صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسؤلیت های سازمان ملل متحد در کاهش تلفات افراد ملکی

-

دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در کابل اعلان کرده که گزارش جديد اين نهاد نشان ميدهد که تلفات غير نظاميان در شش ماه نخست سال 2017 افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش از اول جنوري تا 30 جون 2017 ميلادي 1662 نفر در افغانستان کشته و 3581 نفر ديگر زخمي شده است.
يوناما در گزارش خود نوشته است که رقم کشته شدهها نسبت به زمان مشابه آن در سال 2016 ميلادي دو درصد افزايش يافته و رقم زخميها يک درصد کاهش يافته است.
در گزارش يوناما آمده است که 40 درصد از تلفات غيرنظاميان ناشي از کارگذاري مواد انفجاري مانند بمبهاي انتحاري و وسايل انفجاري فشاري بوده است. يوناما گفته که مخالفين دولت بيشترين حملات شان را بصورت پييچده، غيرقابل تفکيک و با استفاده از مواد انفجاري غيرقانوني انجام دادهاند.
اين نهاد گفته که آمار آنها نشان ميدهد که از ماه جنوري سال 2009 تا اکنون در نتيجه منازعات مسلحانه در افغانستان 26500 نفر کشته و 49000 نفر ديگر زخمي شده است.
کشتار افراد ملکي در افغانستان نتيجه جنگ تمام عياري است که درآن هيچ معيار انساني و حقوق بشري رعايت نمي شود. مخالفان مسلح دولت در هنگام جنگ از افراد بيگناه ملکي به عنوان سپر انساني استفاده مي کنند، در مواردي بي پروا بر آنها شليک مي کنند و از وسايل انفجاري براي کشتار دسته جمعي مردم استفاده مي کنند و ماين ها را در مسير سرک ها جا سازي مي کنند و حتا به زخمي ها و دستگير شده هاي طرف مقابل نيز رحم نمي کنند.
رفتارهاي خشن و ضد بشري در جنگ افغانستان، هزينه انساني جنگ در افغانستان را فوقالعاده بالا برده است. آمارهاي ارائه شده از واقعيت جنگ در افغانستان به شدت دلخراش و تکان دهنده است. به همين دليل است که کميشنر عالي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر اذعان کرده است که ارقام ارائه داده شده، هرگز تمام رنجهاي مردم افغانستان را از لحاظ شدت وحشت، بازتاب داده نميتواند. جنگها و حملات انتحاري باعث آسيبهاي فراوان روحي و رواني براي مردم افغانستان شده است.
سازمان ملل متحد همه ساله گزارش هايي را در باره کشتار افراد ملکي در افغانستان منتشر مي کند و اين آمارها  همه ساله گراف صعودي داشته و پيوسته در حال افزايش بوده است. اکنون کشتار و تلفات مردم در افغانستان به يک امر عادي بدل شده و کشتار بيرحمانه ي انسان ها هيچ احساسي را بر نمي انگيزد و هيچ وجداني را خدشه دار نمي سازد.
اما بايد توجه داشت که سازمان ملل متحد به عنوان عالي ترين ارگان بين المللي، بيشترين مسؤليت را در قبال کاهش کشتار افراد ملکي در کشورهاي در حال منازعه به عهده دارد. اين سازمان با توجه به ميثاق ها و کنوانسيون هاي بين المللي بايد از تمامي اختيارات و صلاحيت هاي خود براي جلوگيري از تلفات افراد ملکي و نجات آنها از صحنه هاي جنگ بهره ببرد.
سازمان ملل بايد با اطراف درگير به صورت جدي توصيه کند که حقوق بشردوستانه جنگ را در نظر بگيرند و مطابق قوانين و نورم هاي بين المللي، جان، مال و کرامت انسان هاي بي گناه را مورد توجه قرار دهند.
سازمان ملل مي تواند از طرف هاي درگير بخواهد که از سلاح هاي کشتار جمعي، وسايل انفجاري و کارگذاري ماين ها که به صورت غير قابل تفکيک مردم را هدف قرار مي دهند، استفاده نکنند.
متأسفانه بايد گفت که سازمان ملل متحد در اين زمينه آنطوري که بايد به مسؤليت هاي خود عمل نکرده است. سازمان ملل تنها حملات انتحاري را محکوم کرده است، اما اقدام فراتر از آن را در ارتباط با عوامل و مسببين آن روي دست نگرفته است. سازمان ملل همواره از طرف هاي درگير خواسته است که مسايل حقوق بشري را در جنگ در نظر بگيرند و از تلفات افراد ملکي بپرهيزند؛ اما اين توصيه هاي اخلاقي به کساني که هيچ ارزشي به جان انسان ها قايل نيستند و قوانين بين المللي را به رسميت نمي شناسند، مؤثر و کارساز نيست. سازمان ملل وظيفه دارد که فراتر از توصيه اخلاقي عمل کرده و از طريق رايزني، مذاکره و فشار بر طرف هاي درگير، آنها وادار کنند، تا مسايل بشري را رعايت کنند.

دیدگاه شما