صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دشمن کیست؟

-

طي روزهاي اخير و بعد از حمله انتحاري روز چهارشنبه گذشته کشور ما عملا وضعيت اضطراري پيدا کرده است. اگرچه حکومت هنوز وضعيت اضطراري اعلان نکرده است و اين گونه رخدادها متاسفانه در کشوري مثل افغانستان تا حدودي امري عادي است. ولي واقعيت اين است که ما در وضعيت فوق العاده خطرآفرين و شکننده قرار داريم.
تروريسم کور و قسي القلب پشت سر هم از ما قرباني مي گيرد و مردم ما به صورت دسته جمعي هر روزه به خاک و خون کشيده مي شوند. استخبارات منطقه در حال طراحي نقشه هاي شومي براي کشور ما هستند. عده اي از کساني که به نحوي در تقابل با حکومت قرار گرفته اند و به عنوان اپوزيسيون ياد مي شوند، از هيچ عملي که بتواند بر حکومت ضربه وارد کند، دريغ نمي کنند. کشورهاي دور و نزديک در حال تماس با طالبان و تروريسم جنايتکار هستند. نيروهاي امنيتي و حکومت در سراسر کشور در يک جنگ اعلان نشده قرار دارند و بايد با خون گوشت از نقطه نقطه اين سرزمين و مردم افغانستان بايد دفاع کنند. در سوي ديگر مردمي قرار دارند که از جنگ و ناامني خسته و مستاصل شده اند و به هر آوازي لبيک مي گويند. بدون شک ما در چنين وضعيتي قرار داريم. حالتي که به تمام معني يک وضعيت اضطراري است. نکته اساسي اين است که چنين وضعيتي را را يک دشمن به وجود آورده است و نه حوادث طبيعي. 
پرسش اساسي اما اين است که دشمن کيست؟ اين روزها فضاي نفرت پراکني و نفاقي که به وجود آمده است، بسيار نگران کننده تر از وضعيت اضطراري است که دشمن به وجود آورده است. هر کسي دشمن را در همسايگي خويش و در درون کتله اي مي جويد که روزگاري در تقابل با او قرار داشته است. شعارها و رفتارهايي که در تجمعات مدني و سياسي صورت مي گيرد نشانه هاي آشکاري از پراکندگي و تفرق اجتماعي  و نوعي دشمني با همديگر با خود دارد. در اين ميان آن کسي که همواره خود را در پشت شعارهاي قومي، سمتي، مذهبي و جناحي پنهان مي کند، دشمن اصلي است. اين روزها کمتر کسي متوجه دشمن اصلي است و همه تلاش مي کنيم که از همديگر دشمني غدار و ستمگر بسازيم.
با سير تحولاتي که طي چند روز گذشته صورت گرفت، به خوبي معلوم گرديد که دشمن اصلي بسيار زيرک است و با تجربه اي که بيش از سي سال از بازي هاي منطقه اي و بين المللي آموخته است، به درستي کارش را انجام مي دهد و ما را به راحتي وادار مي کند تا بر سروکله همديگر بزنيم. شقاق هاي اجتماعي، نفاق هاي سياسي و جناحي و تعصبات قومي و سمتي بيش از هر زمان ديگر اوج گرفته است. در گيرودار تحولات چند روزه و نيز در هياهوي اين همه نفرت افکني آن کسي به گم شده است، دشمن اصلي است.
واقعيت اين است که دشمن اصلي امروز افغانستان تروريسم بين المللي و کوري است که احساس مي کند زمينه رشد و حضور آن بيش از هر جاي ديگر در افغانستان فراهم است. با توجه به تجربياتي که تروريسم بين المللي و افراط گرايي مذهبي از سال هاي حضور طالبان در افغانستان آموخته است، بار احساس مي کند که کشور ما را به عنوان حياط خلوت فعاليت هاي تروريستي خويش بسازد.
در اين راستا برخي از همسايگان و استخبارات منطقه که داراي منافع جدي در افغانستان هستند و به نحوي مي خواهند از گل آلود کردن آب در افغانستان ماهي مقصود بگيرند، نيز در همدستي کامل با تروريست ها هر روز فاجعه خلق مي کنند. در پي حملات تروريستي اخير بر اساس گزارش هاي موثق از منابع معتبر دولتي و نيز بر اساس اعلاميه امنيت ملي افغانستان، معلوم شده است که اين حملات نيز مانند حملات تروريستي ديگر در خاک کشور همسايه ما پاکستان طراحي شده است. علاوه بر آن دست هاي ناپاک بسياري در پس حملات تروريستي و خرابکاري هايي که در کشور ما صورت مي گيرند، قرار دارند.
علي رغم اين همه حملات تروريستي با ماهيت خرابکارانه و علي رغم تلاش هاي دشمنان براي تفرقه اندازي و نفاق پراکني متاسفانه هنوز چهره دشمن يا شناخته نشده است و يا مورد توجه قرار نگرفته است. در شرايطي که همگان دست در دست هم داده و در برابر دشمن مشتر ايستاد شويم به جان هم افتاده ايم و به تعصبات قومي و قبيله اي دامن مي زنيم.

دیدگاه شما