صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گسست به نفع مردم افغانستان نیست

-

دیروز تعدادی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و تکت های انتخاباتی در یک اعلامیه مطبوعاتی اول جوزا را پایان کار حکومت اعلان کرده اند و خواستار تشکیل شورای نخبگان شده اند. این مدعی اگر چه با هدف کمپین های تبلیغاتی برای انتخابات صورت می گیرد؛ ولی باید اذعان کنیم که چنین موضع گیری به هر دلیلی باشد به منزله فراموشی مبارزات حق طلبانه مردم افغانستان و تلاش در این راستا به منزله نابودی نظام سیاسی افغانستان است.
اعلامیه مطبوعاتی دیروز نشانه بدی از سیاستگری و بازی سیاسی خارج از قاعده است؛ زیرا نتیجه چنین موضع گیری به نحوی بازگشت به گذشته و عاملی برای گسست است. روندی که طی نزدیک به دو دهه گذشته و پس از شکست نظام امارتی به وجود آمده است، علی رغم مشکلات و چالش هایی که وجود داشته است، ما را به سمت یک ساختار قاعده مند نزدیک کرده است. هنوز قواعد سیاسی و حقوقی در کشور ما نهادینه نشده است و ما هنوز دچار مشکلات زیاد هستیم. این مشکلات هر بار خود را در زمان برگزاری انتخابات گذشته نشان داده است؛ اما همین روند نیم بند موجود و تقویت بنیادهای نظام دموکراتیک تنها راه ممکن برای مردم افغانستان است و هیچ بدیلی برای آن نمی توان یافت.
تمام بدیل هایی که این روزها پیشنهاد می گردد در گذشته آزمایش شده است و هرکدام گامی به عقب و یک گسست بوده است. تشکیل شورای نخبگان به عنوان یک میکانیزم سیاسی و آلترناتیف حکومت موجود مستقیم ما را به دهه هفتاد خورشیدی و جنگ های تنظیمی و قومی می برد. کسانی که چنین اندیشه ای را در سر می پرورانند خواب های گذشته را می بینند و فکر می کنند که بار دیگر می توانند از این طریق بر مقدرات و سرنوشت تباه شده مردم افغانستان حاکم شوند. متاسفانه در عرف سیاست افغانی منافع شخصی معادل با همه چیز است. وقتی منافع شخصی تامین نگردد و فرد خودش در قدرت شریک نباشد، همه چیز را برای خود باخته می داند و برای شریک ساختن خود حاضر به پرداخت هر بهایی است. حتی این قیمت اگر نابودی تمام ساختار و نظام سیاسی باشد.
کسانی که دیروز اعلامیه بر ختم حکومت داده اند عمدتا کسانی هستند که اهل قانون نیستند و از ساختارها و میکانیزم های سیاسی یا درک ناقص دارند و یاهیچ درکی ندارند. این گروپ انتخاباتی اول جوزا را پایان حکومت فعلی می دانند؛ اما شورای نخبگان را به عنوان جایگزین حکومت پیشنهاد کرده اند. اگر پرسیده شود که نخبگان چه کسانی هستند، چگونه انتخاب خواهند شد، چگونه میکانیزمی را برای اقتدار عالی دولت پیشنهاد خواهند کرد و چگونه یک اداره به وجود خواهند آورد، بدون شک هیچ پاسخی وجود ندارد.
از لحاظ قانونی در آخرین ماده های قانون انتخابات تعلیق و یا تعویق انتخابات پیش بینی شده است. مبنی بر این ماده اگر انتخابات به هر دلیلی به تعویق بیفتد، مقام انتخابی گذشته تا مشخص شدن مقام انتخابی بعدی به کار خود ادامه می دهد. دلیل این امر هم واضح است، استمرار کار مقام انتخابی قبلی به دلیل پیش گیری از گسست و خلاء قدرت است. وقتی در کشوری مثل افغانستان خلاء قدرت و یا گسست به وجود آید، این امر به منزله سقوط کلیت نظام است. هیچ کسی نباید تصور کند که تنها حکومت سقوط می کند و ساختارها و نهادهای اساسی دولت باقی می ماند. در این صورت حتی اگر رهبری فعلی حکومت بخواهد استعفا دهد و در روز اول جوزا دست از کار بکشد هم حق ندارد که مردم را به چنین چرخابی بیندازد.
علاوه بر موجودیت مواد روشنی از قانون در این زمینه، در گذشته نیز ما تجربه چنین وضعیتی را داشته ایم. در دور دوم حکومت کرزی نیز انتخابات به تعویق افتاد و ماده 62 قانون اساسی جهت تفسیر به ستره محکمه فرستاده شد. ستره محکمه در آن زمان این گونه تفسیر کرد که روح قانون اساسی متکی بر این فرضیه است که در صورت تعویق انتخابات مقام انتخابی قبلی تا زمان تعیین شدن مقام انتخابی بعدی به کار خود ادامه می دهد و نباید میان این دو خلاء و گسست به وجود آید.
علاوه بر مواد قانونی مبنی بر استمرار کار رهبری حکومت وضعیت فعلی نیز هرگز آماده پذیرش یک گسست دیگر نیست. ما در وضعیتی قرار داریم که متاسفانه گروه های افراطی و سیاستمداران تشنه قدرت منتظر ایجاد یک خالیگاه در عرصه سیاسی کشور هستند. آنان به محض به وجود آمدن چنین وضعیتی کشور را به تباهی دیگر سوق خواهند داد. کشورهای همسایه و قدرت های منطقه ای نیز منتظر چنین روزی هستند؛ بنابراین رهبری حکومت و تمام سیاستمداران کشور به خاطر حفظ دستاوردهای چندین ساله اخیر و نیز به خاطر حرمت نهادن به خون شهدای مردم افغانستان باید به دنبال میکانیزمهایی باشند که منافع شخصی شان از مجرای منافع عموم و مصالح کلی تامین گردد، نه از طریق تباهی مردم افغانستان و نابودی نظام سیاسی موجود.

دیدگاه شما