صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۷ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ائتلاف های ناپایدار در افغانستان

-

در پي تشکيل ائتلاف هاي متعدد سياسي، ديروز شوراي تفاهم جريان هاي سياسي نيز اعلام موجوديت کرد. اين شورا متشکل از احزاب، جريان ها و ائتلاف هايي است که پيش از اين نيز کارکرد حکومت را مورد انتقاد قرار مي دادند.
اين شورا هدفش را برگزاري شفاف و عادلانه انتخابات اعلام کرده و در همين ارتباط رهبري و اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي را زير سؤال برده و آنها را وابسته و غير مستقل دانسته است. از ديد رهبران ائتلاف، کميسيون هاي موجود قادر به برگزاري انتخابات شفاف در افغانستان نيست؛ بنابراين براي برگزاري انتخابات شفاف ميکانيزمهاي جديد ايجاد شود و در کميسيونهاي انتخاباتي تغييرات به ميان بيآيد.
انتخابات يکي از اصول و کارويژه هاي دموکراسي است. بدون انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه دموکراسي تحقق واقعي پيدا نمي کند. انتخابات از يک طرف زمينه مشارکت سياسي مردم را در امورات کلان کشوري فراهم مي سازد و از سوي ديگر زمينه چرخش قدرت ميان نخبگان را آماده مي کند. چرخش قدرت از تورم آن به دست افراد و يا گروه هاي خاص جلوگيري مي کند و به نهادينه سازي دموکراسي و تقويت روحيه همپذيري و تکثر گرايي کمک مي کند. 
ما در يک دهه گذشته شاهد ظهور و سقوط ائتلاف هاي متعددي بوده ايم. ائتلاف هايي که در يک شرايط خاص و به منظور رسيدن به اهداف خاص شکل گرفته، اما پيش از آن که به اهداف خودشان برسند از هم پاشيده اند. اصولا ماهيت ائتلاف هاي سياسي اين است که به صورت مؤقتي و در کوتاه مدت شکل مي گيرند، اما از آنجايي که اين ائتلاف ها اهداف خاصي را دنبال مي کنند، بايد مانند يک تشکل سياسي فعاليت ها و ديدگاههاي شان روشن و شفاف باشند و در چوکات قانون سامان يابند. ائتلاف هاي سياسي با هدف ها و مرام هاي شان از گروه ها و ائتلاف هاي مشابه شناخته مي شوند. به اين دليل ائتلاف هاي سياسي بايد مانند احزاب سياسي داراي اساسنامه و مرامنامه باشند تا در چوکات مشخص دربرگيرنده اي وجوه مشترک همه افراد، جناح ها و احزاب تشکيل دهنده خود باشند.
هر تشکل، گروه، جبهه يا ائتلاف سياسي، نيازمند ترسيم چارچوب هاي خاصي است که بر مبناي آن، زمينه دستيابي به اهداف و برنامه هاي همسو را ميسر سازد. تشکل هاي سياسي بايد قادر باشند تا بر مبناي قانون و منافع جمعي، چشم اندازهايي را براي بهبود وضعيت موجود ترسيم کنند و براي رسيدن به آن سياست ها، خط مشي ها و پلان هاي مشخصي را ارائه دهند.
عمر ائتلاف ها گرچند کوتاه و محدود است؛ اما به هر حال ممکن است براي يک دوره انتخاباتي بر سرنوشت مردم تأثير بگذارند و فرهنگ و کنش هاي مردم را هدفمند سازند. از اينرو لازم است که کارکرد ائتلاف ها نيز در چارچوب قانون نظم يابند و ائتلاف ها بر مبناي سليقه ها و نيازهاي شخصي و فردي شکل نگيرند.
متأسفانه همانطوري که احزاب سياسي در افغانستان از کارويژه هاي لازم براي يک حزب برخوردار نيستند؛ ائتلاف ها نيز از اين امر مستثنا نيستند. ائتلاف ها نه براي رقابت در کاروزارهاي انتخاباتي و کسب قدرت سياسي که بيشتر براي رسيدن به امتيازات شخصي شکل مي گيرند. از ويژگي اين ائتلاف ها اين است که يک هدف و يا چشم انداز روشني براي آينده مردم و کشور ندارند. اين ها تنها از وضع موجود انتقاد مي کنند و ناکارايي و فساد در دستگاههاي حکومتي را برجسته مي سازد؛ اما براي بيرون رفت از وضع موجود طرح بديلي ارائه نمي دهند؛ مثلا همين شوراي تفاهم جريان هاي سياسي که از احزاب، تشکل ها و ائتلاف هايي شناخته در کشور تشکيل شده، در نخستين کنفرانس شان کميسيون هاي انتخاباتي را هدف قرار مي دهند و خواهان برکناري تمامي کميشنران و اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي مي شوند.
کميسيون هاي انتخاباتي در انتخابات رياست جمهوري 1393 کارکرد قابل قبولي از خود برجا نگذاشت. انتخابات رياست جمهوري در فرجام به بحران کشيده شد. اين بحران در پي يک توافقنامه سياسي ميان دو جناح رقيب تاحدودي کاهش پيدا کرد. در اين توافقنامه هردو تيم شريک درقدرت، در توافقنامه روي اصلاحات انتخاباتي و تعديل قوانين و تغيير ساختار کميسيون هاي انتخاباتي تأکيد کرده اند. اين اصلاحات طي چند سال و با فراز و نشيب هاي زياد انجام شد و افراد جديدي در کميسيون هاي انتخاباتي بر اساس معيارهاي قانوني برگزيده شد. حال بر مبناي کدام قانون حکومت مي تواند کميسيون هاي انتخاباتي را تغيير دهد؟ چه تضميني وجود دارد که کميسيون هاي آينده بهتر و کاراتر از کميسيون فعلي باشد.
ائتلاف هاي سياسي مانند احزاب و تشکل هاي سياسي ديگر بايد ساماندهي جريانات و رويدادهاي سياسي در زمان انتخابات منجر شود و به آگاهي مردم نسبت به مسايل مهم ملي کمک کند؛ وگرنه ممکن است به انحراف کشيده شود و پيامدهاي ناخواسته اي را در سطح ملي به دنبال داشته باشد.

دیدگاه شما