صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولویت اساسی، حفظ وحدت و همبستگی ملی

-

رياست عمومي امنيتملي ميگويد که از انفجار يک موتر مملو از مواد انفجاري در کابل، جلوگيري کرده است.
اين رياست گفته است که يکي از اعضاي شبکه حقاني با 150 کيلوگرام مواد انفجاري، از ناحيه پنجم شهر کابل دستگير شده است. او با موتر مملو از مواد انفجاري از مسير ولايت ميدان وردک وارد کابل شده بود و ميخواست اين موتر را در يکي از نقاط مزدحم شهر کابل انفجار دهد.
موضوع فوق اين مسأله را به اثبات مي رساند که گروه هاي تروريستي با آمادگي کامل وارد مرحله جديدي از خشونت ها و کشتارها در افغانستان شده اند. حمله خونين و اندوهناک چهار راة زنبق کابل که به کشته شدن بيش از نود نفر و زخمي شدن بيش 460 تن انجاميد، متأسفانه تبعات و پيامدهاي منفي را در سطح افغانستان به وجود آورد و به اختلافات داخلي دامن زد و امورات سياسي و اداري کشور را با چالش هاي جدي مواجه نمود.
در پي حمله خونين 10 جوزا، شهروندان و فعالان مدني در کابل به منظور محکوميت حملات تروريستي و اظهار نفرت و انزجار از حاميان داخلي و خارجي تروريسم و اعتراض از عملکرد ضعيف حکومت در برابر هراس افگنان دست به تظاهرات زدند. متأسفانه اين تظاهرات به خشونت انجاميد و پنج تن از تظاهرات کنندگان کشته شدند. رويدادهاي روزهاي بعدي بيشتر به تقابل اعتراض کنندگان با حکومت و دستگاههاي امنيتي منجر شد و بجاي اين که مردم افغانستان در کنار حکومت، عزم و اراده جمعي خود را در برابر تروريستان ابراز بدارند و نشان دهند که مردم با اراده قوي و قاطع در برابر هراس افگنان ايستاده اند و حملات انتحاري و کشتار مردم بيگناه بر عزم آنها تأثير نمي گذارند، دستگاة حکومتي را تحت فشار قرار داد و به اين صورت از هدف اصلي خود بازماند.
گروه هاي تروريستي از حملات خونين انتحاري چند هدف را دنبال مي کنند: ايجاد رعب و وحشت در ميان شهروندان، اثبات بي کفايتي و بي درايتي حکومت و به رخ کشيدن قدرت و توانايي خود در تشديد نا امني ها و خشونت ها را مي توان از جمله اهداف مهم اين گروه ها به شمار آورد.
اگر از اين منظر به رويدادهاي سياسي و اعتراضي ده روز گذشته نگاه شود، رويکرد ما نسبت به حوادث تروريستي در تقابل با اهداف اين گروه ها قرار نداشته است. تشديد اختلاف و تخريب ديوار بي اعتمادي ميان شهروندان از يک سو و ميان برخي احزاب سياسي و نهادهاي مدني و حکومت از سوي ديگر، دقيقا در راستاي برآورده شدن اهداف شوم دشمنان افغانستان صورت مي گيرد.
اعتراض حق هر شهروند است و اين حق در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. اما شهروندان آگاه بايستي مراقب اوضاع و احوال سياسي کشور و اهداف دشمنان مشترک مردم افغانستان نيز باشند و اجازه ندهند که از حرکت هاي اعتراضي و قانوني آنها، گروه هاي تروريستي، حاميان خارجي آنها و يا مغرضان سياسي داخلي سود ببرند.
در شرايط فعلي حمايت از حکومت وحدت ملي يک وظيفه همگاني محسوب مي شود و مردم افغانستان با همه نارسايي هاي که در حکومت وجود دارد، حمايت از آن را يک ضرورت مي دانند. تشکيل حکومت وحدت ملي بر مبناي همين ضرورت اساسي صورت گرفته و اين ضرورت هنوز هم پا برجا مي باشد.
از اينرو تضعيف حکومت و تلاش براي برهم زدن نظم موجود به هر دليل و بهانه اي که باشد، براي تأمين منافع ملي و حفظ ثبات پايدار در کشور قابل توجيه نمي باشد. در شرايط فعلي اولويت اساسي دررويکرد عمومي حفظ وحدت و يکپارچگي داخلي و ايستادگي در برابر سياست ها و عملکردهاي دشمنان افغانستان است. گروه هاي دهشت افگن و کشورهايي که به گونه اي از آنها حمايت مي کنند، چنانچه درک کنند که حملات انتحاري آنها نه تنها بر عزم و يکپارچگي مردم افغانستان تأثير منفي نمي گذارند که آنان را در برابر رويکردهاي خشونت آميز و ضد انساني اين گروه ها منسجم تر و حساس تر مي سازند، بدون شک در رويکرد شان بازنگري خواهند کرد؛ اما اگر نتيجه اين گونه حملات، افزايش اغتشاشات و اختلافات داخلي در کشور باشد، اين گروه ها در دسترسي به اهداف شان اميدوارتر مي شوند که برايند آن تشديد ناامني و افزايش حملات خونين انتحاري در کشور خواهد بود.

دیدگاه شما