صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نمره قبولی حکومت وحدت ملی در کنفرانس سام

-

کنفرانس سام يا مقام هاي ارشد با حضور نمايندگان بيش از 60 کشور و ده ها سازمان بين المللي و نهادهاي مدني، به منظور ارزيابي کارکرد حکومت وحدت ملي در زمينه هاي مبارزه با فساد، ايجاد اصلاحات در بخش هاي مختلف، دست يابي به صلح و ثبات و تامين امنيت، حکومتداري خوب، بهبود  وضعيت اقشار آسيب پذير چون زنان و اطفال، رفاه عمومي و هم چنين به هدف جلب کمک هاي بيشتر براي افغانستان در روزهاي 4 و 5 اکتبر در کابل برگزار شد. اين کنفرانس در ادامه کنفرانس هاي توکيو در سال 2012 و لندن در سال 2014 و بروکسل در سال 2016 برگزار مي شود. يک روز پيشتر از اين کنفرانس کنفرانس ريکا يا کمک هاي اقتصادي منطقه اي براي افغانستان نيز در کابل برگزار شد.
برگزاري چنين کنفرانس هاي مهم در سطح بين المللي براي افغانستان نشان مي دهد که افغانستان حداقل در سطح بين المللي توجه جامعه جهاني را جلب کرده و در اين عرصه نمره قبولي کسب کرده است. اما به نظر مي رسد هنوز اين نمره قبول از نگاه جامعه جهاني به صورت مشروط است و هنوز گام هاي زيادي است که بايد از سوي حکومت وحدت ملي برداشته شود.
تعهداتي که حکومت افغانستان در برابر تداوم کمک هاي جهاني به افغانستان داشته است عبارت بوده است از: تامين امنيت و ثبات سياسي، مبارزه با فساد اداري، حکومتداري خوب، حاکميت قانون، شفافيت مالي و حسابدهي حکومت افغانستان، تقويت سکتور خصوصي و استفاده درست کمک هاي جامعه جهاني.
از کنفرانس توکيو در سال 2012 تا کنفرانس سام که هفته گذشته در کابل برگزار شد، يک گسست اساسي و مهم در روند کارکرد حکومت ايجاد شد. آن گسست که تمام سيستم نوپا و متزلزل افغانستان را متاثر ساخت، جنجال انتخاباتي در سال 2013 و پيامدهاي ناگوار آن و هم چنين انتقال مسوليت هاي امنيتي از نيروهاي خارجي به نيروهاي افغان و خروج سربازان خارجي از افغانستان بود. واقعيت اين است که حکومت وحدت ملي وقتي بر اساس يک توافقنامه سياسي کار خود را آغاز کرد، تقريبا همه چيز را از نو شروع کرد. از سيستم اداري و حکومتداري تنها نام آن باقي بود و روندهاي بروکراسي که تازه پا گرفته بود در حال فروپاشي قرار داشت. حساب خزانه دولت به شمول حساب هاي دفاتر رياست جمهوري خالي شده بود و چيزي وجود نداشت. نيروهاي خارجي از افغانستان در حال بيرون شدن بود و کمک هاي اقتصادي و نظامي از سوي حاميان بين المللي افغانستان به حداقل ممکن رسيده بود. بي اعتمادي عمومي به حکومت و روندهاي دموکراتيک به حداقل ممکن رسيده بود. نزاع بر سر تقسيم پست هاي حکومتي تازه در گرفته بود و جنجال ها بر سر تقدم مواد قانون اساسي و توافقنامه سياسي ادامه داشت.
علي رغم اين گسست و چالش هاي فوق، حکومت وحدت ملي اما توانست از زير آن همه ويرانه و نابساماني قد راست کند. يک سال اول تقريبا به همين شکل گذشت. ولي در دو سال اخير روندها دوباره جان گرفت و سيستم احيا گرديد و حکومت در بسياري از عرصه ها به خصوص در عرصه بين المللي بهتر از گذشته ظاهر شد.
اکنون از تعهدات حکومت به جامعه جهاني مواردي چون ايجاد اصلاحات در بخش هايي چون کميسيون هاي انتخاباتي، سيستم عدلي و قضايي، بخش تدارکاتي و مالي، مبارزه با فساد و استفاده درست از کمک هاي جامعه جهاني رو به بهبود بوده است. پيشرفت در اين موارد توانسته تا حدودي رضايت جامعه جهاني را جلب کند و حکومت در نزد آن ها نمره قبولي بگيرد.
ولي در ديگر بخش ها به خصوص در تامين امنيت و ثبات سياسي، حکومتداري، حاکميت قانون و کسب اعتماد عمومي به روندهاي دموکراتيک هنوز مشکلاتي وجود دارد که ممکن است در برخي موارد خيلي هم جدي باشد. واقعيت اين است که امنيت به عنوان يک فاکتور مهم و زيربناي توسعه در ابعاد مختلف، حتي از يک نگاه در وضعيت بدتر از گذشته قرار دارد. جنگ هاي نامنظم در بخش هاي وسيعي از کشور، حملات تروريستي مرگ بار بر مردم غير نظامي، گسترش جغرافياي هراس عمومي و... از مواردي است که نسبت به گذشته بيشتر شده است. ثبات سياسي به دليل نارضايتي بخش هايي از جناح هاي سياسي درون حکومتي و نيز مبناي متزلزل آن به دليل توافقنامه سياسي و جنجال ها بر سر تقسيم پست هاي حکومتي، هنوز ناپايدار است. حکومتداري و حاکميت قانون به دليل زيرساخت هاي تبعيض آميز گذشته و ساختارهاي اداري و قانوني فرسوده هنوز دچار مشکل اساسي است. توازن ملي در سطح ادارات و نهادهاي دولتي وجود ندارد. نارضايتي عمومي از کارکرد نهادهاي دولتي و يک جانبه گرايي در ادارات هم چنان در اوج است.
در مجموع حکومت توانسته است بسي بيش از توقع عمومي در عرصه بين المللي و در نزد همکاران بين المللي خود موفقيت به دست آورد. به همين خاطر ارزيابي شرکت کنندگان در کنفرانس سام از عملکرد حکومت افغانستان مثبت بوده است. اما مشکلات نيز هم چنان باقي است و بسياري از کمک هاي جهاني هنوز به صورت مشروط صورت خواهد گرفت.

دیدگاه شما