صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رشد زراعت؛ چالش ها و امیدواری‌ها

-

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در پنجمین نشست ملی ترویج زراعت بر صادارت محصولات زراعتی تاکید کرد و گفت که باید کار هر سفارت، دیپلومات و وزیر بازاریابی باشد، تا بازار نباشد در تولید تفاوت به وجود نمیآید.
وزارت زراعت و مالداری، پنجمین نشست ملی ترویج زراعتی را با حضور سه هزار دهقان از نقاط مختلف کشور، در کابل برگزار کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و شماری دیگر از مسئولان در این نشست سخنرانی کردند.
آقای غنی در این نشست که روز پنجشنبه 15 حمل برگزار شده بود، گفت که حکومت تلاش میکند از طریق ایجاد دهلیز، زمینه صادرات را برای مالداران و کشاورزان مهیا کند.
او بر صادارت محصولات کشور تاکید کرد و گفت که کلید استقلال اقتصادی در دست کشاورزان به خصوص زنان کشاورز و متشبث است.
رئیس جمهور در این نشست در قسمتی دیگر از سخنانش بر ضرورت مدیریت آبها تاکید کرد و گفت که حداقل باید ۲۰ میلیارد متر مکعب آب در کشور جمع شود، تهداب مدیریت آبهای کشور گذاشته شده است و ضرورت به سرعت بخشیدن دارد. او همچنین افزود که زمین باید وسیلۀ تولید شود، نه وسیله کاغذپرانی و غصب.
رئیسجمهور همچنان به مدیریت چراگاهها تاکید کرده، گفت که برای کوچیان بهخاطر مالداری عصری اولویت میدهیم و وزارتهای مربوطه باید در این زمینه اقدام کنند.
او گفت: هدف اساسی اقتصادی ما ایناست که افغانستان را از کشور وارد کننده، به کشور صادرکننده پیداوار زراعتی و مواد خوراکه مبدل کنیم. آقای غنی به کشاورزان و مالداران کشور اطمینان داد که دولت آماده هر گونه اقدام در زمینه محافظت و تقویت بازار داخلی است و آنان نیز باید خود را در یک زنجیره با ارزش ببینند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، بیش از 80 درصد جمعیت کشور مصروف کارهای کشاورزی و مالداری است و اقتصاد کشور بر کشاورزی و مالداری استوار است.
عبدالقیوم باغدار از ولایت هرات گفت که در گذشته دهاقین و باغداران به دلیل نبود منفعت از تولیدات زراعتیشان به شهرها کوچ کرده بودند، اما در اثر تلاشهای وزارت زراعت و معیاریسازی این عرصه، دوباره به قریهها برگشتند و زراعتشان را از سر گرفتند.
وی گفت که دهاقین و باغداران از رئیسجمهور میخواهند که بانک زراعتی بدون سود را برای آنان ایجاد کند و به دهاقین و باغداران قرضههای طویلالمدت داده شود و تولیدات زراعتی ما باید از نام و آدرس افغانستان صادر شود.
نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در این نشست گفت که سال گذشته خشکسالی به سکتور زراعت آسیبهای زیادی وارد کرد، اما وزارت زراعت توانست با وجود امکانات اندک، جلو این مصیبت بزرگ را بگیرد.
آقای درانی، بر انکشاف و ترویج سکتور زراعت تاکید کرد و گفت: سرمایه گذارانی که در سکتور زراعت سرمایه گذاری میکنند، وزارت زراعت با آنان همکاری و حمایت همه جانبه میکند. وی افزود که این وزارت، پلان دراز مدت سال ۱۳۹۸ را آماده کرده و بهمنظور بررسی بیشتر به مقام ریاستجمهوری ارائه کرده است.
همچنان معروف ظفر رئیس اتحادیه مرغداری، ضمن تشکر از توجه رئیسجمهور به صنعت مرغداری، گفت که این اتحادیه با داشتن ۱۰۸۲۴ فارم در سطح افغانستان فعالیت دارد و ۹۸۳ میلیون دالر در این عرصه سرمایه گذاری شده است.
وی افزود: در این سکتور۱۲۰ هزار تن به گونۀ مستقیم و ۲۶۳ هزار تن دیگر به طور غیر مستقیم مشغول کار هستند و نیازمندی سالانۀ افغانستان به گوشت مرغ ۲۹۵ هزار متریک تُن تخمین شده که اتحادیه مرغداری توانسته است در سال گذشته ۲۱۹ هزار متریک تُن گوشت مرغ را تولید کند و همچنان نیازمندی سالانۀ افغانستان از بابت تخم مرغ ۱۱۶۰ میلیون بیضه تخم است و اتحادیه مرغداری افغانستان توانسته ۶۰۰ میلیون بیضه تخم تولید کند. رئیس اتحادیه مرغداری همچنان خواستهای مرغداران را در زمینۀ تقویت مرغداری خانگی برای زنان بیبضاعت و به دسترس قراردادن زمین برای انکشاف مرغداری مطرح کرد.
سپس خانم روحانه یکتن از دهاقین ولسوالی سروبی ولایت کابل صحبت کرد و خواستها و پیشنهادات دهاقین زن را در زمینۀ توجه بیشتر به سکتور زراعت، ایجاد سردخانهها و بازاریابی به محصولات زراعتی بیان کرد.
در جریان این مراسم در حضورداشت رئیسجمهور غنی، تفاهمنامۀ شاملساختن سیب میدان- وردک در فهرست غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت، میان ادارۀ تدارکات ملی و اتحادیۀ باغداران میدان- وردک به امضا رسید.

دیدگاه شما