صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خطر آلودگی و کاهش آب های زیر زمینی در کابل

-

در مورد خطر آلودگي و کاهش آبهاي زير زميني کابل از سال ها پيش هشدار داده شده بود، اما متأسفانه دولت نه تنها در باره تأمين آب آشاميدني صحي براي شهروندان کابل اقدام نکرده که از هدر رفتن و آلودگي بيشتر آب هاي موجود نيز جلوگيري نکرده است. ديروز وزارت انرژي و آب اعلام کرد که استفاده از آبهاي زير زميني کابل به مرحله بحراني رسيده و اگر اين روند به همين وضع ادامه پيدا کند، اثرات منفي زيستمحيطي را در پيخواهد داشت.
وزير انرژي و آب در نشست «بررسي وضعيت کمي و کيفي آب آشاميدني و معيشتي شهر کابل» گفت که بحران در استفاده از آبهاي زير زميني کابل از هم اکنون شروع شده و روزانه شاهد پايين آمدن سطح آبهاي زير زميني و خراب شدن کيفيت آبهاي زير زميني کابل هستيم.
استفاده از آب هاي زير زميني کابل هم اکنون از لحاظ کمي و کيفي در مرحله بحراني رسيده است. از يک طرف آب چاه ها روز به روز پايين تر مي رود. اين امر سبب مي شود که شهروندان براي جبران کمبود آب، چاه هاي عميق تر حفر کنند که اين خود روند کم شدن آب ها را سرعت مي بخشد و حجم استفاده از آب هاي تجديد پذير را افزايش مي دهد و آينده خطرناک را براي شهر کابل رقم مي زند. از سوي ديگر استفاده بي رويه و غير تخصصي از آب هاي کابل روي وضعيت زيست محيطي شهر اثرات مخرب و نا مطلوبي بجا گذاشته و دورنماي زندگي را در اين شهر در تاريکي و هاله ابهام قرار داده است.
هم اکنون 70 درصد آب هاي کابل آلوده است و در برخي مناطق اين آلودگي به حد بسيار بالا و خطرناکي رسيده است. آب هاي آلوده در کابل به دليل دارا بودن مواد مضر شيميايي و فلزات سنگين، منشأ انواع بيماري ها در اين شهر گرديده و به سلامتي شهروندان آسيب زده است. بر مبناي تحقيقات انجام شده بيش از 22 درصد از امراضي که در افغانستان بهخصوص در کابل وجود دارد، ناشي از آبهاي غيرصحي ميباشد.
بنابراين آبهاي کابل در حال حاضر با دو تهديد جدي روبرو مي باشد: 1- آلودگي آب 2- پايين رفتن سطح آب زير زميني.
عدم رعايت مسايل صحي در حريم منابع آب، ورود فاضلاب شهري و پس آب هاي کشاورزي به منابع آب، دفن زباله ها در زمين، حفر چاه هاي فاضلاب به صورت غير معياري، فقدان کاناليزاسيون سراسري شهري و نبود سيستم کانال هاي آبرساني و... از جمله عوامل آلوده کننده آب ها در شهر کابل به شمار مي رود.
افزايش بي رويه جمعيت، نابساماني و بي نظمي در مصرف آب، حفر چاه هاي عميق، کاهش بارندگي و مسدود شدن رگه هاي جذب آب در زمين به دليل خشک سالي ها و از بين رفتن فرش نباتي و... از مهمترين عوامل پايين رفتن آب هاي زير زميني در شهر کابل به شمار مي رود. توجه به مسايل فوق و برنامه ريزي دقيق و کارشناسي شده در اين زمينه ها مي تواند ما را در کنترل بحران آب و کاهش مشکلات و دشواري ها در اين عرصه کمک کند.
آلودگي و ته نشيني آب کابل را هم دولت و هم شهروندان کابل بايد جدي بيگرند و در اين راستا بايد به صورت فشرده و برنامه ريزي شده کار کنند و راه حل هاي عملي را شناسايي و انتخاب کنند؛ وگرنه تا يک دهه ديگر ممکن است اين شهر با بحران بي آبي و زيست محيطي مواجه شده و ادامه زيست در پايتخت کشور دشوار و ناممکن گردد.
متأسفانه تا هنوز مسؤلان دولتي تنها به هشدار و اخطار و دادن آمار در اين مورد بسنده کرده و هيچ استراتژيي در اين زمينه طرح و ارايه نکرده و هيچ اقدام عملي را روي دست نگرفته است. برگزاري کنفرانس هاي مطبوعاتي مسؤلان دولتي نيز پيش از آن که براي يافتن راه حل ها و يا توضيح راهبردهاي پيشگيرانه در اين زمينه باشد، بيشتر به هدف فرافگني، فرار از مسؤليت هاي قانوني و توجيه کم کاري هاي اداري انجام مي شود. به همين دليل اين کنفرانس ها و اخطارها به هيچ تصميم عملي نمي انجامد و هيچ راه بيرون رفتي را نشان نمي دهد.
در حالي که ميلياردها دالر در يک و نيم دهه گذشته به افغانستان واريز شده، بسيار شرم آور است که کابل با پنج مليون جمعيت فاقد آب سالم آشاميدني باشد. ظلم و ستم نا بخشودني است که شهروندان مجبور باشند، از آب آلوده استفاده کنند. چرا تا هنوز هيچ کار اساسي و زيربنايي در اين مورد صورت نگرفته است؟ چرا دولت پروژههاي آبرساني را با استفاده از آبهاي جاري کشور عملي نکرده است؟ مسؤليت اصلي در اين زمينه متوجه دولت است که بايد راهکارها و راهحلهايي را براي جبران کمبود آب و بهره مندي شهروندان کابل از آب صحي و پيشگيري از وقوع فاجعه محيط زيستي جستجو کند.

دیدگاه شما