صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طالبان در جنگ پیروز نمی شوند

-

رييس جمهور غني امسال در هفتادودومين نشست مجمع عمومي ملل متحد شخصا اشتراک ورزيده و ديروز در روز اول نشست سخنراني کرد. او علاوه بر طرح مسايل مهم مربوط به افغانستان در اين نشست با قاطعيت گفت که طالبان در جنگ پيروز نخواهند شد و تنها راه آنان پيوستن به صلح از طريق گفتگوهاي بين الافغاني است.
در سخنان رييس جمهور تنها طالبان آمده است که بيانگر ديدگاه قاطع وي در برابر ديگر گروه هاي تروريستي است. به اين معنا که تنها طالبان در محوريت پروسه صلح از نظر حکومت افغانستان قرار دارند و ديگر گروه هاي افراطي و تروريستي از اين پروسه خارج هستند.
نکته دوم که در اين بخش از سخنان رييس جمهور اهميت دارد اين است که وي در گذشته ها وقتي از گروه هاي تروريستي و افراطي سخن به ميان مي آورد، تاکيد مي کرد که يا به پروسه صلح بپيونديد و يا نابود شويد. اما اين بار در سخنراني ملل متحد از نابودي گروه هايي که عليه دولت و مردم افغانستان مي جنگند چيزي به ميان نيامده است.
هم چنين رييس جمهور اين بخش از سخنان خود را از آن جهت با قاطعيت بيشتر بر زبان رانده است که به استراتيژي جديد ايالات متحده استناد کرده است. رييس جمهور گفته است که استراتيژي جديد به صورت بي سابقه اي در مقابله با تروريست ها قاطعيت دارد و اين قاطعيت مي رساند که طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي از راه جنگ به پيروزي نمي رسند.
اکنون تقريبا همگان به اين باور رسيده اند که گروه هاي تروريستي از جمله گروه طالبان در افغانستان نه تنها از طريق جنگ بلکه از هيچ طريقي به پيروزي نخواهند رسيد. زمان آن ها را به سمت نابودي مي کشاند و هيچ راهي براي پيروزي آن ها باقي نمانده است.
اما پرسش اصلي اين است که دليل عدم پيروزي گروه هاي تروريستي و افراطي در چيست؟ آيا مقابله همه جانبه جبهه ضد تروريسم باعث شکست تروريست ها شده است و امکان پيروزي را از آنان سلب کرده است يا مبارزه قاطع مردم افغانستان و نيروهاي امنيتي کشور؟  آيا حاميان طالبان و گروه هاي تروريستي دست از حمايت آن ها برداشته اند و يا تغييري در راهبرد گروه هاي تروريستي از جمله طالبان به وجود آمده است؟
به نظر مي رسد هيچ يک از گزينه هاي فوق براي پاسخ به پرسش فوق درست نيست. بلکه مجموع آن ها در شکست نهايي گروه هاي تروريستي نقش ايفا خواهد کرد. شکست طالبان و گروه هاي تروريستي بيش از آن که ريشه در مبارزه مستقيم با اين گروه از سوي دولت ها و جبهه ضد تروريسم داشته باشد، از ورشکستگي منطق دروني افراطي گري ناشي مي شود.
واقعيت اين است که تروريسم مبتني بر بنيادگرايي اسلامي سال ها است که در کشورهاي اسلامي و از جمله در افغانستان بحران آفريني کرده و خشونت به بار آورده است. آن ها علي رغم شعارهاي ديني و مذهبي دستاوردي جز کشتار و نابساماني ملت ها نداشته اند. در تمام اين سال ها آن ها تنها از جنگ و ويراني سخن گفته اند و هيچگاه از آبادي و رفاه مردم سخني به ميان نياورده اند و طرحي در دست نداشته اند. طبيعي است که منطق کشتار و خشونت و منطق ويراني و تباهي هرگز در ذهنيت عمومي نقش نمي بندد و نهادينه نمي شود. هر منطقي براي پيروزي نهايي نياز به نهادينه شدن در گفتمان عمومي جامعه دارد. وقتي عموم مردم برآيند عمل گروه هاي افراطي را مي بينند و وقتي به محتواي پيام هاي توليدي آن ها مي انديشند، هرگز به پذيرش چنين منطقي و همگاني شدن آن تن در نخواهد داد.
بنابراين اين سخن رييس جمهور که طالبان در جنگ پيروز نمي شوند بيش از آن که ريشه هاي بيروني داشته باشد، ريشه دروني دارد و گروه هاي افراط گرا از درون با فرسايش مواجه شده است. گروه هاي تروريستي مثل طالبان اگر چه بسيار سريع رشد کرده اند و هنوز هم دوام آورده اند؛ اما دليل اين رشد نيز نه منطق دروني و استحکام برنامه هاي سياسي  آنان، بلکه در زمينه هاي اجتماعي و بحران هاي عميق سياسي حاکم بر کشورهاي مسلمان نهفته بوده است. اکنون که سال ها از جولان طالبان در افغانستان مي گذرد، کم کم نشانه هايي از شکست دايمي آن ها ديده مي شود که در سخنان رييس جمهور نيز به درستي انعکاس يافته است. تنها يک اراده قوي در کار است که روند اين شکست را تسريع کند. خوش بختانه اين اراده هم اکنون هم در دولت افغانستان و هم در دولت ايالات متحده به وجود آمده است. شايد اگر اين اراده ها سال ها پيش به وجود مي آمد، ما اکنون شاهد اضمحلال کامل گروه هاي تروريستي در افغانستان بوديم.

دیدگاه شما