صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بایـدهای پس از انتخابات

-

حضور باشکوه و گسترده مردم در پای صندوق های رأی در روزهای رأی دهی انتخابات پارلمانی، برای  آینده افغانستان نهایت نوید بخش بود. کمیسیون مستقل انتخابات علیرغم برخی ناکامی های  غیر قابل گذشت، سرانجام توانست زمینه را طوری فراهم کند که مردم از حق رأی شان محروم نگردد. اکنون که مردم افغانستان نقش خود را در انتخابات به خوبی ایفاکرده اند، این وجیبه و مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی  است که از آرای مردم به خوبی نظارت و صیانت کند و به صورت کاملا عادلانه و شفاف به شکایت ها رسیدگی به موقع  و عادلانه نماید.
هرچند حضور مردم در روزهای رأی دهی بسیار پرشور و انگیزه بخش بود ولی هرگز نمی توان برخی رفتارهای غیرقانونی را  از جانب هواداران کاندیداتور ها و کارمندان کمیسیون انتخابات دور از انتظار دانست.  واقعیت اینست که فصل انتخابات به صورت طبیعی  بیش از همه تودۀ مردم را تحت تأثیر برخی هیجانات رایج قرار می دهد و این مسئله باعث می شود که آنان برای پیروزی کاندید مورد نظر خود برخی از الزامات قانونی را خواسته یا نخواسته  رعایت نکنند.
علاوه بر توده مردم، در برخی از شرایط حتی خود کاندیدان انتخاباتی و ناظرین شان دست به رفتارهای می زنند که شفافیت و عادلانه بودن فرایند انتخابات را در برخی از مراکز رأی دهی زیرسؤال می برد. برای کشورهای که تازه درمسیر نهادینه شدن دموکراسی گام می گذارند تخلفات  انتخاباتی قابل توجه و حتی نگران کننده است.
براساس قانون انتخابات افغانستان، صلاحیت و وظیفه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را کمیسیون شکایات انتخاباتی بعهده دارد و بدون تأیید کمیسیون شکایات انتخاباتی، حتی کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ قانونی نمی تواند نتیجه نهایی آرای انتخابات را اعلام کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی، بحیث یک نهاد مستقل و دایمی به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی باید تنها قانون انتخاباتی کشور را معیار وشاخص اصلی داوری خود قرار بدهد. قانون انتخابات افغانستان صلاحیت ها و وظایف کمیسیون انتخابات را به صورت مشخص درنظر گرفته است. علاوه بر این مسؤلین کمیسیون انتخابات باید بعنوان داور و ناظر بر پروسه های دموکراتیک در کشور، در روند پروسه انتخابات به صورت فنی و با رعایت تمام ارزشهای دموکراتیک برخورد کند. برخورد های سلیقوی و گزینشی تمام دست آورد های مردم را در راستای نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و مشارکت همگانی ضرب صفر خواهد کرد.
البته بروز اشکالات و ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات پارلمانی 1397 بار مسؤلیت کمیسیون شکایات انتخاباتی را بیش از حد متراکم ساخته است . براساس گزارش این کمیسیون تنها تاختم ساعات رأی دهی در روز یک شبنه حدود 5789 هزار گزارش، شکایات، تخلف، معلومات و اطلاعات از سراسر کشور  به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت گردیده است." بازهم شکایت های انتخاباتی نهایی نشده است و انتظار می رودکه حجم عظیمی از شکایت های انتخاباتی به آدرس کمیسیون شکایت انتخاباتی برسند. براساس قانون، کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید منتظر دریافت شکایات انتخاباتی از جانب نهادها و ناظران انتخاباتی باشد بلکه خود این کمیسیون نیز صلاحیت و مکلفیت دارد که بررسی کارشناسانه و فنی اش را برای شفافیت انتخابات انجام دهد. یکی از دلایل اینکه قانونگذار افغانستان تقریبا مهلت دوماهه را برای نهایی سازی نتایج آرای انتخاباتی در نظر گرفته است دقیقا همین است که کمیسیون شکایات انتخاباتی فرصت کافی برای بررسی فنی و قانونی شکایات دریافت شده را داشته باشد.
اکنون انتظار کاندیدان پارلمانی، اینست که کمیسیون شکایات انتخاباتی در فرصت دوماهۀ پیش رو بتواند به صورت قانونی به تمام شکایات انتخاباتی رسیدگی عادلانه نماید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان با کسب تجربه از سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری گذشته باید توانایی و انصاف را در داوری انتخابات پارلمانی برای مردم افغانستان ثابت کنند. درغیر این صورت اگر چنانچه کمیسیون شکایات انتخاباتی مانند کمیسیون مستقل انتخابات ناکام شود، به هیچ وجه نمی تواند اطمینان مردم را در دواری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به دست بیاورد.
امید می رود که پس از ختم رسیدگی به شکایات انتخاباتی و اعلام نهایی نتایج انتخابات پارلمانی، یک پارلمان مقتدر و توانمند شکل بگیرد که به صورت درست از مردم نمایندگی کند و ممثل اراده و آرای مردم در عالیترین ارگان تقنینی افغانستان باشد.

دیدگاه شما