صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو و ضرورت موضع روشن و قاطع در برابر تروریسم

-

کشورهاي عضو ناتو در نشست وزراي دفاع اين سازمان در بروکسل تعهد کردند تا مردم افغانستان را در تأمين امنيت کشورشان کمک کنند و نگذارند که افغانستان دوباره به پناهگاه امن براي تروريستان بين المللي تبديل شود.
مبارزه با هراس افگني و تأمين امنيت افغانستان از اهداف اساسي ناتو در افغانستان به شمار مي رود، به اين دليل ناتو نمي تواند به بهانه دوام جنگ و نا امني در افغانستان از زيربار مسؤليت هايش شانه خالي کند واين کشور را به حال خودش رها سازد. ناتو بر اساس تعهدات خود وظيفه دارد که افغانستان را از تهديد تروريسم نجات دهد و امنيت را در اين کشور بازگرداند.
در ارتباط با مسايل امنيتي افغانستان و اقدامات آينده ناتو در اين کشور توجه روي چند موضوع حايز اهميت مي باشد:
1- همانطوري که اشاره شد امنيت افغانستان جزؤ آجنداي سازمان ناتو در افغانستان بوده و اين امنيت هنوز هم شکننده و در معرض تهديد گروه هاي تروريستي قرار دارد. اين نشان مي دهد که جامعه بين المللي و بخصوص اعضاي ناتو در مبارزه با تروريسم و هراس افگني ناکام بوده و نتوانسته ريشه تروريسم را در منطقه بخشکاند، تا افغانستان و منطقه از تهديدات گروه هاي تروريستي در امان بمانند.
2- موضوع دوم توجه به لانه ها و مراکز آموزشي هراس افگنان است. اعضاي سازمان ناتو به خوبي مي دانند که پناهگاه هاي امن تروريسم در کجا قرار دارد؟ تازماني که اين پناهگاه ها فعال باشند و هراس افگنان بتوانند در اين پناهگاه ها برنامه هاي آموزشي خود را انجام دهند و از آنها به عنوان مراکز فرماندهي نيروهاي خود استفاده کنند، مبارزه با تروريسم در افغانستان به ناکامي و شکست مي انجامد.
تروريستان داراي جغرافياي امن و وسيعي است که از آن به عنوان عقبه امن بهره مي برند. بي توجهي به اين عقبه امن به گروه هاي تروريستي فرصت مي دهند تا به صورت مداوم براي جذب نيرو، آموزش و تجهيز آنها تلاش کنند و خود را از نابودي نجات دهند.
سازمان ناتو اگر مي خواهد به صورت واقعي با تروريستان مبارزه کنند و به جنگ افغانستان خاتمه دهد، بايد به مراکز آموزشي گروه هاي هراس افگن به عنوان بخشي از راه حل پايان جنگ در افغانستان، توجه جدي کرده و فشارهاي سياسي، ديپلماتيکي و اقتصادي خود را بر کشورهاي حامي تروريسم بيشتر سازد.
3- ناتو برخلاف گذشته بايد در ارتباط با تروريسم و افراط گرايي مواضع روشن و قاطع داشته باشد. تقسيم کردن تروريستان به تروريستان خوب و بد، مي تواند مانند گذشته عواقب ناگواري را در پي داشته باشد. تنها مبارزه جدي و يکدست با هراس افگنان در افغانستان مي تواند دريچه هاي صلح را بر روي مردم افغانستان باز کند.
4- اعزام نيروي بيشتر به افغانستان در تقويت نيروهاي امنيتي مؤثر بوده و با توجه به افزايش ناامني در کشور يک نياز جدي محسوب مي شود؛ اما اعزام اين نيروها براي امنيت افغانستان کافي نيست. به اين دليل تمرکز بيشتر روي آموزش و تقويت نيروهاي امنيتي داراي اهميت بوده و فراهم سازي تجهيزات مدرن و مورد نياز اين نيروها از اولويت هاي نظامي به شمار مي رود.
امروز نيروهاي امنيتي ما با دو مشکل عمده روبرو مي باشند: اول، از کمبود نيروهاي آموزش ديده و مسلکي به شدت رنج مي برند. شدت جنگ در مناطق و ولايات گوناگون افغانستان، سبب مي  شود که افراد آموزش ديده و برخوردار از مهارت هاي نظامي در تمام ماههاي سال از يک منطقه به منطقه ديگر براي عقب راندن مخالفان و يا بازپس گيري مناطق اعزام شوند. اين مسأله فشارهاي مضاعفي را بر اين نيروها وارد کرده و از ميزان مؤثريت آنها مي کاهد.
دوم، نيروهاي نظامي با کمبود تجهيزات نظامي مواجه مي باشند. بخصوص در بخش سلاح هاي ثقيله و قواي هوايي گفته مي توانيم که تا هنوز کاري درخور توجهي صورت نگرفته است.
5- امروزه پديده امنيت با مسأله فساد و حکومتداري به شدت گره خورده است. فساد در دستگاه حکومتي و به ويژه در بخش امنيتي رابطه مستقيم با گسترش ناامني و سقوط ولسوالي ها و ولايت ها دارد. تا زماني که اصلاحات اساسي در نيروهاي امنيتي به وجود نيايد و در راستاي حکومتداري خوب و حاکميت قانون گامهاي عملي برداشته نشود، برقراري امنيت نيز کاري ناممکن و يا دشوار خواهد بود. فشار ناتو بر حکومت افغانستان در اين عرصه ها مي تواند مؤثريت لازم را براي کاهش فساد و بهبود وضعيت حکومتداري داشته باشد.

دیدگاه شما