صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمایت همه جانبه از روندهای دموکراتیک در افغانستان

-

برگزاری انتخابات سالم و شفاف در افغانستان، همان اندازه که برای حکومت افغانستان مهم است برای همکاران بین المللی افغانستان نیز دارای اهمیت می باشد. هم اکنون حکومت افغانستان و جامعه جهانی در برابر یک سؤال بسیار بزرگ قرار دارند. مردم افغانستان و شهروندان دولت های همکار افغانستان، حق دارند این سؤال را داشته باشند که با وجود این همه هزینه مالی و نظامی در افغانستان، چرا حکومت افغانستان و جامعه جهانی نتوانستند انتخابات پارلمانی افغانستان را به وقت قانونیاش برگزار کنند؟ واقعیت اینست که برای برگزاری انتخابات در افغانستان هزینههای مضاعف صورت گرفته است.
سه سال تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی، داشت توانایی حکومت افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان را به صورت جدی زیرسؤال قرار می داد. تعهد حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان انجام اصلاحات به موقع در نظام انتخاباتی و کمیسیونهای انتخابات در افغانستان بود که به موقع خودش انجام نشد و حتی در آخرین ماه های آغاز رقابت های انتخاباتی،جنجالهای نگران کننده میان احزاب سیاسی، کمیسیونهای انتخاباتی و حکومت افغانستان شکل گرفت. تنشهای صورت گرفته اگر حل نمیگردید انگیزۀ مشارکت شهروندان را در پروسه انتخابات پارلمانی، بسیار کاهش می داد. با این هم، احزاب سیاسی، حکومت و کمیسیون های انتخاباتی باید با هماهنگی لازم روند انتخابات را به گونه ای به پیش ببرد که باعث سلب انگیزه و اعتماد مردم به این پروسه ملی نگردد. در غیر این صورت اگر انتخابات پارلمانی نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته دچارتنش شود، انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با نگرانی های بسیار مأیوس کننده رو برو خواهد شد.
حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی افغانستان با درک حساسیت مسئله، نهایت تلاش دارند که فرایند انتخابات پارلمانی با سلامت و اعتبار قابل قبول به فرجام برسد. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، از آمادگی کامل برای برگزاری موفقانه انتخابات پارلمانی خبر می دهند و برای بروز هرنوع مشکلات احتمالی اعلام آمادگی کرده اند.
آنچه که این پروسه را تقویت و باعث افزایش اعتبار می گردد، اعلام حمایت همه جانبه جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان از برنامههای کمیسیونهای انتخاباتی و حکومت افغانستان در فرایند انتخابات پارلمانی کشور می باشد.
در تازه ترین مورد، دیروز سفرا و نمایندگان جامعه جهانی با معاون دوم رئیس جمهور دیدار و حمایت همه جانبه شان را از پروسه انتخابات پارلمانی افغانستان اعلام کرده اند. سفرا و نمایندگان جامعه جهانی از هماهنگی احزاب سیاسی و کمیسیون های انتخاباتی افغانستان در استفاده از سیستم بایومتریک در فرایند انتخابات پارلمانی ابراز خرسندی کرده و آن را یک گام موفق برای تأمین شفافیت و سلامت انتخابات افغانستان ارزیابی کرده اند.
این امر می رساند که جامعه جهانی علاوه بر شهروندان افغانستان، در برابر شهروندان خودشان نیز احساس مسؤلیت و پاسخگویی می کنند. دولت های بین المللی همکار افغانستان، نیز ناگزیر است که در برابر مالیات و رواداری شهروندان شان در قبال مسایل افغانستان، نتیجه مأموریت شان را به صورت موفقانه در دست داشته باشند.
برگزاری انتخابات پارلمانی اگر از سلامت و شفافیت قابل قبول برخوردار باشد، امید میرود که روند های دموکراتیک در افغانستان همچنان مسیر خود را بسوی نهادینه شدن به پیش بپیماید. این امر مشروعیت حکومت افغانستان را نیز حفظ می کند و امید را برای آینده افغانستان و انجام موفقانه پروسههای بعدی افزایش میدهد. همچنین، مشارکت گسترده و فرجام موفقانه انتخابات پارلمانی حمایت همه جانبه مردم را از ارزشهای دموکراتیک و ایستادگی آنان را در برابر آموزه های افراطی طالبان، نشان می دهد. این امر اعتماد به نفس مردم و حکومت افغانستان را برای برداشتن گام های مؤثر در راستای اجرای ساختن برنامه های کلان ملی به خوبی تقویت می کند.
طالبان در مدت سه سال گذشته که حکومت نتوانست پروسه انتخابات پارلمانی را دایرکند، احساس موفقیت می کردند. هم اکنون نیز گروه طالبان فرایند انتخابات را به مثابه یک پروسه نظامی در نظر گرفته اند و در برابر آن تهدید استفاده از خشونت را اعلام کرده اند. اما حمایت همه جانبه جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان از پروسه انتخابات و حمایت همه جانبه مردم افغانستان از این روند دموکراتیک، امید ها را برای آینده افغانستان تقویت می کنند و نیروی مضاعف می بخشند.

دیدگاه شما