و مبارزه مشترک با هراس افگني تنظيم کردند. در سايه اين سياست ها کمک هاي بين المللي به افغانستان ادامه يافت و نقش حمايتي اين کشورها از نيروهاي امنيتي تقويت گرديد.
رييس جمهور ايالات متحده آمريکا بابررسي دقيق وضعيت افغانستان باردگر بر تدوين استراتژي جديد اين کشور در قبال افغانستان تأکيد کرد و مسأله اعزام نيروهاي بيشتر به اين کشور را در دستور کار قرار داد. رييس جمهور آمريکا همچنان در طرح بودجه سال مالي 2018 آن کشور حدود پنج ميليارد دالر براي تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان پيشنهاد کرده است. مقامات نظامي ناتو نيز بارها از مبارزه مشترک عليه هراس افگني در افغانستان تأکيد کرده و از کشورهاي مختلف خواسته اند که به روند صلح و تأمين امنيت با حکومت افغانستان همکاري کنند.
ادامه حمايت هاي بين المللي از افغانستان بيانگر اين است، که اولا اين کشورها از سياست ها و تلاش هاي حکومت افغانستان در عرصه حکومتداري، مبارزه با فساد و هراس افگني رضايت دارند؛ ثانيا جامعه جهاني مي دانند که افغانستان قرباني جنگ با تروريسم و جنگ هاي نيابتي کشورهاي خارجي است و نجات افغانستان از اين وضعيت تنها با مساعي مشترک جامعه بين المللي امکان پذير مي باشد.اگر در افغانستان اصل شايسته سالاري در نهادهاي دولتي مراعات گردد و با فساد اداري مبارزه يکسان و جدي صورت گيرد و يک ميکانيزم مؤثر براي همکاري کشورهاي کمک کننده با حکومت افغانستان به وجود بيايد، امکان بهبود وضعيت امنيتي و اقتصادي کشور طي سال هاي آينده افزايش مي يابد. نگاه استراتژيک و بلند مدت به مسأله امنيت و توسعه اقتصادي، مبارزه بافساد و استفاده مؤثر از کمک هاي بين المللي از پارامترهايي اند که در افزايش توانمندي هاي حکومت در عرصه هاي مختلف کمک مي کند .

دیدگاه شما