صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناگزیری از اصلاحات انتخاباتی

-

از برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان کمتر از سه ماه می گذرد. نتایج اولیه اکثر ولایات کشور از سوی کمیسیون انتخابات اعلان شده است؛ ولی نتیجه انتخابات کابل هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در تمام این مدت به نظر می رسد که آرای مردم در زیر هنگرهای کمیسیون انتخابات آرام نداشته و مرتب در حال شمارش و بازشماری بوده است. در تمام این مدت اگر هر کاری لازم بود، شده است. اگر این همه تعلل در اعلان نتایج به منظور شفافیت لازم بوده است، باید به دست آمده باشد. بیش از این نمی توان مردم را منتظر گذاشت و وضعیت را به سمت پیچیدگی و ابهام و جامعه را در سردرگمی فروبرد. در این مدت علاوه بر افزایش میزان بی اعتمادی مردم نسبت به کمیسیون های انتخاباتی، از نظر بین المللی هم این موضوع موقعیت افغانستان را تنزل داده است. رییس جمهور روسیه در یکی از مصاحبه هایش به افغانستان طعنه زد و نحوه شمارش آرای انتخاباتی را در افغانستان به سخره گرفت. آن چه مسلم است این است که کمیسیون انتخابات بیش از این نباید مردم را منتظر بگذارند
مشکلاتی که درباره انتخابات کابل گفته می شود تقریبا در سراسر کشور وجود داشته است و چه بسا که بسیار بیشتر از کابل نیز وجود داشته است. اما کابل به دلیل این که در معرض دید رسانه ها و نهادهای بین المللی قرار داشته است، مورد توجه قرار گرفت و از سه ماه به این طرف مرتب صندوق ها بازشماری شده است؛ ولی هیچ معلوماتی به بیرون درز نکرده است. مردم و کاندیدان کابل هم اکنون با شایعه و شایعه پراکنی در مورد نتایج انتخابات سر می کنند و هیچ گونه معلومات دقیق از صندوق های رای ندارند. چنین سردرگمی هم به بی اعتمادی ها بیشتر دامن زده و هم فرصت های کلانی را از مردم گرفته است.
با توجه به مشکلاتی که در انتخابات پیش آمد و با توجه به زمان کمی که برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در پیش رو داریم، زمان آن فرا رسیده است که کمیسیون انتخابات نتیجه انتخابات کابل را نیز مثل سایر ولایات اعلان کرده و تکلیف مردم را روشن کند. پس از اعلان نتایج کابل بلافاصله حکومت باید در باره یک اصلاحات فوری و همه جانبه تصمیم بگیرد.
ضرورت اصلاحات همه جانبه تنها به خاطر ناتوانی کمیسیون و دفاتر ولایتی آن در برگزاری انتخابات پارلمانی نیست. بلکه مدیریت ضعیف پس از انتخابات بیشتر این ضرورت را ناگزیر ساخته است. متاسفانه مشکلاتی که در روز انتخابات رخ داد، در زمان پس از 28 میزان سرایت کرد و تا کنون نیز ادامه دارد. امکان ندارد که شمارش آرای انتخاباتی در شهری مثل کابل نزدیک به سه ماه طول بکشد و سرنوشت آرای مردم معلوم نگردد.
نتیجه مدیریت ضعیف و تعلل در اعلان نتایج انتخابات، چیزی جز سردرگمی مردم و عمیق تر شدن فاصله مردم با نظام و ایجاد تردید و شک در ذهنیت عمومی نیست. با این گونه عملکرد ضعیف از سوی کمیسیون انتخابات تنها می توان با آوردن اصلاحات همه جانبه تردیدها و شک ها را از افکار عمومی زدود.
نزدیک به چهارسال گذشته اصلاحات جدی در کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفت، اما متاسفانه دیدیم که باز هم کافی نبوده و باید حکومت بیشتر در چگونگی آوردن اصلاحات فکر کرده و تصمیم بهتری بگیرد. اصلاحاتی که صورت گرفت هم در قوانین و لوایح بود و هم در ساختارها و هیات رهبری کمیسیون ها؛ اما هرگز ما نتیجه درست از این اصلاحات نگرفتیم.
اکنون که خوش بختانه یک تجربه بسیار عینی از برگزاری انتخابات داریم و حکومت هم در صدد آن است که انتخابات به هر شکلی که می شود باید برگزار شود. اگر حکومت بخواهد یک انتخابات قابل قبول در سال آینده ارایه کند که ما دیگر شاهد این همه بی اعتمادی و نزاع پساانتخاباتی نباشیم، باید اصلاحات همه جانبه و اساسی در کمیسیون های انتخاباتی و به خصوص کمیسیون انتخابات بیاورد.
بدون شک ما برای تغییر در قوانین و طرزالعمل های انتخاباتی وقت بسیار کم در اختیار داریم. از سوی دیگر همه می دانیم که مشکل ما در قوانین و طرزالعمل ها نبوده بلکه در ساختار و نحوه مدیریت پروسه های انتخاباتی بوده است. بنابراین شرایط فعلی ما ایجاب می کند که در ساختار و نیز در مدیریت کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات جدی و اساسی بیاید.

دیدگاه شما