صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک گام مانده به سـرنوشت

-

طنین گام های حضور مردم را در روز انتخابات، از هم اکنون می توان شنید. مردم افغانستان این فرصت تاریخی را به راحتی به دست نیاورده است. شهروندان افغانستان برای اینکه روزی بتواند با اراده و رأی خودش سرنوشت شان را تعیین کنند، قربانی های بسیار داده اند و رنج های زیاد را تحمل کرده اند. از این رو از فرصت های نسبی موجود به خوبی حفاظت و صیانت خواهد کرد. با این دید می توان مشارکت گسترده مردم را در روز انتخابات انتظار کشید. واقعیت اینست که مردم افغانستان در سالیان اخیر در برابر سرنوشت جمعی و حقوق مدنی و اجتماعی شان به آگاهی قابل توجه رسیده اند. انتخابات سالهای گذشته برای مردم ثابت ساخت که مردم دیگر نمیتواند در برابر پروسه انتخابات و تعیین نمایندگی برای تصمیمهای کلان ملی دیگر نباید با تسامح و سهل انگاری برخورد کند. علاوه بر این حضور نسل جدید وتحصیل کرده در سالیان پسین، رویکرد جامعه را به مسایل ملی نسبتا تغییر داده است. نسل جدید در برابر مسایل ملی، دیدگاه گذشته را ندارند وشاید هم هیچ تعلق خاطر با انگیزه ها و ایدئولوژی های گذشته نداشته باشند. از این رو تاحدی به صورت مستقل و با توجه به تحلیل خود شان از شرایط حاضر به موضوعات برخورد خواهند کرد. حضور وتأثیرگذاری این نسل، در فضای انتخابات پارلمانی پیش رو محسوس و چشمگیر است. با این دید،  انتظار می رود که حضور مردم در روز برگزاری انتخابات بسیار پررنگ باشد. از این رو نهاد های سیاسی و اجتماعی و دیگر آدرس های ذی ربط نباید مرتکب رفتارهای شوند که انگیزه مردم را در مشارکت انتخاباتی کاهش بدهند. برای شهروندان افغانستان پوشیده نخواهندماند که در زمان ثبت نام برای رأی گیری انتخاباتی، برخی رفتارهای سیاسی از جانب برخی از نهاد های سیاسی صورت گرفت که باعث کاهش انگیزه مردم برای ثبت نام گردید. این خسران هیچ وقت جبران نخواهد شد. از این رو انتظار می رود که در شرایط اکنون، از هرگونه جهت گیری های که باعث تردید در رأی و مشارکت مردم گردد باید پرهیز شود.
انتخابات روز 28 میزان برای حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی نیز فوق العاده مهم وحیاتی است. کمیسیون های انتخاباتی باید تلاش کنند که جایگاه و نقش آسیب دیدۀکمیسیون انتخابات را دوباره ترمیم کنند. برگزاری موفقانه انتخابات برای حکومت افغانستان هم باعث تقویت مشروعیت حکومت و هم باعث افزایش میزان توانایی حکومت در اجرای ساختن برنامه های کلان ملی میگردد. ازاین رو، حکومت وکمیسیون های انتخاباتی باید تلاش کنند که در برابر مشارکت گسترده مردم وظیفه قانونی خود را به درستی انجام دهند.
اگر مردم و نهاد های حکومتی و امنیتی دست به دست هم بدهند به راحتی می توانند یک فرصت مناسب وشرایط بسیار مساعد را در روز انتخابات فراهم سازد که برای انتخابات سال آینده افغانستان بعنوان یک الگوی ماندگار باقی بماند. تجربیات ماه های گذشته به خوبی به اثبات رسانیدکه در صورت ایجاد هماهنگی لازم میان مردم و نهادهای امنیتی، تأمین امنیت عمومی مردم نیز حتی الامکان قابل اطمینان می گردد.
هرچند که حکومت افغانستان و همکاران بین المللی افغانستان از سال گذشته تاکنون برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان تدابیر مشخص را اتخاذ کرده اند ولی با این هم، بدون سهم گیری فعال مردم در تأمین امنیت انتخاباتی، نیروهای امنیتی دچار مشقت های احتمالی خواهند گردید.
باید خاطر نشان ساخت که نهادهای ذی ربط در برگزاری انتخابات پارلمانی تنها توجه شان را به مرحله رأی گیری در روز انتخابات معطوف نکند زیرا مسئله عمده ومهم برای کمیسیون انتخابات و مردم افغانستان مرحله پس از رأی گیری می باشد.
برای مردم افغانستان صیانت از آرای شان به مثابه احترام به اراده مردم است. چالش در انتخابات سال های گذشته دقیقا از همین جا نشأت گرفت. سهل انگاری در صیانت از آرای مردم در صندوق های انتخاباتی، باعث گردید که مشارکت گسترده مردم در انتخابات بی تأثیر بماند. برخی سهل انگاری ها در آخرین انتخابات افغانستان باعث اتفاقاتی گردید که برای مردم افغانستان قابل انتظار نبود.

دیدگاه شما