صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون و آزمون دشوار انتخابات

-

اگر چه شرایط سیاسی در افغانستان شکننده و چالش زا است؛ اما در بنبست انتخاباتی علاوه بر تکت های انتخاباتی خود کمیسیون نیز مقصر می باشد.
از اول معلوم بود که اعتراضات به وجود آمده به دلیل تضمین شفافیت انتخابات و یا جلوگیری از قانون شکنی نیست؛ بلکه این اعتراضات بر مبنای قانون شکنی و ایجاد مانع در مسیر انتخابات صورت می گرفت که از سوی جریان های مشخص برای اهداف مشخص راه اندازی می شدند.
کمیسیون انتخابات یک نهاد سیاسی نیست که برای هر چالش سیاسی به وجود آمده راه حل های سیاسی را جستجو کند؛ بلکه کمیسیون یک نهاد مسلکی و تخنیکی است که وظیفه اش تنها مدیریت درست پروسه انتخابات است و فراتر از آن در حیطه مسؤلیت کمیسیون انتخابات قرار نمی گیرد.
کمیسیون باید از همان ابتدا و در مرحله شمارش آرا، کاندیداها و مردم را در جریان نتایج قسمی آرا قرار می داد تا مردم هر لحظه از جایگاه تیم های انتخاباتی با خبر می شدند. اعلام نتایج قسمی و مرحله به مرحله آرا از یک طرف مردم را در جریان واقعی آرای نامزدان ریاست جمهوری قرار می داد و از سوی دیگر زمینه تبلیغات، سؤ استفاده و پخش شایعات دروغ و غیر واقعی را در فضای عمومی محدود می کرد.
متأسفانه کمیسیون با تهدید تیم های انتخاباتی و مخالفت آنها با روند بازشماری آرا، از وظایف مسلکی و تخنیکی خود فاصله گرفت و بجای حل تخنیکی موضوع، به حل سیاسی آن کوشید و از اینرو به چانه زنی های سیاسی با طرف های ذیدخل رو آورد. طبیعی است که کمیسیون قادر به حل سیاسی موضوع انتخابات نبود و نمی توانست تکت های انتخاباتی را به ادامه کار کمیسیون راضی سازد. پس کمیسیون در مدت یک و نیم ماه گذشته به کاری پرداخت که قدرت انجامش را نداشت؛ اما از کاری که می توانست و در حیطه صلاحیت های قانونی اش قرار داشت، فاصله گرفت. همین مسأله سبب بزرگتر شدن مشکلات و هدر رفتن وقت و زمان کمیسیون به امورات نامربوط گردید.
اکنون که بازهم تصمیم نهایی در مورد اعلام نتایج آرا به کمیسیون انتخابات واگذار شده است، امید است که این کمیسیون بیشتر از این مردم را منتظر نگذارند و مطابق قانون، وظایف کمیسیون و طرزالعمل های انتخاباتی، هرچه زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند.
چنانچه بازهم فشارهای برخی تیم های انتخاباتی، کمیسیون را از اعلام نتایج آرا باز دارد و این کمیسیون بازهم با تعلل و تأخیر ناموجه، سبب تأخیر در اعلام نتایج آرا شود، دیگر مردم تنها تکت های انتخاباتی را عامل نابسامانی های انتخاباتی معرفی نمی کنند؛ بلکه به این باور می رسند که اعضای کمیسیون انتخابات یا اراده جدی برای اعمال صلاحیت های قانونی شان نداشته اند و یا با این تأخیر در صدد معاملات سیاسی با تکت های انتخاباتی بوده اند.
امروز برای کمیسیون انتخابات یک روز مهم و حساس است. این کمیسیون اعلام کرده که ممکن است امروز نتایج انتخابات را اعلام کند. مردم بی تابانه و مشتاقانه انتظار می کشند که کمیسیون چه وقت نتایج را اعلام می کند. البته تا هنوز چندین بار کمیسیون برای مردم وعده داده؛ اما به وعدههای شان عمل نکرده است؛ چنانچه این بار نیز این وعده خلافی تکرار شود، دیگر آبروی برای کمیسیون انتخابات نیز باقی نمی ماند. کمیسیون مطمین باشد که تعلل بیشتر اتهام ها را به قطع و شک و تردیدها را به یقین تبدیل می کند. مردم به این باور می رسند که در ایجاد و تداوم مشکلات انتخاباتی بین کفش کمیسیون انتخابات هم بدون ریگ نیست. 
اگر کمیسیون امروز نتایج را اعلام کند از نظر مردم به وظیفه قانونیاش عمل کرده و مردم را از نگرانی نجات داده و معلومات پنهان مانده را در اختیار مردم قرار داده است؛ بنابراین از کمیسیون تشکر و سپاسگذاری خواهند کرد. دیگر مسؤلیت پیامدهای آن به عهده کمیسیون انتخابات نیست. این کمیسیون تنها در برابر آن دسته از وظایف و صلاحیت هایی پاسخگو است که قانون به عهده آن سپرده است.
ولی اگر کمیسیون به بهانه های واقعی و غیر واقعی باز هم از اعلام نتایج انصراف دهد و یا آن را به وقت دیگر موکول کند، از دید مردم اعضای کمیسیون از وظایف شان تخطی کرده و به این دلیل در تمامی نابسامانی ها و جنجال های انتخاباتی مقصر شناخته می شوند.
این روزها این کمیسیون انتخابات است که در یک آزمونگاه تاریخی قرار دارد و سرنوشت دموکراسی، اعتبار انتخابات، امنیت و ثبات کشور تا حد زیادی به تصمیم کمیسیون بستگی دارد. حال دیده شود که این کمیسیون چگونه از این آزمون دشوار بیرون می آید.

دیدگاه شما