صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهداي ملي را در سطح قوم و قبيله محدود نسازيد

-

ديروز به مناسبت آغاز هفته شهيد و تجليل از شانزدهمين سالروز شهادت قهرمان ملي احمدشاه مسعود مراسم گراميداشتي در خيمه لويه جرگه برگزار گرديد. در اين مراسم شخصيت هاي سياسي و ملي بيشتر از تشدت و پراکندگي مردم ابراز نگراني کردند و بر وحدت، همبستگي و همزيستي ميان شهروندان کشور تأکيد ورزيدند.
اين گونه مراسم فرصت مناسبي را براي بازخواني آرمان هاي شهداء فراهم مي آورد و نيازمندي هاي امروزي جامعه افغانستان بررسي مي شود و کاستي ها و نابساماني هايي که در سطوح مختلف در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي به مشاهده مي رسد، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 
توجه به اين نکته که اساسا ما چرا از سالگرد شهداي خود تجليل مي کنيم و آثار و پيامدهاي سازنده اي اين مراسم و محافل براي جامعه امروز ما چيست؟ مي تواند مسير ما را براي واکاوي پديده هاي فکري و مبارزاتي شهداء مشخص مي سازد.
تجيليل از شهداء يک مسؤليت ملي است که همه شهروندان بايستي در اين رابطه احساس مسؤليت کرده و دين شان را نسبت به شهداء ادا نمايند. شهداء نيز با توجه به ايده ها و تفکرات و سطح و دامنه مبارزات شان به کل مردم افغانستان مربوط مي شود و آنها در راه دفاع از استقلال، تماميت ارضي و احياي عزت و شرافت اجتماعي مردم افغانستان مبارزه کردند و در اين راه جانهاي شان را فدا کردند. به اين دليل هيچ فرد و يا گروهي حق ندارند، شهداي کشور را مربوط به يک کتله اجتماعي بدانند و از خون شهداء در راستاي تأمين منافع سياسي، قومي، سمتي و جناحي خود استفاده کنند و هيچ فرد و يا گروهي حق ندارد خود را وارث يک يا چند شهيد قلمداد کرده و به تفکيک مليتي شهداي کشور بپردازند. رنگ و بوي قومي دادن به شهداي کشور در واقع خيانت به آرمان ها و اهداف والا و بلندي است که اين شهداء در سطح ملي آنها را دنبال کرده و براي تحقق آن تا مرز شهادت به پيش رفته اند.
شهداء عليرغم تفاوت هايي که ممکن است در افکار و روش هاي مبارزاتي خود داشته باشند، همگي در خلق يک جريان تاريخي و ملي سهم دارند، ممکن است سهم هر شهيد در ايجاد اين جريان تاريخي متفاوت باشند؛ اما هيچ کس ادعا نمي تواند که تنها يک شهيد در به وجود آوردن جريان هاي عمومي و ملي نقش داشته و تأثيرگذاري ساير شهداء را انکار نمايد.
نقش شهداي ملي در تاريخ سياسي و فرهنگي افغانستان بسيار برجسته و مهم مي باشد و بررسي تاريخ سياسي کشور بدون توجه و تمرکز روي مبارزات و جانفشاني هاي شهداء امري ناممکن مي باشد.  شهداي دوران انقلاب و مقاومت هر کدام مبارزاني بودند که اوراق تاريخ سياسي و فرهنگي کشور را به نامهاي خود رقم زده اند و مفاهيم انساني و ديني عدالت، آزادي، برابري و برابري را در ادبيات سياسي کشور ماندگار ساختند.
هفته شهيد، بزرگداشت از همه شهداي افغانستان است که در راه استقلال، آزادي و دفاع از حيثيت و عزت مردم افغانستان در طول تاريخ اين کشور به شهادت رسيده اند. ما بايد يادهمه آناني را که در برهه هاي مختلف تاريخي براي دفاع از کشور و از منافع مردم به شهادت رسيده اند، گرامي بداريم و به روح پاک آنان درود بفرستيم و از انديشه و افکار بلند آنها در راستاي وحدت، همدلي و همزيستي مردم افغانستان بهره ببريم. ياد شهداي دوران جهاد و مقاومت و ياد شهداي دوره جديد که شجاعانه براي دفاع از آرمان هاي ملي شجاعانه مي رزمند و در برابر مزدوران اجانب و گروه هاي تکفيري و تروريستي تا پاي جان مقاومت و ايستادگي مي کنند.
تجليل از شهداي کشور از يکسو تجليل از افتخار و غرور و عزت مردم افغانستان است که در ادوار مختلف عليه تجاوزگران خارجي و مزدوران داخلي شان جنگيده اند و از سوي ديگر توجه به مظلوميت، ستم ها، تبعيض ها و جنايت هاي بي شماري است که بر مردم ما روا داشته شده است. فاز جديد سياسي که در کشور به وجود آمده محصول مبارزات دادخواهانه شهداي گرانقدر و مظلومي است که از همه چيز خود گذشتند و به پاي آرمان هاي بلند خود تا آخر ايستادند. بنابراين رسالت ما به عنوان وارثين شهداء اين نيست که شهداي ملي را در محدوده گروه ها، کتله ها، ولايت ها و ولسوالي هاي کشور محدود کرده و شعاع وجودي و تأثيرگذاري آنها را تا مرز يک روستا تعريف نماييم.
افتخارات شهداء مربوط همه مردم افغانستان است و مسؤليت پاسداري از آرمان هاي شهداء نيز به عهده اي همه مردم است. اينجا ديگر مرزهاي قومي، گروهي، مذهبي و سمتي ناديده گرفته مي شود و قلمرو فراخ ملي که همه شهروندان را شامل شود، مهم و برجسته جلوه گر مي شود و اين نکته را مهم مي سازد که از آرمان ها و اهداف شهداء بايد در سطح ملي و باشکوه تمام از سوي همه شهروندان تجليل شود. تجليل واقعي از شهداء حرکت در جهت تحقق اهداف و آرمانهاي آنها و بازخواني انديشه هاي انساني آنها است. تلاش در جهت تحقق عدالت، برابري و برادري و حرکت در جهت تحکيم وحدت ملي و همبستگي و همدلي مردم در سطوح مختلف و از همه مهم تر حفاظت و پاسداري از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور جزؤ مسؤليت هايي است که دولت و مردم ما به عنوان وارثين شهداء بايد در طول زندگي خود آنها را مدنظر قرار دهند.

دیدگاه شما