صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با دشمن همـراه نشویم

-

اکنون که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و قرار است مردم افغانستان در شش میزان با حضور در پای صندوقهای رای دموکراسی نوپای افغانستان را نهادینه بسازد، دولت افغانستان و کمیسیونهای انتخاباتی با وجود چالشها و مشکلات موجود، اقدامات خوبی را در جهت برگزاری یک انتخابات سالم وشفاف روی دست گرفته است؛ اما واقعیت این است که امروز در شرایط حساس و شکننده قرار داریم، گروه های تروریستی با حمایت برخی از کشورها با تشدید حملات انتحاری و کشتار مردم بی گناه سعی میکنند انتخابات را با چالشهای جدی مواجه سازند و آنها به خوبی میدانند که برگزاری انتخابات و تشکیل یک حکومت منتخب و مقتدر تمام دسیسههای آنها را نقش بر آب می کند و مخالفت جدی گروه طالبان با برگزاری انتخابات در این راستا قابل تحلیل است.
حال که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قطعی شده است، میبایست تمام کاندیداها که وارد عرصه رقابتهای انتخاباتی گردیدهاند با در نظر داشت شرایط حساس کشور مسئولانه حرکت نمایند و از هرگونه حرکت و سخن که روند پروسه انتخابات با چالش و مانع مواجه سازد پرهیز نمایند.
با کمال تآسف در این روزها برخی تکتهای انتخاباتی با طرح تقلب و عدم شفافیت انتخابات شروع کردهاند به خدشه کردن انتخابات و متزلزل کردن اراده مردم برای شرکت در انتخابات و سعی میکنند در ذهن مردم تردید ایجاد کنند و آنها برای شرکت در انتخابات بی انگیزه نمایند؛ با سیاه نمایها، شایعه پراکنی و شعارهای توخالی فضای انتخاباتی را تا حدودی مسموم و آلوده ساخته است و متاسفانه بخش اعظم این سیاه نماییها ازسوی کسانی صورت می گیرد که هنوز در حکومت حضور دارند و از تمام امتیازات حکومتی برخورداراند و بدون تردید آنها با سیاه نماییها و یاس آفرینیها، آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن حرکت میکنند، هر وقت که حملات تروریستی از دشمن  صورت میگیرد، برخی از شخصیتها و جریانهای سیاسی به جای همراهی با دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که امروز در سراسر کشور در مقابل دشمن سینه سپر و از عزت و استقلال کشور دفاع میکنند با موضع گیریهای نا سنجیده عملا در کنار دشمن قرار میگیرند و سعی میکنند در افکار عمومیدولت را به عنوان مسئول این حوادث معرفی و بار مسئولیت را از دوش گروههای تروریستی بردارند، تا مردم افغانستان نسبت به دولت افغانستان بی اعتماد گردند و اصلیترین هدف دشمن هم برای ضربه زدن به حکومت افغانستان، جدا کردن مردم از آن و سست کردن پایههای آن است و طبیعی است که حکومت که فاقد پشتوانههای مردمی باشد دچار فروپاشی خواهد شد و توان مقابله با دشمنان خویش را نخواهد داشت و یکی از القائات خطرناک که این روزها دشمنان ملت افغانستان در پیش گرفته است و از تمام ابزارها در جهت تحقق آن استفاده میکند این است که حکومت افغانستان فاقد پشتوانه مردمی است و در حال فروپاشی است و یک عده از سیاست مداران داخلی نظام هم در دام این بازیهای سیاسی قرار گفته و همواره سرود یاس و نا امیدی میخواند. قبل از به بن بست کشیده شدن مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان شاه بیت سخن برخیها پایان حکوت وحدت ملی و حاکمیت امارت اسلامیطالبان بود به طور که این وضعیت موجب تضعیف روحیه مردم و شکستن اعتماد آنها و التهاب در کشورگردیده بود. در زمان مذاکرات صلح امریکا وطالبان در قطر سایه یاس و نا امیدی همه جا سایه افگنده بودو دشمن در زمینه ناامیدسازی مردم و القای فروپاشی حکومت تا حدودی موفق شده بود.
اماخوشبختانه واکنش مردم افغانستان از لغو مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان نشان دادند که اجازه نمیدهد دست آوردهای 18 ساله و ارزشهای مندرج در قانون اساسی افغانستان مورد معامله قرارگیرد خوشبخانه دولت افغانستان با درنظر داشت منافع کلان مردم افغانستان تمام دسیسههای که در جهت نابودی دست آوردهای مردم افغانستان طراحی شده بود با موضوع گیری هوشمندانه خویش نقش بر آب کردند هرچند فشارهای سنگینی را متحمل شدند، به طوری که برخی از شخصیتها و جریانهای سیاسی با تمجید از طالبان آنها را صلح طلب معرفی و دولت و رییس جمهور افغانستان را متهم به کارشکنی در روند صلح می کردند، با وجود این فشارها دولت افغانستان حاضر نشدند صلح تحمیلی را بپذیرد و امروز برای همه دنیا حقانیت موضع دولت افغانستان روشن گردیده است.

دیدگاه شما