صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سوء استفاده از احساسات مردم ممنوع

-

در پی رسانهای شدن ناکامی عصمت الله علیزاده در امتحانات پوهنتون مارشال محمد قسیم فهیم با بالاترین نمره و کامیابی یک هموطن دیگر با نمره پایین در همین پوهنتون، یک بار دیگر فضای عمومی جامعه ملتهب گردید و افکار عمومی به شدت حساس شد. حساسیت عمومی از آنجا بر میخاست که مردم احساس کردند که یک بار دیگر در معرض یک تبعیض آشکار قرار گرفته اند.
در پی اوج گرفتن احساسات عمومی به خصوص در شبکههای اجتماعی و رسانههای عمومی، دیروز روزنامه افغانستان در سرمقاله خود به این موضوع پرداخت و در حد ممکن ضمن برحق خواندن مطالبات مردم و محکومیت هرگونه تبعیض، به برخی از زوایای این قضیه روشنی انداخت. خوشبختانه حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع و نیز مطرح کردن مطالبات مردم از مجراهای مختلف سبب شد که روز گذشته معاون دوم رییس جمهور و سپس شخص رییس جمهور به این مطالبات پاسخ مثبت داده و قضیه را به طور اساسی حل کردند.
عصمت الله علیزاده در ابتدا به دفتر معاونت دوم خواسته شد و مورد تفقد معاون رییس جمهور قرار گرفت و سپس از سوی رییس جمهور در ارگ خواسته شد و با رییس جمهور نیز دیدار کرد و مورد تشویق رییس جمهور نیز قرار گرفت. خوشبختانه رییس جمهور به طور صریح دستور داد که در باره طرزالعمل امتحانات پوهنتون مارشال فهیم تجدید نظر صورت گیرد و هرگونه ساختار تبعیض آمیز از میان برداشته شود.
رهبری حکومت هم وظیفه خود را انجام داد و هم یک عمل نمادین در باره پاسخگویی حکومت به مطالبات عمومی و نیز توجه جدی به افکار عامه انجام داد. در این که عصمت الله مورد تبعیض قرار گرفته بود شکی وجود نداشت. متاسفانه این رویه تبعیضآمیز سالها بر فرایندهای علمی و اکادمیک اعمال شده بود. اکنون که حکومت به این مساله توجه جدی نشان داده و به درخواست عمومی پاسخ مثبت داده است، از رهبری حکومت به خصوص شخص رییس جمهور و هم چنین معاون رییس جمهور قدردانی باید کرد. امیدواریم که این روند ادامه یابد و تبعیض در هر صورتی که در ادارات افغانستان وجود دارد، از میان برداشته شود و با این پدیده دیرپا در کشور، مبارزه جدی صورت گیرد.
پس از رسانهای شدن این قضیه و مورد توجه قرار گرفتن آن، گونههای مختلفی از اعتراضات شکل گرفت. عامه مردم و بسیاری از کسانی که نسبت به این موضوع حساسیت نشان دادند، به صورت طبیعی از رسیدگی رییس جمهور به این موضوع، از میزان حساسیت شان کاسته شد و از به کرسی نشاندن یک مطالبه برحق شان، خرسند شدند. اما متاسفانه تعدادی از چهرهها و جناحهای سیاسی که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در تیمهای مقابل رییس جمهور قرار دارند، از همان نخستین ساعات مطرح شدن این قضیه، در پی بهرهبرداریهای سیاسی برآمدند. آنها تمام تلاش شان را به خرج دادند که مثل همیشه با نفرت پراکنی قومی و سیاهنمایی به تخریب چهرههای سیاسی رقیب بپردازند. این مساله متاسفانه در طی سالیان گذشته یکی از مهمترین حربههای سیاستمداران فرصت طلب و تاجرمسلک و حلقههای مافیای قدرت و ثروت بوده است. در چنین وضعیتی طبیعی است که آن چه لوث میگردد، حقیقت حرکتهای مدنی و مطالبات برحق مردم است. این تجربه تلخ متاسفانه در حرکتهای مدنی سالهای اخیر، بارها تکرار شده است و مردم از این ناحیه آسیب دیده اند.
طرفه آن که بسیاری از همین چهرههای سیاسی، خود شان، سالها مصدر امور بوده اند و بنای بسیاری از نابرابریها در زمانی نهاده شده است که آنان از متولیان مقدرات کشور بوده اند. بنابراین هر گونه سوء استفاده از قضایای مدنی و مطالبات برحق مردم به نفع تداوم اقتدار شخصی، حزبی و جناحی باید ممنوع قرار گیرد و مردم به همان میزان که نسبت به کارکرد حکومت اعتراض میکنند و مطالبات برحق خویش را مطرح میکنند، باید نسبت به سوء استفاده اشخاص و جریانهای فرصت طلب از حرکتهای حقخواهانه خویش حساس باشند.  
حرکتهای مدنی و مطالبات عمومی از حقوق اولیه شهروندان کشور است. بنابراین وظیفه حکومت است که گوش شنوا داشته باشد و خواستها و مطالبات مردم را بشنود و در حد توان مشکلات را رفع کرده و به خواستهای مردم پاسخ مثبت دهد. ما میتوانیم در یک تعامل دو طرفه و مثبت میان مردم و حکومت بسیاری از مشکلات موجود را حل کنیم و به فرصت طلبان اجازه ندهیم که از احساسات پاک مردم سوء استفاده کنند.

دیدگاه شما