صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و ضرورت توسعه همکاری های استراتژیک اقتصادی

-

ديروز دوشنبه، رئيس جمهور در رأس يک هيئت عالي رتبة دولتي عازم عشق آباد گرديد.
در اين سفر رؤساي جمهور افغانستان و ترکمنستان گسترش روابط ميان دو کشور را مهم خواندند و در زمينههاي حمل و نقل بينالمللي، نفت و گاز، صنايع شيميايي، صنايع نساجي، صنايع فرش، کشاورزي و ديگر بخش ها موافقتنامه امضاء کردند و بر اجراي موفقانه ي پروژه هاي تاپي و توتاپ تأکيد کردند.
پس از تشکيل حکومت وحدت ملي، روابط تجاري و اقتصادي بين ترکمنستان و افغانستان گسترش يافته است و افغانستان مي خواهد با توسعه روابط خود با کشورهاي آسياي ميانه و به خصوص ترکمنستان، زمينه هاي دراز مدت همکاري ميان افغانستان و کشورهاي آسياي ميانه را فراهم سازد.
افغانستان به خوبي مي داند تنها راه تبديل کردن افغانستان به يک جغرافياي سبز اين است که از ظرفيت هاي ژئوپوليتيکي و ژئواکونوميکي کشور استفاده شود و اين کشور جايگاه استراتژيکي خود را به عنوان چهار راه اقتصادي و تجارتي در منطقه بازيابد.
ترکمنستان داراي منابع سرشار انرژي است که مي تواند به آساني نيازمندي هاي افغانستان را تأمين کند. افغانستان مي تواند به حيث نقطة اتصالي براي صادرات انرژي ترکمنستان به کشورهاي آسياي جنوبي تبديل گردد. اين مسأله از يک طرف عايدات افغانستان را از بابت ترانزيت انرژي افزايش مي دهد و از سوي ديگر منافع اقتصادي کشورهاي جنوب و شمال را با هم پيوند مي دهد که اين مسأله خود، به تقويت امنيت و ثبات در منطقه و افغانستان کمک خواهد کرد. 
ترکمنستان روابط خوبي به افغانستان داشته است و همواره از صلح و ثبات در اين کشور حمايت و پشتيباني کرده و در دراز مدت نيز اين کشور منافع خود را در امنيت و ثبات افغانستان تعريف مي کند. بي ثباتي و نا امني در افغانستان به نفع کشورهاي آسياي ميانه و از جمله ترکمنستان نيست. اين بي طرفي مثبت سبب گرديده که اين کشور هميشه به دنبال گسترش روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي با افغانستان باشد.
ترکمنستان به خوبي آگاه است که با استقرار صلح و امنيت در افغانستان و توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري با اين کشور، منافع سرشار اقتصادي را نصيب خواهد شد. ترکمنستان براي رشد اقتصادي خود نياز دارد تا ظرفيت استخراج نفت و گاز و همچنين توليد انرژي خود را بالا ببرد. اقتصاد در حال رشد کشورهاي آسياي جنوبي و عطش بازار صنايع اين کشورها به مواد سوختي و نيز انرژي برق، دورنماي درخشاني را براي سياست هاي اقتصادي و تجاري ترکمنستان ترسيم مي نمايد.  طرح پروژه هاي تاپي و توتاپ از ابتکارات خوب آن کشور براي تحقق استراتژي صادرات انرژي و محصولات نفتي اش به بازارهاي جنوب آسيا به شمار مي آيد.
پس ترکمنستان براي رشد اقتصاد خودش به دنبال افزايش صادراتِ نفت و گاز و انرژي در سطح منطقه مي باشد و افغانستان به عنوان پل ارتباطي و نقطة اتصال ترکمنستان با کشورهاي آسياي جنوبي، اهميت خاصي در سياست هاي اقتصادي و تجاري ترکمنستان پيدا مي کند. اضافه بر آن خود افغانستان تا زماني که در توليد انرژي به خود کفايي نرسد، يکي از بازارهاي مصرفي خوب براي ترکمنستان به حساب مي آيد. در حال حاضر نيز حجم زيادي از انرژي مصرفي کشور از ترکمنستان وارد مي شود. 
يکي از زمينه هاي عمده همکاري ميان افغانستان و ترکمنستان احياي راه تاريخي لاجورد است. اين راه مي تواند يک دهليز ترانزيتي ميان کشورهاي افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، گرجستان و ترکيه ايجاد کند. از طرف ديگر احياي اين راه مي تواند کمک بزرگي براي اجراي طرح راه ابريشم جديد باشد که کشورهاي زيادي را از منافع اقتصادي و ترانزيتي خود بهره مند مي سازد. اين نيازمندي هاي دو جانبه سبب گرديده که مقامات هردو کشور همواره بر روي گسترش همکاري هاي اقتصادي در منطقه تأکيد کرده و سياست هاي خود را در عرصه تقويت همکاري هاي اقتصادي متمرکز ساخته است.
رويکرد حکومت وحدت ملي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي براي ايجاد ثبات در افغانستان بسيار محرز است. رئيس جمهور براي تحقق سياست هاي اقتصادي کشور، توسعه مناسبات استراتژيک اقتصادي با کشورهاي منطقه را در اولويت قرار داده و تلاش مي کند تا از طريق توسعه همکاري هاي اقتصادي، افغانستان را از جغرافياي سرخ به جغرافياي سبز و از ميدان جنگ هاي نيابتي به عرصه همکاري هاي اقتصادي منطقه اي تبديل کند.

دیدگاه شما