صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات و حضور کمرنگ زنان

-

افغانستان یک کشوری موزاییکی است که اقوام مختلف دارای فرهنگ، نژاد، زبان، دین و مذهب متفاوت در کنارهم زندگی می کنند. مشارکت در مسایل مهم ملی با حضور همه اقوام، نژادها، زبان ها و حتا اقشار و طیف های اجتماعی گوناگون زیبایی و زیبندگی خاصی دارد. وقتی همه مردم افغانستان صرف نظر از تعلقات قومی یک پروسه ملی را مشترکا به پیش می برند، برای همه دلچسب و مایه مباهات می باشد. پروسه هایی که با وحدت و یکپارچگی مردم همراه باشد با مؤفقیت نیز نزدیکتر است.
نظام جدید با مشارکت همه اقوام، گروه های سیاسی و اجتماعی به وجود آمد. دموکراسی، عدالت، حقوق شهروندی خواست همه مردم افغانستان است که در یک و نیم دهه گذشته مورد حمایت قرار گرفت. قانون اساسی مورد توافق مردم افغانستان است و همه اقشار اجتماعی از این قانون پشتیبانی می کنند و آن را به نفع نظم، امنیت، ثبات، توسعه و ثبات در کشور می دانند. ارزش های دموکراسی از سوی همه شهروندان افغانستان پذیرفته شد و با حمایت مردم مورد تطبیق قرار گرفت.
اگر به تاریخ مراجعه کنیم نیز این کشور زمانی به سوی توسعه، آبادانی، رفاه و امنیت گام برداشته که روزنه¬ای از حضور مردم در مسایل مهم ملی گشوده شده است. هرجا حضور مردم کمرنگ بوده و یا این حضور به اقوام و دسته های سیاسی خاص فروکاسته شده است، با پیامدهای منفی جبران ناشدنی مواجه شده است.
در فرایند جدید سیاسی مردم افغانستان تصمیم گرفته بودند که دیگر درد و رنج های تاریخی را به فراموشی بسپارند و برای ساخت یک آینده¬ای صلح آمیز و روشن، افکار و اندیشه های خود را به آینده معطوف بدارند. آینده¬ای که امید می آفریند و زندگی مسالمت آمیز و باهمی را در سایه یک نظام دموکراتیک و مشارکت پذیر میسر گرداند. متأسفانه در افغانستان پیش از آن که مردم افغانستان تصمیم گیرنده باشند، کشورهای بیگانه به گونه های مختلف فرایندهای سیاسی و اجتماعی را جهت می دهند و در مسیر ایجاد وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان اخلال می کنند.
تفکر انحصارگرایانه چیزی است که افغانستان را به قهقرا نگه داشته و پروسه های انکشافی را با تأخیر و ناکامی مواجه کرده است. این تفکر اگرچه سیطره و سلطه¬ای خود را در حال حاضر از دست داده؛ اما هنوز هواداران خودش را دارد.
انتخابات یکی از مهمترین پروسه های ملی است که حضور شهروندان را به گونه برابر در پیشبرد یک پروسه نشان می دهد. انتخابات با حضور همه اقوام، اقشار و طیف های اجتماعی زیبایی پیدا می کند. اگر حضور یک قوم و یا قشر اجتماعی در این پروسه کمرنگ باشد، کل پروسه از زیبایی می افتد و به یک پروسه ناقص و ناکام تبدیل می شود.
در انتخابات شوراهای ولسوالی که قرار است همزمان با انتخابات پارلمانی در 27 میزان برگزار شود، به دلایلی حضور زنان به حیث کمرنگ گزارش شده است. کمیسیون انتخابات اعلام کرده که نزدیک به 150 ولسوالی هیچ کاندیدی زن ندارد. در حالی که مطابق قانون 25 در صد اعضای شوراهای ولسوالی را زنان تشکیل می دهد؛ ثبت نام زنان برای کاندیداتوری در شوراهای ولسوالی ممکن است سهمیه خاص زنان را تکمیل نتواند. این مسأله نشانه این است که یک جای این کار می لنگد، یا سنت ها و باورهای قبیلوی سبب کاهش کاندیداتوری زنان در این شورا گردیده است؛ یا کمیسیون انتخابات درست به وظایف شان در امر اطلاع رسانی و تبلیغات عمل نکرده است.
زنان نیمی از پیکرده جامعه است و بایستی در همه روندهای سیاسی و اجتماعی سهم و نقش فعال داشته باشند. در کشوری که قرن ها غیبت زنان را در مسایل ملی تجربه کرده است، باید این مسأله پذیرفته شود که زنان پا به پای مردان می توانند در همه مسایل ملی مشارکت داشته باشند و جنسیت به هیچ وجه نمی تواند مانع حضور آنها در پروسه های ملی گردد.
به همان میزانی که حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات سبب تقویت بیشتر مشروعیت انتخابات می شود، به همان میزان عدم اشتراک مردم در انتخابات می تواند پایه های مشروعیت آن را سست و متزلزل سازد. بنابراین کمیسیون انتخابات باید به دنبال یک راهکار معقول برای افزایش کاندیداتوری زنان در ولسوالی ها باشد. یک چالش بزرگ بر سر راه حضور زنان در شوراهای ولسوالی، مسأله ناامنی است. عدم احساس امنیت از مخالفان مسلح دولت و از باورها و ناهنجاری های اجتماعی شاید دلیل عدم نامزدی بسیاری از زنان در شوراهای ولسوالی باشد. به هر حال این وظیفه کمیسیون است که باید زمینه اشتراک را برای همه اقشار فراهم سازد و اجازه ندهد که با شرکت نکردن یک قشری از جامعه از میزان مشروعیت انتخابات کاسته شود.  

دیدگاه شما