صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هلی‌کوپترهای سرگردان و ضرورت ابهام زدایی در وضعیت امنیتی

-

ديروز باز هم از ولسوالي هاي خوگياني و واغظ ولايت غزني، گزارش شده است که طياره هاي ناشناس در اين مناطق نشست داشته و براي طالبان تجهيزات نظامي و مواد مورد نياز شان را رسانده اند. تا کنون بارها گزارش هايي مبني بر انتقال تجهيزات نظامي و مواد مورد نياز براي طالبان در مناطق مختلف کشور شنيده شده است. اين موضوع در سال هاي گذشته  نيز مطرح بود و همواره خبرهاي ضد و نقيض از جبهات نبرد عليه طالبان شنيده مي شد که طالبان به صورت هوايي اکمال مي شوند. در سال هاي گذشته در هلمند، ارزگان، غزني، ولايت هاي شمالي و شرقي از اين گونه گزارش ها بسيار بوده است. چندي قبل در ولايت سرپل والي و معاون لوي درستيز تاييد کردند که طياره هاي ناشناس براي طالبان اکمالات نظامي رسانده اند. اکنون نيز برخي از مسولين محلي از جمله يک عضو شوراي ولايتي غزني نشست و برخاست طياره هاي ناشناس در مناطق تحت کنترل طالبان را تاييد کرده اند.
در اين که چه مقدار از اين خبرها واقعيت دارد و چه مقدار ديگر شايعات است، هنوز معلومات کافي وجود ندارد. آن چه مسلم است اين است که در وضعيت کنوني بخشي از اين خبرها شايعه دشمنان افغانستان به خاطر تحت تاثير قراردادن روحيه نيروهاي امنيتي و نيز مسموم ساختن افکار عمومي است. ولي مطمينا بخشي از اين اخبار بايد واقعيت داشته باشد. به خاطر اين که هنوز در بسياري از موارد مقامات محلي و مقامات امنيتي کشور برخي از اين گزارش ها را تاييد کرده اند.
اساسا در چنين مواردي مهم اين نيست که چند درصد گزارش ها شايعه است و چه مقدار شان حقيقت دارد. مهم اين است که چنين خبرهايي تمام فضاي عمومي و به خصوص روحيه نيروهاي امنيتي را تحت تاثير قرار مي دهند و بايد از سوي نهادهاي امنيتي کشور به دقت مورد ارزيابي قرار گيرند و در برابر آن ها موضع روشن و شفاف داشته باشند.
ابهام در وضعيت امنيتي به خصوص سکوت در برابر شايعات از سوي ارگان هاي مسول پيامدهاي منفي بسياري دارد.
مهم ترين پيامد ابهام در وضعيت امنيتي و اوج گرفتن شايعات به خصوص در شبکه هاي اجتماعي، بي باوري به ارگان امنيتي و بالا رفتن ديوار بي اعتمادي بين مردم و حکومت است. وقتي مردم مي شنوند که در فلان منطقه طياره هاي مشکوک براي طالبان تجهيزات نظامي مي رسانند و اين خبر با انبوهي از گمانه زني هاي راست و دروغ در شبکه هاي اجتماعي همراه مي شود، طبيعي است که آن چه در اين ميان گم مي شود حقيقت است. هرکس به دلخواه خود تفسيري از چنين رخدادي ارايه مي کند  و در بسياري از موارد حتي ارگان هاي امنيتي را زير سوال برده اند که گويا در تباني با طالبان و گروه اي افراطي عمل مي کنند.
پيامد ديگر تضعيف روحيه سربازان و نيروهاي امنيتي است. آنان که در سرما و گرما در دنيايي از رنج و مرارت، شبانه روز با دشمن مي جنگند، انتظار دارند که افکار عمومي و نهادهاي امنيتي با آنها صادقانه برخورد کنند و مورد حمايت قرار گيرند. اما وقتي مي بينند که تمام تلاش هاي آنان بر اثر يک خبر دروغ و يا يک شايعه خدشه دار مي گردد، ديگر انگيزه اي براي جنگ در آنان باقي نمي ماند. هم چنين اين گونه گزارش ها قدرت استخباراتي ارگان هاي امنيتي و قدرت تسلط دولت در مناطق مختلف کشور را زير سوال قرار مي برند.
پيامد منفي ديگر استفاده دشمن از بازار شايعه است. زيرا هم تروريست ها و هم حاميان آن ها همواره سعي کرده اند که نفاق را در جامعه دروني ساخته و از اين رهگذر به اهداف خويش دست يابند. متاسفانه شبکه هاي اجتماعي و نيز کوته بيني برخي از مخالفان حکومت از افراد عادي گرفته تا سردمداران اپوزيسيون و برخي از شبکه هاي خرابکار، دشمن را در رسيدن به اهداف تخريبي اش، کمک مي کند و روند مغشوش ساختن افکار عمومي را تسريع مي بخشد.
با توجه به پيامدهاي منفي ابهام در وضعيت امنيتي و فراگير شدن شايعات مکرر، لازم است که ارگان هاي امنيتي و نهادهاي مربوط تمام اخبار و شايعات را رصد کرده و در هر مورد جداگانه براي افکار عمومي توضيحات لازم را ارايه کنند. به نظر مي رسد که ارگان هاي امنيتي و کشفي کشور توانايي و ظرفيت شناسايي عوامل اين گونه اخبار را دارند و مي توانند اخبار جعلي را از اخبار واقعي تشخيص دهند و سپس براي مردم توضيح دهند.

دیدگاه شما