صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت مبارزه منسجم و هماهنگ در برابر تروریسم

-

نا امني در افغانستان علاوه بر بعد داخلي آن، ابعاد منطقه اي و بين المللي دارد که با مسايل تاريخي، جغرافيايي، سياسي و امنيتي افغانستان با کشورهاي خارجي ارتباط پيدا مي کند. به همين دليل در افغانستان از جنگ نيابتي نام برده مي شود و راه حل بحران افغانستان در اجماع بين المللي و منطقه  اي جستجو مي شود.
گروه هاي تروريستي که به نامهاي گوناگون در افغانستان دهشت مي آفرينند و قتل و کشتار به راه مي اندازند، همه پروژه هاي اند که در مقاطع متفاوت از سوي کشورهاي خارجي ساخته و پرداخته مي شوند. نوع عمليات ها و شدت و ضعف آن نيز به اراده و خواست استخبارات بيگانه بستگي دارد.
تحمل هزينه جنگ هاي فرسايشي حتا براي کشورهاي مستقل و داراي منابع اقتصادي غني دشوار مي باشد، چه رسد به گروه هاي افراطي، مزدور و بي ريشه اي که از نفوذ و پايگاه مردمي نيز برخوردار نمي باشند. بدون شک پشت سر گروه هاي هراس افگن کشورهاي قدرتمندي قرار دارند که با ترويج خشونت و کشتار در منطقه، سعي مي کنند به منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي خود دست يابند.
افغانستان در خط مقدم مبارزه جهاني عليه تروريسم قرار دارد و از اينرو بيشترين قرباني را نيز در اين راه تقديم کرده است. طي اين سال ها مردم دريافته اند که تروريسم در افغانستان داراي منشأ خارجي و زمينه ها و عوامل داخلي مي باشد. در واقع زمينه ها و عوامل داخلي تروريسم، امکان مداخلات نامشروع کشورهاي خارجي در افغانستان را فراهم مي سازد.
در چند ماه گذشته مردم افغانستان حوادث خونين و تکاهنده تروريستي را در کشور شاهد بوده اند، حوادثي که از يک طرف نشانه پيچيدگي حملات تروريستي مي باشد و از سوي ديگر نفوذ گروه هاي تروريستي را در ساختارهاي امنيتي و سياسي کشور انکار ناپذير مي سازد. اين رويدادها بيانگر آن است که دشمنان خارجي افغانستان، سياست به مراتب خشونت بارتر و عريان تري را نسبت به مسايل امنيتي افغانستان روي دست گرفته است و اتخاذ سياست هاي خشونت بارتر از سوي کشورهاي خارجي مي تواند محصول پارامترهاي زير در تعاملات منطقه و جهان باشد:
1- کشورهاي حامي تروريسم در افغانستان به نوعي از حمايت و پشت گرمي کشورهاي ديگر در منطقه برخوردار گرديده و اين حمايت ها به کشورهاي حامي تروريسم جرأت داده تا تمامي رويکردها و فيصله هاي بين المللي را در ارتباط با پديده تروريسم ناديده گرفته و بي باکانه تر از گذشته، سياست هاي خود را در افغانستان دنبال کنند.
2- حاميان خارجي تروريسم احساس مي کنند که شرايط و سياست هاي داخلي و بين المللي، کشورهاي عضو ايتلاف مبارزه با تروريسم را در يک خلأ استراتژيکي و راهبردي قرار داده و از توان تصميم گيري فوري و عملي در ارتباط با مسايل مهم بين المللي بازداشته است. اين کشورها با توجه به خلأ موجود، سعي مي کنند تا با تجهيز، تمويل و اعزام عوامل ترور به داخل افغانستان به طور مستمر جان، مال و امنيت شهروندان اين کشور را در معرض تهديد قرار دهد.
اين کشورها از تشديد ناامني در افغانستان چند هدف را دنبال مي کنند:
اول: با وارد کردن فشار بر حکومت افغانستان، منافع خود شان را در افغانستان قابل دسترس سازند.
دوم: حکومت افغانستان را ضعيف و ناتوان جلوه دهند.
سوم: مردم را نسبت به مسؤلان و نهادهاي امنيتي کشور بي باور سازند.
چهارم: زمينه هاي اعتراض و شورش همگاني مردم در برابر حکومت را فراهم کنند.
از اينرو در شرايط حساس و شکننده فعلي، مردم بايد در واکنش به رويدادهاي تروريستي هوشياري خود را حفظ کنند و با توجه به ابعاد داخلي و خارجي مسأله، نسبت به اين گونه رويدادها واکنش نشان دهند.
- انتقاد و اعتراض از حکومت و يا مقامات و نهادهاي حکومتي در چوکات قانون حق مسلم شهروندان بوده و مردم مي توانند هر زماني که مناسب بدانند، از حق خود استفاده کنند.
- انتقاد و تظاهرات بايد مدني و درچوکات قانون بوده و تظاهرکنندگان بايد از اعمال خشونت بپرهيزند.
- مردم، جامعه مدني و احزاب سياسي بايد متوجه باشند که تظاهرات بايد برضد تروريسم و حاميان داخلي و خارجي آنها صورت بگيرد و اجازه داده نشود تا از احساسات مردم براي ايجاد دشمني ميان اقوام و تضعيف حکومت سؤ استفاده گردد.
- در شرايط کنوني هر نوع حرکتي که به تضعيف حکومت و ايجاد تفرقه ميان شهروندان کشور بينجامد، در راستاي اهداف گروه هاي تروريستي و حاميان خارجي آنها بوده و خواست هاي معقول، اصلاح طلبانه و مدني شهروندان را در راستاي براوردن اهداف دشمنان مردم افغانستان قرار مي دهد.

دیدگاه شما