صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پیام های مشارکت مـردم در انتـخابات

-

شهروندان افغانستان با حضور پرشور و گسترده شان در انتخابات پارلمانی ثابت ساخت که حاضر است برای نهادینه شدن آرزوهای تاریخی شان مثل همیشه فداکار و راست قامت بمانند.
استقبال بی نظیر مردم علیرغم احتمال تهدیدات از جانب مخالفان افغانستان، بیانگر اینست که این مردم را دیگر نمی توان به راحتی تسلیم خواسته های غیر دموکراتیک ساخت. اکنون هم می توان به انگیزه عالی مردم به ارزش های دموکراتیک مطمئن بود و هم به فصل تازه دموکراسی در افغانستان باورمند شد. مشارکت گسترده و رفتار دموکراتیک مردم در پروسه انتخابات روز گذشته، دارای پیام های برجسته و مؤثر بود.  پیام این مشارکت به مخالفان حکومت افغانستان این بود که مردم از رفتارهای غیر دموکراتیک و تنشهای طولانی به شدت خسته شده اند و از آن بیزارند. حاصل این پیام به مخالفان دموکراسی و اراده آزاد مردم افغانستان اینست که آنان جز پذیرش اراده مردم دیگر راهی ندارند و بهتر اینست که باپذیرش صلح و گفتگوهای مسالمت آمیز، روند آشتی و صلح دایمی را در پیش بگیرند.
اما پیام حضور مردم در روز انتخابات به حکومت و کمیسیون های انتخاباتی افغانستان بسیار جدی است. افکار عمومی در روز برگزاری انتخابات کاملا قاطعانه بود که از جان خود می گذریم ولی از حق تعیین سرنوشت خود نمی گذریم. پایداری مردم در صف های طولانی و حوصله مندی در برابر مشکلات تخنیکی فرایند رأی دهی و حتی حاضر شدن در دو روز متوالی برای انجام مسؤلیت شهروندی شان، ماندگارترین هشدار برای نهادهای حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات می باشد. پاسخ و هشدار زیباتر و عصیان مدنی تر از این نمی شود که شهروندان یک کشور دو روز تمام از کار و زندگی شان بگذرند و با جود تمام تهدیدات امنیتی در برابر کم کاری های کمیسیون انتخابات در صف انتظار بایستند و سرانجام کمیسیون را وادار کنند که زمینه را برای رأی و اراده مدنی مردم فراهم کند. در تاریخ افغانستان زیباترین واکنش و منطقی ترین رفتار برای تحکیم ارزشهای دموکراتیک همین است و باید ماندگار بماند و برجسته شود.
پیام دیگر مشارکت گسترده مردم در روز انتخابات به جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان می باشد. واقعیت اینست که همکاران بین المللی افغانستان و جامعه جهانی در سالیان اخیر نسبت به آینده دموکراسی در افغانستان احساس ناباوری می کردند ولی مردم افغانستان یک بار دیگر ثابت ساخت که سرنوشت مدنی انسان ها و آرزوهای شان در سراسر جهان نسبت به همدیگر خیلی نزدیک و دارای مشترکات بسیار می باشند. ازاین رو انتظار می رود که جامعه جهانی و دولت های همکار، مردم افغانستان را در راستای نهادینه شدن ارزش ها و پروسه های دموکراتیک بیشتر همکاری رسانند.
در یک کلام، حضور گسترده مردم هم در فرایند رأی دهی و هم در هماهنگی و همکاری با کارمندان انتخاباتی و نیروهای امنیتی کشور ستودنی است و رشد و نهادینه شدن ارزشها و روش های دموکراتیک را در افغانستان نوید می دهد.
به راستی که مردم افغانستان همیشه نقش خود را به خوبی ایفاکرده اند و تا آن جا که مربوط به مسؤلیت جمعی آنان در پروسه انتخابات بود، خوب درخشیدند. اما اینک پس از سپری شدن این آزمون ملی، این وجیبه و مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان است که از آرای مردم به خوبی نظارت و صیانت کند و به صورت کاملا عادلانه و شفاف به شکایت ها رسیدگی به موقع نماید.
امیدمی رود که پس از ختم رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام نهایی نتایج انتخابات پارلمانی، یک پارلمان مقتدر و توانمند شکل بگیرد که به صورت درست از مردم نمایندگی کند و ممثل اراده و آرای مردم در عالیترین ارگان تقنینی کشور باشد.
جوهره اصلی و ماندگار پیام  حضور پرشور و گسترده مردم در این انتخابات اینست که شهروندان افغانستان حل و فصل مسایل سیاسی و تصمیمات کلان ملی را تنها از طریق اراده آزاد و با استفاده از روش های دموکراتیک و صلح آمیز می خواهند و هرگونه رفتار خشونت آمیز در مسایل سیاسی افغانستان مورد انزجار و تنفر مردم افغانستان می باشد.

دیدگاه شما