صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اهمیت سفر رییس جمهور به آمریکا

-

پديده امنيت و مبارزه با تروريسم از موضوعات مهمي است که از سوي رييس جمهور غني در اجلاس سالانه مجمع عمومي ملل متحد به آنها پرداخته مي شود.
برقراري امنيت و مبارزه با هراس افگني از اهداف مهم و برجسته جامعه جهاني درافغانستان به شمار مي رود. در چوکات اين اهداف حضور نيروهاي بين المللي در اين کشور توجيه مي شود و جنگ و مبارزه آنها در جغرافياي افغانستان مشروعيت مي يابد.
اکنون شانزده سال است که نيروهاي بين المللي در افغانستان حضور دارند و در برابر هراس افگنان مي جنگند و براي تأمين امنيت و مبارزه با عوامل ناامني در اين کشور تلاش مي کنند؛ اما اين تلاش ها نه تنها به نتايج دلخواه و قناعت بخش نينجاميده که ابعاد نا امني را پيچيده تر و دامنه آن را گسترده تر کرده است.
پيش از اين گروه طالبان و شبکه حقاني از گروه هاي مهم در برابر دولت و نيروهاي بين المللي به حساب مي آمدند، اما از دو سال به اين طرف داعش نيز به فهرست هراس افگنان اضافه شده و بر تشديد خشونت و گسترش دامنه جنگ در افغانستان تأثير گذاشته است.
بسيار روشن است که اين گروه ها از خارج افغانستان تمويل و تجهيز مي شوند و براي اهداف خاصي به اين کشور فرستاده مي شوند. جنگ، ناامني و ظهور گروه هاي جديد تروريستي ارتباط تنگاتنگ با سياست ها و رقابت هاي بين المللي و منطقه اي کشورها دارد.
در افغانستان تنها زمينه هاي محدود فعاليت براي طالبان در برخي مناطق وجود دارد و تعدادي از مردم به دلايل گوناگون به اين گروه وابسته اند و از آن حمايت مي کنند؛ اما سايرهراس افگنان از سوي مردم افغانستان يک پديده بيگانه و ناسازگار با فرهنگ و باورهاي جامعه شناخته مي شوند و هرگز براي مردم قابل پذيرش نيستند.
با اين حال وقتي اين گروه ها با زور نظامي مي توانند مناطق کشور را تصرف و آن را تحت سلطه خود در بياورند و شانزده سال در برابر نيروي نظامي خارجي و سربازان داخلي بجنگند، معلوم است که از حمايت گسترده کشور و يا کشورهاي خارجي برخوردارند.
از نظر افغانستان، حکومت پاکستان در پشت جنگ و ناامني هاي اين کشور قرار دارد و اين کشور با مداخلات مرئي و نامرئي در امور داخلي افغانستان و حمايت از گروه هاي مسلح مخالف دولت، مانع ايجاد يک نظام قوي و پايدار سياسي در افغانستان مي شود.
خصومت هاي ديرينه پاکستان با هند و روابط دوستانه اي افغانستان با آن کشور، بيشتر از پيش مقامات پاکستان را نسبت به آينده آن کشور بيمناک مي سازد. پاکستان هرچند با جامعه جهاني در مبارزه با هراس افگني همراه گرديده و از ائتلاف مبارزه با تروريسم حمايت مي کند، اما بسياري از کشورها، سياست هاي پاکستان را در قبال تروريسم دوگانه توصيف کرده اند و معتقد اند که آن کشور در اين مبارزه صادقانه عمل نکرده است.
با آن که حکومت وحدت ملي در ابتداء بهبود مناسبات سياسي با پاکستان را دراولويت سياست خارجي خود قرار داد، اما آن کشور در عمل کدام تغييري در سياست ها و رويکردهاي امنيتي اش به وجود نياورد. چيزي که تا کنون در سياست هاي پاکستان مشهود بوده، تعارض گفتار و رفتار مقامات آن کشور در برابر افغانستان بوده است. در حالي که سياست اعلامي پاکستان از امنيت افغانستان حمايت مي کند و امنيت اين کشور را امنيت پاکستان و منطقه ارزيابي مي کند؛ ولي سياست عملي آن کشور بر تشديد ناامني و حمايت از گروه طالبان، شبکه حقاني و ساير هراس افگنان استوار بوده است.
مقامات حکومت افغانستان تأکيد دارند که حکومت پاکستان طي سال هاي گذشته آندسته از رهبران طالبان را که از صلح با حکومت افغانستان حمايت کرده اند، به گونه هاي مختلف از بين برده و يا به زندان انداخته اند. اسناد و مدارک غير قابل انکار نشان مي دهد که بسياري از حملات انتحاري از خاک پاکستان برنامه ريزي شده و انتحاري ها در مدارس پاکستان آموزش ديده اند.
حکومت افغانستان مي گويد که پاکستان همواره در مسير گفتگوهاي صلح مانع ايجاد کرده و آتش جنگ را در اين کشور شعله ورتر کرده است.
بنابراين صلح با مخالفان مسلح، بدون ترميم مناسبات سياسي با پاکستان امکان پذير نيست. بهبود روابط با پاکستان نيز تنها با پذيرش خواست هاي مشخص پاکستان در زمينه هاي امنيتي، سياست هاي خارجي، معادن و تجارت ممکن مي گردد که پذيرش آن خواست ها اغلب با منافع ملي افغانستان در تعارض و تضاد قرار دارد.
از اينرو آينده روابط سياسي ميان دو کشور در هاله ابهام قرار دارد و دورنماي روشني براي آن ديده نمي شود.
در حال حاضر تنها راه چاره براي حکومت افغانستان، اين است که از رويکرد جامعه بين المللي در رابطه با تروريسم سود برده و با اسناد و مدارک قوي حمايت پاکستان از گروه هاي تروريستي را به اثبات برساند.
سفر رييس جمهور غني به آمريکا و سخنراني در مجمع سازمان ملل متحد و ديدار با رييس جمهور آمريکا و مقامات ساير کشورها، اين فرصت بي نظير را مهيا مي سازد تا ديدگاه جامعه جهاني را نسبت به تروريسم، روش هاي مبارزه و نحوه برخورد با حاميان آن، به نفع صلح و ثبات در افغانستان تغيير دهد.

دیدگاه شما